NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Pagkolekta ng mga Recyclables at Basura sa Katapusan ng Taon / Bagong Taon Nagoya City Year End at New Year Garbage Collection 名古屋市の年末年始ごみ・資源・収集のお知らせ

2019.12.25

Huwag magtiis ng may tambak na malalaking supot ng basura sa loob ng inyong apartment hanggang sa Bagong Taon. Tiyakin sa ibaba ang huli at unang araw ng koleksiyon ng basura sa taong 2019/2020

Burnable Garbage at Hazardous Flammable Items
可燃ごみ・発火性危険物

"Walang koleksyon mula Enero 1, Miyerkoles hanggang Enero 3, Biyernes 2020"

Regular collection day 2019 last 2020 first
Lunes at Huwebes Disyembre. 30 (Lunes.) Enero 6 (Lunes.)
Martes at Biyernes Disyembre. 31(Martes) Enero. 7 (Martes)


*Kabilang sa mga Hazardous flammable items ang mga walang lamang cassette-type gas bottles, spray cans, disposable lighters, non-rechargeable lithium batteries, atbp.; Huwag pagsamahin sa supot ng burnable garbage!

Plastic Containers & Packaging
プラスチック製容器包装

"Walang koleksyon mula Enero 1, Miyerkules hanggang Enero 3, Biyernes 2020.

Regular na koleksiyon 2019 huling araw 2020 unang araw
Lunes Disyembre. 30 Enero 6
Martes Disyembre. 31 Enero 7
Miyerkoles Disyembre. 25 Enero 8
Huwebes Disyembre26 Enero 9
Biyernes Disyembre. 27 Enero 10
Empty Glass Jars at Bottles / Empty Cans / Paper Containers at Packaging / Plastic Bottles
空きびん・空き缶・紙製容器包装・ペットボトル

"Walang koleksyon mula Enero 1, Miyerkules hanggang Enero 6, Lunes 2020

Regular na kileksiyon 2019 huling araw 2020 unang araw
Lunes Disyembre.30 Enero 13
Martes Disyembre. 31 Enero 7
Miyerkoles Disyembre25 Enero 8
Huwebes Disyembre. 26 Enero 9
Biyernes Disyembre.27 Enero 10
Non-Burnable Garbage & Large-Sized Garbage (Sodai Gomi)
不燃ごみ・粗大ごみ

"Walang koleksyon mula Enero 1, Miyerkules hanggang Enero 3, Biyernes 2020.

Regular na koleksiyon 2019 huling araw 2020 unang araw
1st Miyerkules ng Buwan Disyembre. 4 Enero. 8
1stHuwebes ng Buwan Disyembre 5 Enero 9
1stBiyernes ng Buwan Disyembre. 6 Enero. 10
2nd Miyerkules ng Buwan Disyembre 11 Enero. 15
2nd tHuwebes ng Buwan Disyembre 12 Enero. 16
2nd Biyernes ng Buwan Disyembre 13 Enero. 17
3rd Miyerkules ng Buwan Disyembre. 18 Enero. 22
3rd tHuwebes ng Buwan Disyembre. 19 Enero. 23
3rdBiyernes ng Buwan Disyembre 20 Enero. 24
4th Miyerkules ng Buwan Disyembre 25 Enero. 29
4th tHuwebes ng Buwan Disyembre. 26 Enero. 30
4thBiyernes ng Buwan Disyembre. 27 Enero. 31

*Mahuhuli ng isang linggo ang koleksiyon sa buwan ng Enero (Hal. Kung ang regular na koleksiyon ay sa ika-2 Miyerkules ng buwan (8 Jan.), ang magiging koleksiyon ay sa 15 Jan.; Kung ang regular na koleksiyon ay sa ika-4 na Biyernes ng buwan (24 Jan.), ang magiging koleksiyon ay sa 31 Jan.)


Isinasagawa ang pangongolekta ng mga Large-Sized Garbage isang beses sa isang buwan lamang at sa pamamagitan ng pagpapareserba lamang. At ito ay may bayad na serbisyo. Tingnan ang http://www.nic-nagoya.or.jp/sodai para sa buong mga detalye kung paano ang mag-apply. Ang Large-Sized Garbage (sodai Gomi / 粗大ごみ) Call Center ay sarado mula Disyembre 28, 2019 Sabado hanggang Enero 3, 2020 Biyernes. Upang mag-apply para sa pagtapon ng inyong mga large-sized garbage tumawag sa 0120-758-530 (free-dial), o kung tatawag mula sa mobile phone o sa labas ng Aichi Prefecture tumawag sa 052-950-2581 (may bayad) sa pagitan ng 9:00 at 17:00. Para sa Koleksyon sa pagitan ng Enero 8 2020, Miyerkules at Enero 10, 2020 Biyernes. (inklusibo), ang mga aplikasyon mula sa telepono ay maaaring mag-apply bago mag Disyembre 27,2019 biyernes; ang mga Internet applications (Japanese only) ay kailangan gawin bago mag Disyembre 24 2019, martes.Maaari ding tumawag sa Nagoya International Center's 3-way phone interpreter service "Trio-Phone" sa numerong 052-581-6112.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.