NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Para sa may edad na 65 pataas: Makakatanggap ng Libreng Bakuna Para sa Influenza o Trangkaso (65歳以上の方へ:無料でインフルエンザ予防接種が受けられます。)

2020.10.17

Epektibo ang pagpapabakuna bago kumalat ang Influenza.
Kapag nagpabakuna, ito ay makakapagdulot ng epekto para makaiwas sa pagkapit ng impeksyon ng Influenza o di kaya ay mapagaan nito ang mga sintomas ng impeksyon.

Petsa:
ika-15 ng Oktubre, 2020(Huwebes) ~ ika-31 ng Enero, 2021 (Linggo)

Mga Makakasali:
Mamamayan ng Nagoya na tumutugon sa mga sumusunod na kundisyon:
① Taong may edad na 65 pataas
② Taong may edad na mula 60 hanggang 64 na mayroong sakit sa puso, kidney o bato o kinakapos ng paghinga, o di kaya ay ang taong may mahina o mababa ang immune system dulot ng HIV na impeksyon (Mayroong halos Grade 1 na kapansanan sa hinahawakang Certificate of Physical Disability).
※Sa araw ng pagpapabakuna, kailangang ipasa ang kopya Certificate of Physical Disability o di kaya ang orihinal ng Medical Certificate mula sa duktor.

Bilang ng Beses ng Pagbabakuna:
1 Beses

Mga Ospital Kung Saan Maaaring Magpabakuna:
Listahan ng Mga Ospital (Sa Nihongo)
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000088/88975/202008itiran.pdf
※Tumawag po lamang sa NIC (052 -581-0100) ang mga taong hindi nakakabasa ng
Nihongo.

Mga Dadalhin sa Araw ng Pagpunta sa Ospital:
① Taong may edad na 65 pataas
1. Mga dokumento na magpapatunay ng inyong edad (Driver's License, Health Insurance Card, Residence Card, at iba pa)
② May edad na 60 hanggang 64
1. Mga dokumento na magpapatunay ng inyong edad (Driver's License, Health Insurance Card, Residence Card, at iba pa)
2. Kopya ng Certificate of Physical Disability o di kaya ang orihinal ng Medical
Certificate mula sa doktor


Ang Kokontakin:
Ang Health Center ng Bawa't Ward
※Kung kinakailangan ng interpreter, maaring gamitin ang triophone ng Nagoya International Center. (TEL.: 052-581-6112)

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.