Archive for the 'Tiếng Việt'

Thông tin thiên tai:

Hiện tại không có thông tin khẩn cấp. Read more
Read more

Bản đồ nơi lánh nạn(ひなんじょちず)

Tải về Bản Đồ Nơi Lánh Nạn tại đây Download Evacuation Center...
Read more

避難所地図(ひなんじょちず)

Download Evacuation Center Maps (PDF) ...
Read more