NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

【Ika-11 ng Hulyo ・ Libreng konsultasyon】Magsasagawa ng Emergency na Konsultasyon ng Mga Banyaga na may relasyon sa bagong uri ng Corona virus. (新型コロナウイルス関連 外国人緊急相談会を行います)

2020.06.16

【Magsasagawa ng Emergency na Konsultasyon ng Mga Banyaga na may relasyon sa bagong uri ng Corona virus. 】

Kumonsulta lamang po kayo kung mayroon kayong problema ukol sa pinansiyal na suporta, pagbabayad sa upa, trabaho at lugar ng   pinagtatrabahuan, "Resident Status" o estado ng pagiging residente, pambayad sa paaralan at matrikula, at iba pa, o kahit na sa anumang bagay.

  Kailan: Ika-11 ng Hulyo (Sabado), 10:00 ng umaga ~ 4:00 ng hapon.
  Lugar: Nagoya International Center Annex Hall (subway "Kokusai Center" station)

  Sa kani-kaniyang booth o lugar ng konsultasyon, ay direktang sasagot sa inyong mga katanungan ang taong eksperto o may espesyalidad dito.
  (Mayroong interpreter sa English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean, Filipino, Vietnamese, Nepali)

  ①Small Fund Emergency Loan at iba pa (Nagoya City Welfare Council)
  ②Aplikasyon para sa Special Cash Payments (100,000 yen)
  (Lungsod ng Nagoya, Nagoya International Center)
  ③Ukol sa Renta o Upa (Housing Security Benefits)
  (Nagoya City Bureau of Health & Welfare)
  ④Ukol sa trabaho at sa lugar ng pinagtatrabahuan (Aichi Labour Bureau)
  ⑤Ukol sa "Resident Status" o Estado ng Pagiging Residente (Nagoya Immigration Bureau)
  ⑥Edukasyon/ School Financial Subsidy (Nagoya International Center)
  ⑦Ang iba pa dito, ay ang ukol sa problema sa pamumuhay
  (NPO Gaikokujin (Banyaga) Helpline Tokai, Nagoya International Center)

  Paraan ng Aplikasyon: Uunahin ang may reserbasyon
  (Tatanggap ng aplikasyon mula sa telepono o e-mail)
  Pakibigay ng inyong pangalan, telepono, at nais na oras (mula sa mga sumusunod na numero ①~⑥) at ang detalye ng nais ninyong ikonsulta  mula sa mga numero(①~⑦ Kahit ilan ay puwede.)
  ①10:00 ②11:00 ③12:00 ④13:00 ⑤14:00 ⑥15:00

  Nagoya International Center Information Counter
  TEL 052-581-0100 E-mail info@nic-nagoya.or.jp
  URL https://www.nic-nagoya.or.jp/
  (Sarado ng Lunes)

※Maaaring ma-cancel ito kapag nagkaroon ng paglawak sa paglaganap ng Bagong Uri ng Corona Virus at kapag may papalapit na malakas na Pag-ulan at Bagyo.
Ipagbibigay alam namin ito sa website ng NIC, sa araw bago gaganapin, hanggang 5pm.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.