Isumite ang iyong Application ng maaga para sa Temporary Welfare Benefits (Panukalang pang-ekonomiya ) (臨時福祉給付金(経済対策分)の申請書の提出はお早めに!)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

kyufukin2017_fi

Ang Application Form ay ipinapadala sa pamamagitan ng postal service sa mga maaaring makatanggap ng benepisyong ito mula sa huling bahagi ng Marso, 2017.
Kapag natanggap ang form, mangyaring kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon, at ibalik ang form sa pamamagitan ng postal service.
Ang deadline para sa mga application ay Hunyo 30, 2017; Biyernes (ito ay dapat naka postmarked bago o hanggang mismong araw lamang ng Hunyo 30.)
Ang benepisyong ito ay matatanggap ninyo sa inyong bank account. mula sa kalagitnaan ng Abril. Mangyaring tandaan na ito ay maaaring tumagal ng 2 o 3 buwan bago ninyo matanggap.

 

Halaga ng Benepisyo at Eligibility

支付金额及支付对象

Bayad 15,000 Yen bawat eligibility na tao (isang bayad lamang)
Eligibility Ang mga taong naka-rehistro sa Basic Resident Register (jūmin kihon daichō / 住民基本台帳) sa Lungsod ng Nagoya noong Enero 1, 2016, at sino mang hindi napapailalim sa Municipal Residet Tax (per capita basis)para sa taong 2016.

※Ang mga Dependante, at iba pang mga taong napapailalim sa buwis ay hindi kwalipikado (kasama na ang mga taong nagtatrabaho ng full-time at isang sole proprietorship na nagsususmite ng asul o puting tax declaration forms, isang asawa na kung sinong nagbabayad ng buwis na nakatatanggap ng isang Special Spousal Deduction)

※Mga tumatanggap ng Livelihood Protection (seikatsu hogo / 生活保護) ay hindi kwalipikado.

※Ang mga hindi hapon na naririto para sa maiksing pananatili, o naninirahan sa bansang Hapon ng iligal ay hindi kwalipikado
 

 

Mag ingat sa mga manlilinlang na nagpapanggap mag-alok ng mga benepisyong may kabayaran!!

Wala alinman sa Nagoya City, Aichi Prefecture, o ang Ministry of Health, Labour and Welfare o mga pinansyal na institusyon ang hihiling ng mga transaksyon sa pamamagitan ng ATM na may koneksyon sa Temporary Welfare Benefits. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong kahilingan sa inyong tahanan o sa inyong pinagtatrabahuhan sa pamamagitan ng tawag sa telepono o sulat, mangyaring kumontak agad sa Call Center, pinakamalapit sa inyo na istasyon ng pulis o ang Police Hotline (#9110).