Ang Lungsod ng Nagoya Preparedness App – Ngayon ay may mga bagong kagamitan!(名古屋市防災アプリに新機能を追加しました!)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

 

bosai_app_fi

Ano ang Lungsod ng Nagoya Preparedness App?

Isang app na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kalamidad na nakakaapekto sa Lungsod ng Nagoya, kabilang ang tinatantiyang lawak ng pinsala, mga lugar ng paglilikas, atbp. (Ang app mismo ay libre; ang mga singil sa network ay nalalapat.)
Gamit ang data ng GPS ng iyong telepono, nagpapakita ang app ng impormasyon tungkol sa emerhensiya para sa iyong kasalukuyang lokasyon sa pamamagitan ng paglalagay nito sa ibabaw ng imahe mula sa camera ng telepono.

bosai_app_sample_fi

 

Mga bagong paraan ng pag-gamit upang tulungan ang mga commuter na hindi makakauwi ng bahay.

Upang itaguyod ang sukat ng pamamaraan para sa mga bumabiyaheng hindi makakauwi ng bahay dahil sa pagkagambala sa pampublikong transportasyon, impormasyon tungkol sa mga pasilidad upang tulungan ang mga bumabiyahe (kabilang ang Support Stations para sa Paglalakad sa Bahay, Mga Pasilidad ng Paglikas, at Temporary Evacuation Spots) ay maaari ding matingnan gamit ang app. I-download ang app at maging handa.

Support Station para sa Paglalakad Pauwi logo
◆Support Stations para sa Paglalakad sa Papauwi (徒歩帰宅支援ステーション)

Mga lugar kung saan ang mgabumabiyaheng sinusubukan makauwi ng bahay sa pamamagitan ng paglalakad, kapag ang pampublikong sasakyan ay hindi magagamit, ay maaaring gumamit ng toilet, tumanggap ng tap water, etc.

BosaiApp_3
◆Mga Pasilidad ng Paglikas (退避施設)

Mga pasilidad na nagbibigay ng kanlungan (sa oras ng pagkumpirma ng kaligtasan ng pasilidad) hanggang 24 na oras pagkatapos ng pagsisimula ng emerhensiya, para sa mga bumabiyahe na hindi makauwi.

◆Temporary Evacuation Spots (一時退避場所)

Ang mga lugar kung saan ang mga bumabiyahe na hindi makauwi ay maaaring humingi ng pansamantalang kanlungan hanggang ang kaligtasan sa Pasilidad ng Paglikas makumpirma.

Inquiries: Hazard Countermeasures Office, City of Nagoya Disaster Preparedness and Hazard Management Bureau
Telepono: 052-972-3526 (Japanese)

I-download ang app dito:

iOS   Android

DisAppQR600x325