NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

Information counter

Information Counter


Sa Information Counter na nasa 3rd floor, ang mga residenteng Hapon ay makakakuha ng impormasyon tungkol sa pag aaral sa ibang bansa at international exchange, at sa mga residenteng dayuhan naman ay mga impormasyon tungkol sa pamumuhay sa bansang Hapon, pamamasyal at mga pahayag ukol sa international exchange events na nagaganap sa komunidad sa wikang Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Filipino, Vietnamese, at Nepali.


Kalimitang pakikipag -ugnayan dito ay tungkol sa Japanese language schools, volunteer Japanese language classes, status of residence (visas), tax, health insurance, labor issues, pasilidad pangmedikal nagbibigay ng serbisyo sa mga banyagang wika ,impormasyon sa turista at transportasyon. May mga kawani na mahusay sa pagsasalin wika ang aasisti at tutulungan kayo sa inyong mga katanungan sa Information Counter.

Maaari kayong magtanong sa pamamagitan ng telepono, e-mail,at koreo

(Kung sa pamamagitan ng koreo , pakilakipan ng selyo at return self-addressed envelope para sa tugon).


Phone: 052-581-0100turista

E-mail: info@nic-nagoya.or.jp

Post: Information Counter, Nagoya International Center 3F, Nagono 1-47-1, Nakamura-ku, Nagoya-shi 〒450-0001


Mga Wika

May Information Service sa wikang Hapon at Ingles mula 9:00 hanggang 19:00, Martes hanggang Linggo.

Ang mga oras para sa serbisyo ng ibang wika ay ang sumusunod:

Martes- Biyernes

Sabado at Linggo

10:00-12:00

13:00-17:00

10:00-12:00

13:00-17:00

Japanese

English

Portuguese

Spanish

Chinese

×

Korean

×

〇 (Huwebes)

×

Filipino

×

〇 (Huwebes)

×

Vietnamese

×

〇 (Miyerkules)

×

〇 (Linggo)

Nepali

×

〇 (Miyerkules)

×

×


Tipo ng mga Impormasyong Mayroon

Area

Item

Emergency Information

Medical Treatment

Administrative procedures & laws

Immigration system / tax / insurance / embassies and consulates / foreigner-related statistics

Communications & logistical information

Telephone / postal service / sending parcels

General information

Consultations / living information / banks / shopping / licenses

Transportation

Domestic transport / International transport / routes to sightseeing destinations

Tourism resources & facilities

Sport / churches, temples & shrines / restaurants / traditional crafts & performing arts / factory tours / annual events & leisure activities / amusement & theme parks

Accommodation

Housing / accommodation in the Nagoya area / accommodation at tourist spots

Education & culture

Japanese language schools / Japanese language education / language schools / culture classes / proficiency tests / speech contests / interpreting & translation / vocational schools accepting foreigners / university information for self-paying students (scholarships) / international schools

International exchange & related organizations

International exchange organizations in Japan / local international exchange organizations / overseas delegations (government & private) / international aid


Information Board

Ang impormasyon sa lugar ng Nagoya, International Exchange Events, kultura ng Hapon, pagluluto at iba pang impormasyon na may kaugnayan sa pang araw-araw na pamumuhay ay nakatala bilang libre.Kung nais ninyong mag-Post ng anumang bagay sa board, mangyaring magdala ng sample ng inyong flyer (A4size) sa information counter.

Information on the Nagoya area, international exchange events, Japanese culture, cooking and other everyday life-related information is displayed free of charge. If you would like to post something on the board, please bring a sample of your flyer (A4 size) to the Information Counter.

Inquiries: Information Counter

Phone: 052-581-0100 Fax: 052-571-4673


Mga Kahon ng Pamphlet

May mga 240 na kahon na nakalaan sa koridor ng 3rd floor, na naglalaman ng mga pamphlets

Na nagpapakilala ng mga aktibidad ng international cooperation organization, impormasyon sa araw-araw na pamumuhay, anunsyo ng mga parating na mga aktibidad, mga English language informations, gayundin ang mga pamphlet para sa mga language Schools,study abroad programs at marami pang iba. Isang mainam na lugar upang makakuha ng mga impormasyon sa International Exchange at kooperasyon.


Internet Corner

Matatagpuan sa Information Service Corner sa 3rd floor. Mangyaring ipaalam sa mga Staff ng information counter kung nais ninyong gamitin ang Internet Corner.

Oras: 9:00 - 19:00

May software: Internet browser, Word, Excel, etc. mayroon ding Hotmail at iba pang online e-mail accounts na maaari ding ma-check.Paalala lamang na ang mga staff ay hindi magbibigay ng mga instruksyon kung paano gumamit ng Word, Excel, atbp.

Bayad: Computer rental - 100 Yen bawat 15 minuto. Printing: mono A4, A3 10 Yen bawat pahina; color A4 50 Yen bawat pahina , A3 100 Yen bawat pahina..


*Ang mga pasilidad ay ibinigay bilang donasyon sa Nagoya International Center ng Nagoya Kinjo Lions Club para sa komemorasyon ng ika-30 anibersaryo, upang madagdagan ang pag-akses sa internet para sa komunidad.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.