Archive for the 'Filipino'

Disaster Information

No emergency information at the moment. Read more

Mapa ng Lugar Likasan(ひなんじょちず)

Maaaring i-download dito ang mapa ng lugar likasan. Download Evacuation Center...
Read more

Makinig Tayo ng mga Pamamaraan ng Pagiingat sa Oras ng Kalamidad!

Makinig Tayo ng mga Pamamaraan ng Pagiingat sa Oras ng Kalamidad! Ang pampamayanang...
Read more

Manwal ng Kaligtasan

Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga mamamayang...
Read more