NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

School Guidance Seminar 2022 para sa Dayuhang mga-aaral at mga magulang (外国人の子どもと保護者のための進路ガイダンス2022)

2022.07.30

Magdaraos ng seminar para sa mga batang dayuhan at mga magulang tungkol sa tatahaking karera matapos ng Junior High. (Sponsored ng Nagoya Municipal Board of Education)
Ang paghahanda sa pagpapatuloy sa mas mataas na edukasyon o pagpili ng tatahaking karera na sistema sa Japan ay ang pagsasagawa ng pagkakaroon ng Orientation Session sa pagkuha ng Examination Schedule, pagpapakilala ng mga Guro ng mga paaralang Senior High, pagpapahayag ng mga karanasan ng mga senior students, at indibidwal na konsultasyon ukol sa tatahaking karera.
May mga interpreter sa wikang English, Portuguese, Spanish, Chinese, Filipino, Vietnamese at Nepali.

Kailan:Hulyo 30 (Sabado) 13:00~16:30 (Postponement Date:8/6 (Sabado) 13:00~16:30)

Lugar:Nagoya International Center 5th Floor, Conference Room

Makakasali:Mga mamamayang dayuhang bata at mga magulang

Kapasidad:80 katao (first come, first served basis)

Bayad:Libre

Aplikasyon: Hunyo 25 (Sabado) mula 10:00, tumawag sa telepono, i-check ang homepage o direktang pumunta sa NIC para mag-apply. Ang aplikasyon ay agad na tatapusin sa oras na mapuno ang kapasidad.

2022 School Guidance Seminar para sa Dayuhang mag-aaral at mga magulang (進路ガイダンス2022)
(15文字以内)
入力例:foo@example.com
Ang relasyon sa iyo ng iyong kasama(同行者の本人との続柄)
Kailangan mo ba ng interpreter/ tagapagsalin? (通訳の有無)Kinakailangan punan


Para sa Katanungan:Public Relations and Information Services Division 
Tel:052-581-0100 
E-mail:info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.