Hiking(ハイキング)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

walking600
Magbibigay po kami ng impormasyon tungkol sa mga nakasisiyang lugar na maaaring makapag-hiking sa panahon ng tagsibol. Pumili po kayo sa alinmang course na inyong magugustuhan sa mga polyetong makikita sa mga website at mga istasyon ng tren. Ang lahat ng mga course ay magsisimula sa mga istasyon ng JR line o di kaya ay Meitetsu line. May course para sa mga mahilig mag-enjoy ng kalikasan gaya ng paglalakad sa bundok at sa gilid ng ilog, sa mga mahilig maglakad sa mga bayang may makalumang arkitekto at mga parkeng may maraming bulaklak, atbp. Mangyari pong dalhin ang mga importanteng bagay para sa inyong paglalakad (pagkain o bento, inumin, payong o anumang pangsapin sa ulan, atbp.)

Biking sa malapit sa gilid ng Meitetsu Train line!

 • Oras:Sabado, Linggo, at holidays
 • Lugar ng pagsisimula ng course:panimulang istasyon ng bawat course
 • Nilalaman:Ang pagsali ay libre, hindi rin kailangan ng reserbasyon.
  Pumunta sa panimulang istasyon sa pagitan ng 8:30 AM-11:00 AM at pagkakuha ng mapa para sa course ay maaari nang magsimula!
  Sa kalagitnaan ng course ay makakatanggap ng lucky card at magpatuloy sa goal hanggang 3:00 PM. 
  *Para sa karagdagang detalye ay tingnan ang polyeto na makukuha sa mga istasyon ng Meitetsu line.
 • http://ww.meitetsu.co.jp/hiking/ensen

 

JR Tokai Sawayaka Walking

 • Oras:Sabado, Linggo, at holidays
 • Lugar para sa pagsisimula ng course:panimulang istasyon ng bawat course
 • Nilalaman:Maraming courses na pagpipilian sa Nagoya, Iida district, at Shizuoka district. Ang pagsali ay libre at hindi na kinakailangan ng reserbasyon. Pumunta sa panimulang istasyon sa pagitan ng 8:30 AM-11:00 AM at pagkakuha ng mapa para sa course ay maaari nang magsimulang maglakad. Hanggang 3:00 PM sa goal ay makakatanggap ng stamp.
  *Para sa karagdagang detalye ay tingnan ang polyeto na makukuha sa mga istasyon ng JR line.
 • http://walking.jr-central.co.jp/recommend/index.html