NIC Nihonggo Class para sa Mga Matanda (NIC日本語の会)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC Nihongo no Kai Japanese Class Para sa Mga Matatanda
(「NIC日本語の会」)
Magkakaroon ng iba’t-ibang klaseng kurso mula sa pang-araw-araw na konbersasyon o pakikipag-usap hanggang sa pag-aaral ng karakter sa Kanji para sa mga tao na ang pangunahing wika ay hindi Nihongo. Sa bawa’t kurso ay tinatayang 15 – 20 katao ang tatanggapin (Kung lalagpas sa kapasidad ng aplikante, ang makakasali ay pipiliin sa pamamagitan ng bunutan, at bibigyan ng prayoridad ang mga aplikanteng naninirahan sa lungsod ng Nagoya.).

Kailan: Tuwing Linggo mula Enero 13 hanggang Marso 24
(Ang kabuuan ng klase ay 10 beses. Walang pasok sa Pebrero 10)
Saan: Nagoya International Center
Bayad: 2,500 yen (Para sa 10 leksyon. Hiwalay ang 500 ~ 1000 yen na bayad para sa textbook na gagamitin sa leksyon.)
Paraan ng Pag-apply: Ang mga aplikante ay kinakailangan na magpunta at magpalista sa Conference Room 1 sa 5th Flr. ng NIC, at pagkatapos gawin ang pag-aapply ay sunud-sunod na iinterbyuhin sa Enero 6 (Linggo) mula 11:00 ng umaga hanggang 11:30 ng umaga. Ang pagbabayad ng course tuition ay simula 12:15 ng hapon. (Maaaring makapag-apply mula 12:30 ng hapon para sa nais magdagdag pa ng iba kurso.
Ang application forms ay makikita at makukuha sa 3rd Flr. ng NIC, sa pamphlet box area o sa NIC website (www.nic-nagoya.or.jp).
Ang Maaaring Kontakin:  Exchange and Cooperation Division ng Nagoya International
Center Telepono: 052-581-5689  E-mail Address: vol@nic-nagoya.or.jp

 

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]