NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon sa Pamumuhay

  Pagplanuhan ng maaga ang mga itatapon na basura sa oras na lilipat ng tirahan (引っ越しごみは計画的に)

  2021.03.23

  Sa panahon ng tagsibol / spring, kadalasan lumilipat ng tirahan ang karamihan. Alamin ang wastong pamamaraan sa pagtapon ng mga bagay na hindi na gagamitin pa, at itapon ng maayos ang mga ito. Lalong lalo na sa mga kagamitang hindi maaaring sunugin at mga malalaking gamit na itatapon, kung saan ang koleksyon ng mga ito ay ginagawa ng 1 beses sa 1 buwan, mahalaga din na alamin ang naitakdang petsa ng koleksyon, at ang wastong paglagay ng mga itatapong bagay sa nakasaad na lagayan at ng maiwasan ang pagtapon ng maraming basura sa isahang tapon.

  ********

  Malalaking Gamit na itatapon (higit 30cm x 30cm x 30cm ang laki)
  ★May Bayad 【agarang itawag sa loob ng 7 araw bago ang koleksyon】

  ①Tawagan ang Large Waste Service Center (wikang Nihonggo)
  0120-758-530 (walang bayad)
  Kung gamit ay selpon o tumawag mula sa labas ng Aichi Prefecture:
  052-950-2581 (may bayad)
  9:00 - 17:00 (maliban sa araw ng Sabado, Linggo, at katapusan ng taon / Bagong Taon)

  ②Bumili ng sticker (sertipiko) para sa koleksyon ng Malalaking Gamit na itatapon.
  Mabibili ito sa mga convenient store at grocery store ng lungsod. Hindi ito refundable.

  ③Idikit ang sticker (sertipiko) na sinulatan ninyo ng inyong numero sa koleksyon at inyong pangalan, sa parte na madaling makita, at ilabas ang malalaking gamit na itatapon bago mag-alas otso ng umaga sa araw ng koleksyon.

  ********

  Mga Gamit / Appliances ayon sa Recycling Law (aircon, telebisyon, ref / freezer, washing machine, clothes dryer)
  ★May Bayad 【hindi isinasagawa ng lungsod ang koleksyon para dito】

  Itapon ang mga gamit / appliances na ito gamit ang isa sa sumusunod na pamamaraan.
  Hilingin ang pagpakolekta ng mga ito mula sa, alinman sa ① kung saan ito binili / pinalitan, o ② sa malapit na appliances retailer; o ③ dalhin ito sa nakasaad na lugar tapunan. (Tawagan ang environmental affairs office ng inyong ward para sa detalye.)

  ********

  Dyaryo, magazines, cardboard, at pinaglumaang damit
  ★Walang Bayad 【hindi isinasagawa ng lungsod ang koleksyon para dito】

  Ilagay ang mga ito sa nakasaad na lugar kung saan ginagawa ang koleksyon ng inyong recyclable items.
  Alamin ito sa mga nakalakip sa dyaryo, community bulletins, o tawagan ang Waste Reduction Promotion Office (TEL: 972-2398) para sa petsa at lokasyon ng koleksyon.

  ********

  Sa oras na kayo ay nangangailangan ng tagapagsalin / interpreter kapag magtatanong tungkol sa pagtatapon ng gamit na recyclable, gamitin ang NIC's Trio-Phone service sa 052-581-6112.

  Para sa katanungan: Operations Division, City of Nagoya Environmental Affairs Bureau, TEL: 052-972-2394 (wikang Nihonggo)

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.