NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Living Q & A: Matapos gumaling mula sa COVID-19, hiningan ako ng Medical Certificate ng aking Employer/Amo(外国人暮らしのQ&A「コロナ療養後、復帰するために診断書を要求された」)

2022.06.16

Q/Tanong

Nagkaroon ako ng COVID-19 at pinagbawalan mag-trabaho at nagpagaling. Nang matapos na ang panahon ng aking pagpapagaling, sinabihan ako ng mga taga Health Center na maaari na muli akong mag-trabaho. Ngunit nang tanungin ko ang aking Employer/Amo tungkol sa pagbalik ko sa trabaho, hininginan niya ako na magbigay/magpasa ng Medical Certificate, na magpapatunay na wala na akong COVID-19. Kailangan ko bang magbigay/magpasa ng Medical Certificate?

A/Sagot

Kung ang isang tao ay nagkaroon ng COVID-19, ang health center (hokenjo / 保健所) ang magpapasya kung saan dapat magpagaling ang taong apektado ng impeksyon ayon sa indibidwal na kondisyon nito. Ipinagbabawal din ang mag-trabaho (shūgyō seigen / 就業制限).

Para sa taong pansamantalang napagbawalan o napaghigpitan sa pagtarabaho dahil sa pagkakaroon ng COVID-19, ang Criteria (pamantasan) para sa pag-papa-ospital, pag-papagaling sa bahay o ang pagpapakansela ng pag-papagamot sa loob ng bahay (panahon nga pagpapa-galing) (ryōyō kikan / 療養期間), ay naabot na, kasabay rin dapat nito ang maaabot ang Criteria para maiangat ang pagbabawal o paghihigpit sa pag-tatrabaho,

Kahit tila naabisuhan ka na ng Health Center tungkol sa paghihigpit o pagbabawal sa iyong pagtatrabaho ay maaari nang maiangat o maalis, ang mga restrictions (pagbabawal paghihigpit) na ito ay naaalis sa oras na nakumpirma ng mga Medical Personnnel ang kundisyon ng indibidwal na ito. Ayon sa isang administrative communication mula sa national government noong Mayo 1 2020 (binago noong Enero 31 2022), sa oras na ipagpapatuloy ang pag-tatrabaho sa lugar ng pinatatrabahuhan atbp; matapos ang mai-angat o maalis [pagbabawal o paghihigpit sa pagtatrabaho], ang pagpasa ng sertipikasyon (e.g. certification of discharge ng isang medical facility / health center, certification of recuperation sa isang accommodation facility o sa sariling tahanan, isang negative result ng PCR o qualitative antigen test kit, etc.) sa lugar ng pinag-tatrabahuhan, atbp. ay hindi kinakailangan.

Tinatagurian din ito ng pagtatpos ng isolation period (taiki kikan / 待機期間) sa mga taong mukhang sa palagay ay may mga close contacts (nōkō sesshoku-sha / 濃厚接触者).

Upang makuha ang pang-unawa ng iyong employer, makakatulong ang mapg-usapan ninyo ng iyong employer ang sitwasyon at sabihing makabubuting kontakin niya qng Health Center ng may hurisdiksyon at kumpirmahin ang patakaran sa pag-tanggal o pag-alis ng work restrictions.

May ilang mga Health Centers na nag-iissue ng mga dokumento nagpapatunay ng panahon ng pag-papagaling ng pasyente . kung ang iyong Employer ay nagpupumilit sa paghingi ng Medical Certificate, mangyari lamang na kumonsulta sa pinaka-malapit na Labour Standards Inspection Office (rōdō kijun kantokusho / 労働基準監督署). Naabisuhan na rin ng Ministry of Health and Welfare ang Labour Bureau tungkol sa issue na ito, at kailangan maging aware o magkaroon ng kaalaman na ang pag sumite ng mga sertipikasyon ay hindi kailangan.

Sa isang banda, ang Employer ay may responsibilidad na siguraduhin ang kaligtasan/kapakanan ng kanilang mga manggagawa, at maaaring ang employer ay humihiling ng mga medical certificate dahil sa pagsisikap sa pag-iwas sa pag-kalat ng COVID-19 sa kanilang pinagtatrabahuhan. Sa kasong ito, dahil sa ang medical certificate ay kailangan (required) para makumpleto ng employer ang kanyang obligasyon, ang halaga o bayad sa pagkuha ng medical certificate ay kinakailangang ang employer ang sasagot.

Dapat ring tandaan na sa gitna ng paghingi ng mga resources na nagreresulta mula sa mataas na bilang ng kaso ng COVID=19, ang national government ay nakiusap/ humiling sa mga taohna iwasan o tumigil sa pag gawa ng mga requests sa mga health centers at medical facilities para mag-issue ng mga certificates at iba pang mga dokumento.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.