NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Class para sa mga Matanda(日本語の会(9~11月))

2020.09.06

Ito ang Nihongo Class para sa mga matanda at gaganapin sa pagitan ng Septyembre at Nobyembre. Para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19, gaganapin ito sa paraang nakatala sa ibaba. Paalala: Ang paraan ng aplikasyon hanggang ngayon ay nakabase ang pagbabago ayon sa kapasidad.
Hindi maaaring lumahok ang mga Junior at Senior High School. Mangyaring mag-apply sa「NIC Nihongo Class para sa mga Bata」o sa「NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School」.

Kailan: Septyembre 20 ~ Nobyembre 22 Tuwing Linggo
Lugar: Nagoya International Center
Mga pwedeng lumahok sa programa: 
Para sa mga adultong ang pangunahing wika ay hindi Nihongo (bukod sa mga mag-aaral na nasa elementarya at junior high school).
Makakasali: para sa 9-18 katao sa bawat kurso

*Binibigyan ng prayoridad ang aplikasyon ng mga naninirahan sa lungsod ng Nagoya.
* Gagawin ang palabunutan kapag marami ang bilang ng mga nagsumite ng aplikasyon.

Halaga: 2,500 Yen para sa 10 lessons, karagdagang 500-1,000 Yen para sa mga materyales ng kurso.
Aplikasyon: Sept. 6 (Linggo) 12:00~14:00 (Sa online ang tanggapan ng aplikasyon)
Panayam: Sept. 13 (Linggo)
Lugar:Nagoya International Center 5th floor
Para sa mga natanggap, maaari ng bayaran ang Participation at Textbooks Fee.

Ang detalye ay makikita sa pabatid ng NIC Nihonggo Class

Tungkol sa tanggapan ng karagdagang aplikasyon

Natapos na ang tanggapan.

Iba Pang Detalye: Kontakin ang Exchange and Cooperation Division
        ☎ 052-581-5689 ✉ vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.