Pagtatapos ng Taon sa Siudad ng Nagoya at Koleksyon ng basura para sa Bagong Taon (名古屋市の年末年始ごみ・資源・収集のお知らせ)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

garbagebin_600

 

Koleksyon ng mga Recyclable at mga Basura sa Katapusan ng Taon/Panahon ng Bagong Taon
Katapusan ng Taon sa Lungsod ng Nagoya at Koleksyon ng Basura sa Bagong Taon

Iwasang matambakan ng malalaking supot ng basura sa lobb ng inyong tahanan hanggang sa bagong taon.Tingnan sa ibaba para sa huli at unang araw ng koleksyon ng 2018 /2019

rubbish_fi

 

Koleksyon ng mga Large-Sized Garbage ay gaganapin isang beses isang buwan lamang at sa pamamagitan lamang ng pagpapareserba lamang. Ang serbisyong ito ay may bayad. Tingnan sa http://www.nic-nagoya.or.jp/sodai para sa buong detalye kung paano mag-aplay. Ang Large-Sized Garbage(sodai-gomi / 粗大ごみ) Call Center ay magsasara sa pagitan ng Disyembre 29 Sabado at Enero 3 Huwebes. Para sa pag-aaplay sa disposal ng large-sized garbage, tumawag sa 0120-758-530 (free-dial). Kung tatawag gamit ang mobile phone o kung tatawag galing sa labas ng Aichi ken, tumawag sa 052-950-2581 (may bayad) sa pagitan ng 9:00 hanggang 17:00. Mangyari po sanang mag-aplay hanggang Disyembre 28, Biyernes para sa koleksyon sa araw ng Enero 4, Biyernes hanggang Enero 10,Huwebes. Ang pag-aaplay sa pamamagitan ng internet (salitang hapon lamang) ay kailangang gawin hanggang Disyembre 25, Martes. Maaari rin tumawag sa pamamagitan ng Nagoya International Center’s 3-way phone interpreter service “Trio-Phone” sa 052-581-6112.