NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Aplikasyon para sa pag-enroll sa pampublikong paaralan ng elementarya sa lungsod ng Nagoya 小学校入学に関する手続きについて

2019.09.03

Alam mo bang maaaring makapag enroll ang mga batang may nasyonalidad na pang banyaga sa pampublikong paaralan sa elementarya? Kung ikaw ay nakatira sa lungsod ng Nagoya at nais mong makadalo ang iyong anak sa Nagoya City public elementary school (shiritsu shōgakkō / 市立小学校) mula 2020 (Panimula ng school year). Maaari kang mag apply sa iyong local ward office's Residents' Affairs Division (shimin-ka / 市民課) o sa Community & Residents Affairs Division (shimin-gakari / 市民係) ng iyong local branch office. Ngayon ay tinatanggap ang aplikasyong ito para sa mga batang ipinanganak sa pagitan ng taon 2013 Abril 2 at taon 2014 Abril 1. Ang pag-enroll ay batay sa iyong lugar ng tirahan at ang bata ay hindi maaaring mag enroll sa isang paaralan kapag hindi siya residente doon. Pagkatapos ng aplikasyon, kakailanganin ang medical check-up para sa iyong anak sa itatakdang araw (Matapos ang Oktubre 1) Ihahanda ito ng local elementary school. Sa taong 2020 ay magkakaroon ng abiso sa pagtanggap para sa enrollment (shūgaku tsūchi-sho / 就学通知書) Magpapadala ng sulat ang iyong local ward office.


Ang mga bata na hindi nakarehistro bilang mga residente ay maaaring maging kwalipikado para sa pagpapaenroll gamit ang isang alternatibong pamamaraan. Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnay sa Residents' Affairs Division ng iyong local ward office, o sa Community & Residents Affairs Division ng iyong local branch office.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.