NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (NIC子ども日本語教室)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC Japanese Class para sa mga Bata (子ども日本語教室)

Dito sa Nagoya International Center ay magkakaroon ng pag-aaral ng Nihonggo para sa mga batang non-native speaker. Ituturo dito ang mga nihongo na ginagamit sa paaralan at kinakailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maaaring lumahok ang mga batang mula Grade 1 hanggang 3rd Year Junior High School.

  • Kailan: mula Mayo 20, 2018 (Linggo) hanggang Hulyo 22, 2018 (Linggo), gaganapin tuwing Linggo (10 lessons)
  • Maaring Makasali: mula 6 hanggang 15 taong gulang na mga bata na hindi ginagamit ang wikang Hapon bilang sariling wika at kinakailangan ng suporta sa pag-aaral ng wikang Hapon  ( Mga batang ipinanganak mula noong Abril 2, 2003 hanggang Abril 1, 2012)
  • Bilang ng Kapasidad: 60 katao (Pagpipilian kapag lumampas sa bilang ng kapasidad)
  • Bayad: 1,000 Yen para sa 10 lessons.
  • Saan: Nagoya International Center 3rd Floor, 1st at 2nd Training Room at sa Japanese Style Room sa 5th Floor (Washitsu)
  • Paraan ng Aplikasyon: Pumunta sa ika-3 Exhibition Room ng NIC sa 4F ng Mayo 13, 2018 Linggo ng 9:45 hanggang 10:15 ng umaga. Ang aplikante ay may panayam ayon sa pagkasunod-sunod matapos makumpleto ang mga pamamaraan ng aplikasyon. Ang aplikante ay dapat dumalo kasama ng kanilang magulang / tagapangalaga o taong may pananagutan sa kapakanan nito (gaya ng guro atbp.) Ang form para sa aplikasyon at impormasyon ay makikita sa 3F pamphlet box area o sa website ng NIC www.nic-nagoya.or.jp
  • Para sa Karagdagang Detalye: Tawagan ang Exchange and Cooperation Division sa numerong 052-581-5689 ✉vol@nic-nagoya.or.jp

Aplikasyon para sa Klase sa Wikang Hapon para sa mga Bata
052-581-5689 (mula Martes hanggang Linggo 9:00 AM-5:00 PM)