Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga residente, may araw ng linggo
na bukas ang munisipyo ng bawat ward at sangay nito. Ito ay bukas sa unang Linggo, 1 beses sa 1 buwan (ikalawang Linggo sa buwan ng Abril, Mayo, Setyembre, Nobyembre, Enero); sa ikalawa at huling Linggo ng Marso at sa ikaapat na Linggo ng Abril para sa serbisyong may kinalaman sa paglipat sa loob at labas ng lungsod.
※ Maaaring may mabago o makansela sa mga iskedyul anumang oras.

sch_ward

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Serbisyong ipinagkakaloob
Limitadong serbisyo hinggil sa pagsusumite at paglalabas ng dokumento tungkol sa pagpapalit ng tirahan sa o mula sa lungsod ng Nagoya.

• Pagsusumite ng Notification of Moving In (転入届け / tennyū-todoke), Notification of Moving Out (転出届 / tenshutsu-todoke), Notification of Change of Address (転居届 / tenkyo-todoke) (Resident Card and Individual Number Card / Individual Number Notification Card required)
• Proseso hinggil sa paglilipat ng paaralan.
• Ang mga sumusunod na proseso na may kaugnayan sa pagpapalit ng tirahan.
Pagtanggap sa kwalipikasyon ,pagkawala ,o pag-papalit ng eligibility for National Pension (国民年金 / kokumin nenkin)
Aplikasyon para sa , terminasyon o, pagpapalit ng National Health Insurance (国民健康保険 / kokumin kenkō hoken)
Aplikasyon para sa pagtanggap ng Childcare Allowance (児童手当 / jidō teate)
Aplikasyon sa pagkuha, pagkawala,o pagpapalit ng eligibility for the Medical Care System for the Elderly (後期高齢者医療 / kōki kōreisha iryō)
Aplikasyon sa pagkuha,pagkawala ,o pagpapalit ng eligibility for Welfare Medical Care (medical expenses subsidy) (福祉医療 / fukushi iryō)
Aplikasyon sa pagkuha,pagkawala o pagpapalit ng eligibility for Nursing Care Insurance (介護保険 / kaigo hoken)
Aplikasyon para sa return of Senior Citizens’ Handbook and Pass (敬老手帳・パス / keirō techō・pasu)
Aplikasyon para sa absentee voting registration para sa Japanese citizens na papalabas ng bansa
• Seal (印鑑 / inkan) Registration, Notification of Family Register (戸籍 / koseki), Aplikasyon para sa Special Permanent Resident Certificate
• Pagsumite ng tax declarations at notipikasyon
• Pagbabayad ng taxes
• Issuance of Copy of Resident Register, Seal Registration Certificate, full / individual Certification of Family Register, Certification of Tax Affairs

※Mangyaring tandaan , na mayroon mga ibang proseso na hindi puedeng magawa. Kung kinakailangan na kumpirmahin ang ibang lokal at national na institusyon,maaaring pakiusapan kayo na bumalik pagkatapos ng ilang araw.

Latest Topics


Events

Events

35th International Philippine Festival in Nagoya (第35回名古屋国際フィリピンフェスティバル) [詳細はこちら]


Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

 Nag-iisip akong lumipat at umupa sa ibang lungsod ngunit may nakapagsabi sa akin na kailangan ko ng pangsariling [詳細はこちら]


NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

Kailan: Hunyo 2, 2019 Linggo (13:00 – 15:00) Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1 [詳細はこちら]


Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga residente, may araw ng linggo na bukas ang munisipyo ng bawat ward at [詳細はこちら]