NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Q & A Ukol sa Pamumuhay: Maaari ba akong kumuha ng part time job sa day off ko mula sa pangunahin kong trabaho? (外国人暮らしのQ&A「今働いている仕事の空いている時間にアルバイトしてもいいか」)

2022.09.21

Q.

Ang katayuan ng aking residence card ay "Skilled Labor" (ginō / 技能), at ako ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang tagapagluto sa isang restaurant na nagsisilbi ng mga pagkaing galing sa aking bansa. Ako ay nag-iisip na kumuha ng part time job kapag day off. Nais ko lamang na malaman kung mayroon bang proseso na kakailanganing gawin sa immigration office bago ako magsimula.

A.

Kung ikaw ay nakikibahagi sa mga tungkuling angkop ang katayuan sa paninirahan (zairyū shikaku / 在留資格) ng Skilled Labor, at ninanais kumuha ng karagdagang trabaho bilang part time, inirerekomenda namin na palagi kang kumunsulta sa Immigration Services Agency bago ka tumanggap ng trabaho bilang part time. Huwag gawin ang pagdesisyon sa sarili na tumanggap ng alok na trabaho bilang part-time.

Bagama't maaaring hindi magkaroon ng problema kung ang part-time na trabaho ay nasa ibang restaurant at binubuo sa magkaparehong aktibidad na angkop sa pahintulot ng iyong kasalukuyang katayuan ng paninirahan at kung ginagampanan mo naman ang pakikibahagi, sa loob ng 14 na araw ay kakailanganin mong magsumite sa immigration ng abiso ng kaakibat (Pag-kontrata) sa organisasyon tungkol sa iyong bagong employer ng part-time (shozoku [keiyaku] kikan ni kan suru todokede / 所属(契約)機関に関する届出). Maaaring kailanganin mo ring kumuha ng pahintulot mula sa iyong kasalukuyang employer upang kumuha ng part-time na trabaho sa ibang restaurant.

Kung ang nilalaman ng iyong part-time na trabaho ay naiiba sa iyong kasalukuyang trabaho, ay kakailanganin mong kumpirmahin sa immigration kung ikaw ay papahintulutan na makapagtrabaho sa nasabing part time, at maliban doon, kailangang kumuha din ng pahintulot sa pagsali sa isang aktibidad (shikaku-gai katsudō kyoka / 資格外活動許可).

Ito ay kinakailangan upang matiyak na ang part-time na trabaho ay hindi makahahadlang sa iyong mga tungkulin na gampanan ang iyong pangunahing trabaho. At upang maging karapat-dapat sa pahintulot na makisali sa iba pang mga aktibidad, ang part-time na trabaho ay hindi dapat ituring ng immigration bilang isang unskilled labor o walang kasanayan sa paggawa dahil ito'y lalabas na illegal sa anumang paraan gaya ng isang aktibidad na lumalabag sa kaayusan at pampublikong moralidad. (tanjun rōdō / 単純労働), adult entertainment business (fūzoku eigyō / 風俗営業), (kōjoryōzoku / 公序良俗).

Kung isasaalang-alang mo ang pagbabago ng trabaho, ngunit hindi sigurado kung posible bang mangyari ang iyong inaasahang bagong trabaho kasama ang iyong kasalukuyang status ng paninirahan, sa pamamagitan ng pag-apply sa immigration para sa pagkuha ng sertipiko ng kwalipikasyon sa trabaho (shūrō shikaku shōmeisho / 就労資格証明書) , maaari kang makakuha ng sertipikasyon kung maaari kang magsagawa ng isang partikular na trabaho.

Maaari ka ring mas madaling makahanap ng bagong employer kung mayroon kang sertipiko. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa opisina ng Immigration Services Agency.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.