Makinig Tayo ng mga Pamamaraan ng Pagiingat sa Oras ng Kalamidad!

Makinig Tayo ng mga Pamamaraan ng Pagiingat sa Oras ng Kalamidad!

Ang pampamayanang anunsyo sa pagiingat sa oras ng kalamidad na ito ay mula sa Nagoya International Center.

  • Paghahanda Para sa Kalamidad (pagsasanay)
  • Mga Salita sa Wikang Hapones na Maaaring Makatulong sa Oras ng Kalamidad at Emerhensiya
  • Paghahanda sa Oras ng Bagyo
  • Mga Kasangkapan Gamit sa Pagiingat sa Oras ng Kapahamakan
  • Tamang Pag-gamit ng AED
  • Madadaling Salita sa Wikang Hapones na Maaring Makatulong sa Oras ng Kalamidad at Emerhensiya