NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School NIC高校生日本語教室

2020.01.12

Magbubukas ng klase upang maitatag ang basic na pundasyon ng Nihongo na kailangan sa pag-aaral ng mga subjects upang makumpleto ang pag-aaral sa high school ng mga kabataang banyaga na magiging daan sa pagtuguyod ng kanilang karera o "career formation".
Ito ay para sa mga banyagang high school na mag-aaral at mga kabataan na banyaga na nagnanais na makapasok sa high school. (Ang taong ipinanganak bago dumating ang ika-1 ng Abril, 2004. Ipinakikiusap po namin na sumali sa "NIC Kodomo Nihongo Kyoshitsu" (NIC Nihongo Class Para sa Mga Bata ) ang mag-aaral na naka-enroll sa jr. high school, maliban sa mga mag-aaral ng pang-gabing klase sa jr. high school.
*Bibigyang prioridad ang mga nakatira at mga naka-enroll sa high school sa loob ng siyudad. Dalawampung (20) katao ang maximum na bilang ng makakasali base sa pangangailangan


Petsa: Tuwing Linggo mula ika-19 ng Enero hanggang ika-29 ng Marso, 2020 (14:00 - 16:00) (Walang klase sa ika-9 ng Pebrero, 2020) Total: 10 lessons.
Lugar: 3rd flr. Lecture Rm. 2 Nagoya International Center
Bayad: \ 2,000 (10 lessons)
Paraan ng Pag-aapply: Pumunta sa 4F NIC Exhibition Rm. 3 sa Linggo ng ika-12 ng Enero, 2020 sa pagitan ng 14:00 at 14:30. Magbibigay ng interview sa mga aplikante pagkatapos nilang makumpleto ang mga proseso ng aplikasyon. Ang pagbabayad ng Lesson Fee ay mula 15:15. (Kung hindi mapupuno ang bilang ng aplikante, ay magkakaroon ulit ng tanggapan ng mga aplikante sa ika-12 Enero, 2020 at paglagpas ng petsang ito. Sa kasong ito, ay makipag-ugnayan po kayo sa NIC Exchange & Cooperation Division ukol sa aplikasyon.)
Ang mga application form at impormasyon ay matatagpuan sa lugar ng kahon ng pamplet ng NIC 3F, o nai-download dito:Pilipino
Tatawagan: Tumawag sa NIC Exchange & Cooperation Division  Tel. No. 052-581-5689

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.