NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Aplikasyon at Koleksyon sa Buwis ng Residente (Jūminzei) (住民税の課税・徴収について)

2022.06.16

Ang Buwis ng Residente (jūminzei / 住民税) ay ang rehiyonal na buwis, ipinapataw ito bukod sa Buwis ng Kita (shotokuzei / 所得税), na pambansang buwis.

Ang Jūminzei ay binubuo ng buwis ng munisipyo (shiminzei / 市民税) at buwis ng prepektura (kenminzei / 県民税) ipinapataw ito base sa per capita (kintōwari / 均等割) at kita (shotokuwari / 所得割). Buwis ng munisipal at prepektural ng mga residente ay ipinapataw at kinokolekta ng sabay sabay ng lokal na pamahalaan ng munisipalidad kung saan nakatira ang isang residente.

Ang mga dayuhang nanirahan sa Japan mula sa buwan ng Enero 1 (batayang petsa para sa pagtatasa) nararapat na bayaran ang jūminzei nababatay sa kinita ng nakaraang taon sa munisipyo kung saan nakatira mula Enero 1.

Bilang karagdagan, ang isang indibidwal na nagmamay ari ng isang opisina, lugar ng negosyo, o nakatira sa loob ng isang ward ng Enero 1, kahit na hindi residente ng parehong ward, ay papatawan lamang per capita.

Kadalasan ang Jūminzei ay binabayaran ng installment basis ginagawa 4 na beses, sa buwan ng Hunyo, Agosto, Oktubre, at Enero ng sumusunod na taon, batay sa Pahayag ng Buwis (nōzei tsūchisho / 納税通知書) o Resibo ng Bayarin sa Buwis (nōfusho / 納付書) na ipinapadala mula sa opisina ng buwis ng munisipyo.

Sa mga empleyadong namamasukan sa isang kumpanya, ang jūminzei ay nahahati sa 12 installment basis at kinita mula sa buwanang sahod sa buwan ng Hunyo hanggang sa buwan ng Mayo sa sunod na taon, ayon sa notipikasyong matatanggap mula sa Lungsod ng Nagoya.

Sa mga kasulukuyang naninirahan sa Japan mula Enero 1, bawat buwan at ang mga mayroong kinita sa nakaraang taon ay nararapat na maghanda ng ulat ng buwis ng residente (jūminzei no shinkokusho / 住民税の申告書) at isumite ito sa munisipal na opisina ng buwis na sakop ng lugar kung saan nanirahan ng hindi lalagpas sa buwan ng Marso 15 ng bawat taon. Kung sakaling, ang kinita ay ang natatanging kita sa nakaraang taon at isinagawa na ng inyong employer ang year-end adjustment (nenmatsu chōsei / 年末調整), o kapag idineklara ninyo ang kabuohang kinita sa inyong final tax return (kakutei shinkoku / 確定申告) sa buwan ng Marso 15, kayo ay hindi na kailanagng magsumite ng ulat ng buwis ng residente.

Pakitingnan ang inyong koreo para sa pahayag ng inyong buwis ng residente. Para sa karagdagang impormasyon ng mga nilalaman ng Pahayag ng Buwis sa wikang Ingles, Tsino, Koreano, Espanyol, at Portuguese, pakitingnan ang website ng Lungsod ng Nagoya gamit ang QR code.

住民税QR.png

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.