NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Serbisyo sa araw ng Linggo sa Lungsod ng Nagoya Ward at Branch Offices (区役所・支所の日曜窓口)

2022.04.08

Upang makapagbigay ng higit na pagtugon sa mga serbisyo para sa mga residente, ang ward at branch office ay bukas ang serbisyo sa unang linggo ng buwan. Ang counter ay bukas kada buwan at (ikalawang Linggo ng buwan sa Mayo, Septyembre, Nobyembre, Enero at Pebrero), gayundin ang ikalawa sa huli at huling linggo ng Marso, at ang ikalawang linggo ng Abril ang serbisyo ay may kaugnayan sa mga pamamaraan patungkol sa paglipat mula sa Lungsod ng Nagoya.

※Pakitandaan, ang mga petsa ay maaaring magbago o magkansela.

Iskedyul ng serbisyo sa araw ng Linggo

表最新.jpg

Mga nilalaman ng Serbisyo

Ang serbisyo ay limitado depende sa isinumite at inisyung mga dokumeto kung ito'y nagkaron ng paglipat ng tirahan mula sa lungsod ng Nagoya.

 • Tanggapan ng Notipikasyon sa Pagtira (転入届け / tennyū-todoke),

Notipikasyon sa Pag-alis (転出届 / tenshutsu-todoke),

Notipikasyon sa Pagbabago ng Address (転居届 / tenkyo-todoke) (Resident Card at Individual Number Card ay kailangan)

 • Proseso sa Paglipat ng ibang Paaralan
 • Mga Proseso Patungkol sa Pagtira / Paglipat ng Tirahan

‣Tanggapan sa Pagkuha, Pagkawala, o Pagpapabago ng National Pension (国民年金 / kokumin nenkin)

‣Tanggapan ng Aplikasyon sa pagtatapos o pagpapabago ng National Health Insurance (国民健康保険 / kokumin kenkō hoken)

‣Tanggapan ng Aplikasyon sa Childcare Allowance (児童手当 / jidō teate)

‣Tanggapan ng Pagkuha, Pagkawala, o Pagpapabago ng Medical Care System para sa Matatanda (後期高齢者医療 / kōki kōreisha iryō)

‣Tanggapan sa Pagkuha, Pagkawala, o Pagpapabago ng Welfare Medical Care (tulong sa gastusin pang medikal) (福祉医療 / fukushi iryō)

‣Tanggapan ng Pagkuha, Pagkawala, o Pagpapabago ng Nursing Care Insurance (介護保険 / kaigo hoken)

‣Tanggapan sa Pagkuha ng aplikasyon o pagsasauli ng Senior Citizens' Handbook (Keirō Yūtai Card) at Pass (敬老手帳(敬老優待カード)・パス / keirō techōpasu)

‣Tanggapan ng Aplikasyon sa Pagpaparehistro ng Absentee Voting para sa mga mamamayang Hapones na pupunta sa ibang bansa

 • Tanggapan ng Rehistrasyon sa Selyo (印鑑 / inkan), Notipikasyon ng Family Register (戸籍 / koseki), Aplikasyon para sa Special Permanent Resident Certificate
 • Tanggapan ng Pagsumite at Pagkuha ng Abiso sa Pagdeklara ng Buwis
 • Tanggapan ng Bayarin sa Buwis
 • Paghingi ng kopya ng Resident Register, Seal Registration Certificate, full / individual Certification of Family Register, Sertipiko ng Tax Affairs
 • Proseso sa pagkuha ng Individual Number Card

※Ang mga ilan sa paraan ng pagproseso ay maaaring hindi magamit. Kaya't maaaring hilingin sa iyo na pumunta ka sa ibang araw kapag nangailangan ng kumpirmasyon sa iba pang lokal o sa pambansang pamahalaan.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.