Impormasyon para sa mga Dayuhan

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Paglilipat at Pagpasok sa ibang Lugar (転出 · 転入)

Kapag lumipat ka, dapat kang magsumite ng isang abiso ng paglilipat (転 出 届 / tenshutsu-todoke) sa lokal na pamahalaan sa opisina ng iyong nakaraang tinitirhan bago lumipat (hindi kailangan kapag maglilipat sa ibang ward ng Nagoya) mag sumite ng isang abiso sa paglipat (転 入 届 け / tennyū-todoke) sa tanggapan na humahawak ng residency sa iyong bagong lokasyon sa loob ng 14 araw.


Information Counter

Ang Information Counter ay makikita sa kaliwang bahagi ng pasukan sa Infomation Service Corner. Dito ang mga Hapon ay binibigyan ng impormasyon patungkol sa pagaaral sa ibang bansa, mga organisasyon sa pakikipagugnayang internasyonal, atbp.


Konsultasyon

Konsultasyong Legal at Konsultasyong Gobiyerno ng Lunsod


Internet Corner

Oras na bukas: 09:00 – 19:00 Nakalaang oras:  Pwedeng arkilahin ang mga computer ng 15 minuto. Maaring habaan ang paggamit ng tig-15 minuto kung walang ibang bisita na naghihintay gumamit ng computer. Upa: Computer ay 100 yen kada 15 minuto. Kung gustong mag-print: 10 yen kada pahina (black and white, A4 lamang), 50 yen kada […]


Pamphlet Boxes

Kamakailan ay dinamihan namin ang mga pamphlet boxes sa pasilyo malapit sa NIC Information Counter at gusto namin ipaalam sa mga grupo na kabilang sa internasyonal na pakikipagtulungan at pakikipagugnayan na nakabase sa Nagoya na itong mga pamphlet boxes ay pwede nilang magamit para maipalam nila sa lahat ang kanilang mga gawain.


Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]