Nagoya City Public Elementary School Enrollment Applications (小学校入学に関する手続きについて)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Alam ninyo ba na ang mga batang may banyagang nasyonalidad ay makakapasok sa mga
Public Elementary Schools?

Kung ikaw ay nakatira sa lungsod ng Nagoya at nais mong pag-aralin ang inyong anak sa public elementary school (shiritsu shōgakkō / 市立小学校) sa lungsod ng Nagoya mula Abril 2019 (simula ng pasukan) maaari kang mag-aplay sa iyong lokal na Ward office Residents’ Affairs Division (shimin-ka / 市民課) o sa Community & Residents Affairs Division (shimin-gakari / 市民係) ng inyong lokal na sangay. Aplikasyon para sa mga batang ipinanganak sa pagitan ng Abril 2,2012 hanggang Abril 1, 2013 ay tinatanggap ngayon.
Ang enrollment ay nakabase sa inyong lugar kung saan kayo nakatira at nakarehistro kung kaya’t hindi maaaring i-enroll ang bata sa isang paaralan na nasa ibang lugar . Pagkatapos ng aplikasyon, kinakailangan na ipa-medikal check-up ang bata sa nakalaan na araw (pagkatapos ng Oktobre 1) na inatas ng lokal na paaralan ng elementarya. Sa Enero taon 2019 ,mayroon sulat o abiso na nakasaad na tinatanggap ang bata (shūgaku tsūchi-sho / 就学通知書) na mangagaling muIa sa inyong lokal na tanggapan. Ang mga batang hindi pa nakarehistro bilang residente ay may karapatan din makapag-enroll gamit ang alternatibong pamamaraan ng pagpapalista. Para sa iba pang impormasyon tumawag lamang sa Residents’ Affairs Division o sa Community & Residents Affairs Division ng inyong lokal na tanggapan.
Ang aplikasyon sa enrollment ay maaari ding isumite sa buong isang taon. Para sa buong detalye makipag ugnayan po lamang sa Residents’ Affairs Division o sa Community & Residents Affairs Division sa inyong lokal na sangay.

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]