NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Library(Silid-Aklatan)

Ang Paggamit ng Pampublikong Library

Sa pamamagitan ng library card, mas madaling makahiram ng mga libro!
Bago itong pagbabago na ito, ang mga nais na humiram ng libro ay kailangan isulat ang pangalan, address at numero ng libro sa borrowing slip, subalit simula ngayon maari ng manghiram at magsauli ng libro kapag pinakita ang inyong library card sa staff, kaya mas simple na ang proseso. Para makapag-apply ng library card, kailangan magdala ng ID kung saan nakalagay ang inyong pangalan at kasalukuyang address tulad ng driver's license, health insurance card o alien registration card.

library-card-new_600.jpg


Library Cards ng mga organisasyon para makahiram ng videos
Ang mga videos sa library ay pwedeng mahiram ng mga non-profit na organisasyon, tulad ng mga paaralan or pampublikong mga kinatawan. Simula Huwedes, ika-1 ng Hunyo 2000, sisimulan namin mamigay ng library cards para sa mga pampublikong organisasyon. Upang makapag-apply ng library card, mangyaring dalhin ang mga sumusunod:
  1. a)ID, kung saan nakasulat ang pangalan at address tulad ng Japanese driver's license, health insurance card, alien registration card at
  2. b)address ng organisasyon kung saan kasali ang applikante, tulad ng name card o staff card.

Hindi maaaaring manghiram ng video ang indibidwal. Salamat sa inyong panguuunawa.

i-checkout
Ang mga library books at mga dokumento na may nakalagay na NIC sticker, tulad ng picture books at paperbacks sa Reading Room, ay pwedeng i-checkout ng 2 linggo (hanggang 3 libro kada isang tao), at isang cassette tape kada isang tao ay pwedeng i-checkout ng 2 linggo (cassette tapes para makapag-aral ng salitang Hapon ay maaaring i-checkout lamang ng mga dayuhan). Kailangan ipakita ang Library Card ng mga bisita na nais mag-checkout ng libro o cassette tape.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.