NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Ang NIC Nihongo Class para sa mga Bata NIC子ども日本語教室

2020.05.16

Matuto ng nihongo na kinakailangan sa paaralan at araw-araw na pamumuhay. Ito ay para sa mga non-native speakers ng wikang nihongo, edad 6 hanggang 15 taong gulang (ipinanganak sa pagitan ng Abril. 2, 2005, at Abril 1, 2014), at mag-aaral sa junior high school (bukod iyong mga nag-aaral sa panggabing junior high school) na ipinanganak bago ang April 2, 2005. Pinakamarami ang 60 katao, ang pagtanggap ay ibabase sa lebel ng kanilang kakayahan.

  Kailan: Tuwing Linggo, mula Mayo 17 hanggang Hulyo 19; 10:00 - 11:30 (10 lessons.)
  Saan: Nagoya International Center
  Bayad: 1,000 Yen para sa 10 lessons
  Paraan ng aplikasyon: Upang maiwasan ang paglaganap ng Novel Corona Virus Infectious Disease, ang tanggapan ay kanselado hanggang

  sa Mayo 31.

  Ipapaalam sa pahinang ito ang panibagong petsa at paraan ng aplikasyon sa oras na mapagpasyahan ito.
  Matatagpuan ang Application Forms sa information leaflets ng NIC, 3F, pamphlet box area o sa NIC website www.nic-nagoya.or.jp .


  Iba pang detalye: Makipag-ugnayan sa NIC Exchange and Cooperation Division sa numerong 052-581-5689.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.