Archive for the 'Filipino'

Disaster Information(Filipino)

Sa ngayon ay walang information. 【Mapa ng Lugar-Likasan】 Read more
Read more

避難所地図(ひなんじょちず)

Download Evacuation Center Maps (PDF) ...
Read more

Makinig Tayo ng mga Pamamaraan ng Pagiingat sa Oras ng Kalamidad!

Makinig Tayo ng mga Pamamaraan ng Pagiingat sa Oras ng Kalamidad! Ang pampamayanang...
Read more

Manwal ng Kaligtasan

Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga mamamayang...
Read more