NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Ang NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School(NIC高校生日本語教室)

2020.06.05

Magsasagawa ng klase sa pagtataguyod ng pundasyon para sa wikang Nihongo na kakailanganin sa pag-aaral, upang ang mga dayuhang kabataan ay makapagtapos ng high school at humantong sa hinaharap na karera. Upang maiwasan ang paglaganap ng covid-19, ang klase ay gaganapin sa pamamagitan ng online (ZOOM). Mapapag-aralan ang pagbasa ng mga pangungusap at matutunan ang pakipag-usap gamit ang salitang nihonggo kasama ang isang boluntaryong guro.

Mga Maaaring Lumahok: Mga dayuhang nasa High School o mga kabataang dayuhan na nais magpatuloy
ng High School.(Mga Ipinanganak mula Abril 1, 2005)
* Ang mga mag-aaral sa Junior High School ay kabilang sa NIC Nihongo Class para sa mga Bata. (Subalit ang mga mag-aaral ng Junior High School Evening Class ay mapapabilang sa Senior High School Nihongo Classroom).
* Uunahin ang mga naninirahang residente sa loob ng lungsod o ang mga nakapasok sa mga High School sa loob ng lungsod.

Bilang ng tatanggapin: 10 Katao(batayang 1st come 1st served)

Klase : 6 Buwan 14 Araw ~ 7 Buwan 19 Araw ng Linggo 14:00~15:00

Bayarin sa Pagsali: Libre

Pagtanggap ng aplikasyon: 6 Buwan 9 araw 10:00~(batayang 1st come 1st served)
Sa pamamagitan ng website tatanggap ng aplikasyon. Punan ang form para sa inyong aplikasyon, at ipadala. Pagkatapos na makumpleto ang aplikasyon, makakatanggap ng isang mail mula sa Nagoya International Center na naglalaman ng URL, meeting ID, password para makapasok sa ZOOM.
※Kung ang bilang ng mag-aaral ay mas mababa sa kapasidad, tatanggap pa rin ng mga aplikasyon kahit nagsimula na ang klase ng 6 buwan 5 araw.

Ang NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School
KasarianKinakailangan punan
(2-2文字)
入力例:0312345678
入力例:foo@example.com
入力例:0312345678
Sa loob NIC Nihonggo Class para sa mga High School, inoobserbahan ang kanilang pag-aaral at kukuhanan sila ng mga litrato, mayroon ding panayam. Maaari bang masama ang inyong anak sa mga litrato o kaya`y makuhanan ng video?Kinakailangan punan

Para sa katanungan,makipag-ugnayan sa
Nagoya International Center (NIC)
 Exchange and Cooperation Division
TEL: (052)581-5689 (Sarado tuwing Lunes)
e-mail:vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.