Para magsimula ng negosyo(個人事業を始めるためには)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Nais kong magsimula ng sariling negosyo, ano ang mga dapat kong malaman?

■Q: Anong klaseng visa ang kailangan?
■A: Sa pagsimula ng negosyo sa bansang Hapon, kailangang kumuha ng “Investor/Business Manager” visa (toushi-keiei) o di kaya ay mayroon kayong visa na alinman sa mga sumusunod: “Permanent Residents Status” (eijyuusha), “Long Term Resident Status” (teijyuusha), “Spouse or Child of Japanese National” (haiguusha). Para sa mga detalye tungkol sa mga visa na ito, pumunta sa website ng Ministry of Foreign Affairs (www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa) o makipag-ugnayan sa Nagoya Immigration Information Center sa telepono blg: 052-223-7336 o 7337.

■Q: Kailangan ba ng special permit?

■A: May ilang special permit ang kailangang kunin depende sa uri ng itatayo ninyong negosyo. Halimbawa ng mga negosyo ay mga restaurant, language school, at export-import trading company, at ang mga kailangang permit ukol dito ang nakasaad sa ibaba:

Restaurant

      – Kailangan ng permit mula sa inyong local public health center (hoken-jo). Kailangan din ng permit mula sa Public Safety Commission (koan-inkai) kung ang restaurant ay bukas pa lampas ng alas-10 ng gabi o magsisilbi ng alak.

Language School – May kailangang kuning permit mula sa Ministry of Education kung ang paaralan ay mayroon 80 mahigit na estudyante.

Exporting & Importing
– Habang walang kailangang permit para sa negosyong ito kailangan ninyong magbayad ng wastong customs tax at taripa sa bansang Hapon at sa mga bansang nais ninyong mag-export ng mga produkto. May mga bansang may istriktong customs at ipinagbabawal ang pagpasok at pagkalakal ng ilang produkto sa bansa. Siguraduhing makipagugnayan sa mga awtoridad ng iba’t ibang bansa bago magsimula ng negosyong ito.

■Q: Magkano ang kailangang puhunan para sa pagtayo ng negosyo?
■A: Ayon sa Corporations Law of Japan, pwedeng magsimula sa 1 yen ang puhunan para sa pagtayo ng negosyo. Kung ang hawak ninyong visa ay “Investor/Business Manager”, dapat ay mayroon kayong 2 empleyado na residente ng bansang Hapon at may kapital kayong 5 milyong yen o mahigit.

■Q: Maaari ko bang i-rehistro ang sarili kong bahay bilang lugar kung saan ko itatayo ang aking negosyo?
■A: Oo, maaari ninyo itong gawin subalit kung kayo ay naninirahan sa isang inuupahang lugar siguraduhing kumuha kayo ng nakasulat na permiso mula sa may-ari ng lugar (kailangang ito ay ipinagkaloob ng pormal) bago isagawa ang negosyo. May mga karagdagang kondisyon tungkol dito kung ang hawak ninyo ay”Investor/Business Manager” visa.

■Q: Ano naman ang puwede kong malaman tungkol sa one-man business o sarili ko lang ang magpapatakbo ng negosyo?
■A: Ang pagtatag ng uri ng negosyong one-man business o sole-proprietorship (kojin-kigyo) ay pinakamadali sa lahat. Sinuman ay maaaring magtatag ng negosyong ganito kahit kailan at wala ring kailangang bayarang start-up fee. Posible rin na ang isang taong may trabaho (salary worker) ay magtatag ng negosyong ganito kung walang patakaran ang inyong kasalukuyang pinagtratrabahuhan na nagpapahintulot sa inyong magtatag ng sariling negosyo. Para sa mga taong gustong magtatag ng one-man business, kailangang magsumite ng tinatawag na blue form o kojin gigyo no kaigyou todokedesho (Notification of Commencement of Business) mula sa kanilang lokal na tax office sa kanilang ward office o city, 15 araw bago balak itayo ang negosyo.

■Q: Anong mga klaseng buwis ang kailangan kong bayaran?
■A: Ang mga kailangang bayarang buwis ay income tax (shotokuzei), sole proprietor tax (kojin-kigyozei), at residential tax (jyuuminzei). Kailangang ninyong manatili ng pagtutuos ng inyong mga kita at gastos, pati na rin mga resibo ng mga transaksyon sa inyong negosyo. Kung nais ninyong magtayo ng negosyo, kailangang magsumite ng annual tax return sa inyong lokal na tax office.

■Q: Maaari ko bang ilakad ang mga papeles nang sarili?
■A: Oo, ngunit intindihan na ang paglalakad ng mga papeles ay isang komplikadong gawain. Mainam na makipag-ugnayan sa isang administrative documentation attorney (gyouseishi) para gawin para sa inyo ang paglakad ng mga papeles sa mga kinauukulan. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan sa Aichi Gyoseishi Association sa telepono blg. 052-931-4086 o sa kanilang website na www.aichikai.gyousei.net

Latest Topics


Events

Events

35th International Philippine Festival in Nagoya (第35回名古屋国際フィリピンフェスティバル) [詳細はこちら]


Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

 Nag-iisip akong lumipat at umupa sa ibang lungsod ngunit may nakapagsabi sa akin na kailangan ko ng pangsariling [詳細はこちら]


NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

Kailan: Hunyo 2, 2019 Linggo (13:00 – 15:00) Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1 [詳細はこちら]


Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga residente, may araw ng linggo na bukas ang munisipyo ng bawat ward at [詳細はこちら]