NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Para sa Mga Bata at Nagdadalantao: Mayroong discount ang bakuna sa Influenza o Trangkaso (子ども・妊婦の方:インフルエンザ予防接種の割引があります。)

2020.10.17

Epektibo ang pagpapabakuna bago kumalat ang Influenza.
Kapag nagpabakuna, ito ay makakapagdulot ng epekto para makaiwas sa pagkapit ng impeksyon ng Influenza o di kaya ay mapagaan nito ang mga sintomas impeksyon.

Petsa:
ika-15 ng Oktubre, 2020(Huwebes) ~ ika-31 ng Enero, 2021 (Linggo)

Mga Makakasali at Bilang ng Beses ng Pagpapabakuna:
Mamamayan ng lungsod ng Nagoya:
① Isinilang mula Abril 2, 2012 pataas, mga batang may 6 na buwan hanggang ika-2 baitang sa elementarya (7 o 8 taong gulang)
Bilang: hanggang 2 beses
② Nagdadalantao
Bilang: 1 beses

Pinansyal na Tulong mula sa Gobyerno:
Sa bawat bakuna ay mayroong discount na 1,000 yen mula sa aktwal na halaga.

Mga ospital kung saan maaaring magpabakuna:
Listahan ng mga ospital (wikang nihonggo)
※Para sa mga indibidwal na hindi nakakabasa ng nihonggo ay tumawag lamang sa NIC
(052 -581-0100).

Mga dadalhin sa araw ng pagpunta sa ospital:
1. Mga dokumento na magpapatunay ng inyong address, pangalan at edad (Driver's License, Residence Card, Health Insurance Card, Medical Certificate ng bata at iba pa)
2. Sinulatang kupon tiket na naglalaman ng kailangang impormasyon
3. Maternal Child Health Booklet
※Kung kayo ay nagdadalantao at hindi pa tumanggap ng Maternal and Child Health Booklet, dalhin ang Medical Crtificate at Pregnancy Certificate mula sa doktor.
※Para sa edad ng mga bata na sakop sa kwalipikasyon na walang dalang Maternal and Child Health Booklet ay hindi na ito kailangan dalhin .

Saan makukuha ang kupon tiket:
Maaaring i-download mula sa URL sa ibaba
・Bawat Health Center ng ward(kasama ang mga branch nito)
・Welfare and child division ng ward office, Civic welfare division ng branch office


Makipag-ugnay:
Nagoya Maternal and Child, Influenza Vaccine, Subsidy on Cost Processing Center 
TEL 052-972-4381
Oras ng tanggapan: 9: 00 - 17: 00 (sarado sa araw ng lingo, pista opisyal at Disyembre 29 hanggang Enero 3)
※Kung kinakailangan ng interpreter, maaring gamitin ang triophone ng Nagoya International Center. TEL 052-581-6112

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.