NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Language Study / Disaster Language Study Volunteer Registration Information Session (語学・災害語学ボランティア登録説明会)

2021.07.02

■Language Study Volunteer
(Nilalaman ng Aktibidad)
Interpretasyon at pag-translate sa mga pagkakataong kinakailangan ng mga dayuhan ang Language Support. Interpretasyon sa mga pampublikong institusyon tulad ng paaralang nursery at mga tanggapang administratibo, at ang pangunahing aktibidad nito ay ang pag-translate ng mga sulat o simpleng materyales (hindi kasama ang mga opisyal na papeles).
*Maraming aktibidad ang isinasagawa sa pangkaraniwang araw.
(Dalas ng Aktibidad)
Paminsan-minsan: Naaayon sa kahilingan ng Nagoya International Center
(Kondisyon sa Pagpaparehistro)
●English・・・Sa mga taong tumutugon sa 3 kundisyon sa ibaba:
    ➀English Proficiency (EIKEN) Grades Pre-1 or higher, o higit pa sa TOEIC 750 points
    ➁Posible ang mga aktibidad sa pangkaraniwang araw
    ➂Sa taong maaaring makapag-rehistro din bilang Disaster Language Study Volunteer (mahigit sa 20 taong gulang)
●Iba pang mga Wika・・・Nakakapagsalita ng wikang Hapon at iba pang mga wika na mahusay na nakakapagsalita.

■Disaster Language Study Volunteer
(Nilalaman ng Aktibidad)
Isinasagawa sa mga city hall at evacuation sites ang mga aktibidad na interpretasyon at pag-translate, pangongolekta ng mga impormasyon at pag-aalok, upang suportahan ang mga dayuhang may kaunting pang-unawa sa wikang hapon at nahihirapang makakuha ng mga kinakailangang impormasyon sa oras na magkaroon ng kalamidad gaya ng lindol, atbp.
Pangkaraniwang isinasagawa ang pagsasalin ng wika sa disaster preparedness activity / training para sa mga dayuhang mamamayan. At, aktibong sumasali sa ipinapatupad ng NIC na training atbp.
(Dalas ng Aktibidad)
Paminsan-minsan: Naaayon sa kahilingan ng Nagoya International Center
(Kondisyon sa Pagpaparehistro)
Mayroong interes sa disaster preparedness, nakakapagsalita ng nihonggo at ng ibang wika, at may edad na 20 taong gulang pataas.
*Pagkatapos ng orientation ay ipapatupad ang "Disaster Language Volunteer Training". Sumali po kayo (maliban sa Septyembre 4 (lingo).

Iskedyul sa pagpatupad ng orientation:
Abril 17, 2021 (sabado), Hunyo 2 (biyernes), Septyembre 4 (sabado), Nobyembre 5 (biyernes), at Pebrero 6, 2022 (linggo).
magsisimula ng 13:30 hanggang 14:30 alinman sa itinalagang araw
Lugar : Lecture Rm. 3 4th Flr., Nagoya International Center at sa online
*Sa ika-4 ng Septyembre (Sabado), ay isasagawa lamang ito sa online.

※Mangyaring isagawa online depende sa sitwasyon ng covid-19.
Aplikasyon:Maaaring magpadala ng e-mail, mag-apply sa website, direktang pumunta, o tumawag at ang oras ng tanggapan ay hanggang alas 5 ng hapon bago ang araw ng orientation.


Aplikasyon / Kontak:Exchange Cooperation Division
Tel:052-581-5689 E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp 

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.