NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

【20200726】Ukol sa Sakit na "Pneumonia" na May Kinalaman sa Bagong Uri ng "Coronavirus"

2020.02.04

【Hulyo 26 Update

 • Mahalagang balita para sa mga single parents.

Upang makatulong sa mga single parents, itinatag ang sistema ng espesyal na benepisyo para sa kanila.

Tiyakin ang detalye mula sa ibaba.
Gabay ng Espesyal na Benepisyo para sa mga Single Parents (Hitori oya setai Rinji Tokubetsu Kyūfukin)

※ Para sa mga naninirahan sa Nagoya
Ang paraan ng aplikasyon sa Nagoya City ay ipapaalam sa website sa oras na napagpasyahan na ito.


【Hunyo 26 Update

 • Para sa mga dayuhang nagbago ang kwalipikasyon sa paninirahan o tagal ng pamamalagi pagkatapos ng
  Abril April 27
  Paliwanag ng espesyal na tinukoy na halaga ng benepisyo (100,000 yen kada tao)

  ・PDF

  ・Form ng kahilingan


Mayo 29 Update

 • Ang application form para sa Special Cash Handouts (100,000 yen) ay matatanggap mula sa Nagoya sa pamamagitan ng koreo.

Ang araw ng pagtanggap ay depende sa lugar kung saan kayo nakatira. (Sa buwan ng Hunyo ito matatanggap)

Ang aplikasyon ay sa wikang Hapon lamang.
Mangyaring sumangguni sa website na nakasulat sa ibaba para sa paraan ng pagsulat ng aplikasyon.

PDF

website


Mayo 17 Update

 • Nai-angat na ang State of Emergency Declaration.
  Ngunit may posibilidad pa rin ang paglaganap ng Impeksyon ng bagong uri ng Coronavirus, kaya't upang maiwasan ang paglaganap nito, ating ipagpatuloy ang pag-iingat sa ating mga kilos at gawi.

Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).


Mayo 14 Update

 • Consultaton Center Para sa Mga Taong Bumalik sa Japan o Taong Nagkaroon ng Direktang Kontak sa Taong May Impeksyon: Binago ang mga pamantayan para sa pagpakonsulta o pagpatingin sa duktor

Tumawag agad ang sinumang mayroong sintomas gaya ng hirap sa paghinga, sobrang panlalata at bigat ng pakiramdam, mataas na lagnat, at iba pang sintomas

Tumawag agad ang taong may edad na 65 anyos pataas, may karamdaman (diabetes, heart failure, respiratory disease, o iba pang sakit), taong nagpapa-"dialysis" at umiinom ng "immunosuppressant" na gamot, gamot para sa "anticancer", o iba pang gamot, taong nagbubuntis na mayroong mild na sintomas ng colds (may lagnat, ubo, o iba pang sintomas)

Ang taong patuloy na mayroong mild na sintomas ng colds (may lagnat, ubo, o iba pang sintomas) (Siguraduhing tumawag ang taong nagpapatuloy ang mga sintomas ng 4 na araw o higit pa)

Konsulta:Consultaton Center Para sa Mga Taong Bumalik sa Japan o Taong Nagkaroon ng Direktang Kontak sa Taong May Impeksyon

Maaaring gamitin ang NIC Triophone Service kung kinakailangan ng interpretation service sa
inyong pagtawag sa mga Consultation Center. (Trio Phone: 052-581-6112)

I-click Dito Para sa Mga Detalye


Mayo 10 Update】


Mayo 7 Update

 • Extended Ang "State of Emergency Declaration". (Hanggang sa ika-31 ng Mayo.)

Ang "State of Emergency Declaration" ay inextend ng pamahalaan ng Japan hanggang sa ika-31 ng Mayo.
Ang Aichi Prefecture, ay ang prepektura na nangangailangan ng mas higit na pag-iingat.
Patuloy pa ring ipinakikiusap na hangga't maaari ay iwasang lumabas ng bahay (maliban sa kung talagang kinakailangan) kung hindi ito kailangan o emergency.

① Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

② Huwag lumabas ng bahay. Subalit maaaring mamili ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan sa pamumuhay.


【Mayo 2 Update】


【Abril 12 Update】

Ipinahayag ang Emergency Declaration sa Aichi Prefecture (ito ay tatagal hanggang Mayo 6 (miyerkules)).


【Marso 17 Update】

Maaaring hindi maganda ang takbo ng kalagayan ng inyong kumpanya sanhi ng Novel Corona Virus. Mayroong posibilidad na dahil sa ikaw ay banyaga, maaaring hindi patas ang trato sa inyo ng kumpanya kung ikukumpara sa mga Hapon at ito ay hindi nararapat.

Pakibasa ang website ng gobyerno para sa mga detalye.

Mayroon ding Q&A para sa mga manggagawa o empleyado.

 • Mga dapat pag-ingatan kung mayroong hinihinalang nahawaan ng Novel Corona Virus Infection sa kapamilya(Nagoya)

  I-click Dito Para sa Mga Detalye


【Pebrero 23 Update】

Mga dapat pag-ingatan sa pang araw-araw na pamumuhay


・ Una sa lahat, mahalaga ang paghuhugas ng kamay. Maghugas ng kamay gamit ang sabon o alcohol disinfectant kapag uuwi ng bahay, bago at matapos magluto, at bago kumain.

・ Kapag kamay ang ginamit pantakip ng bibig sa pag-ubo at pagbahin ay magkakaroon rin ng virus ang kamay. Kaya naman mula sa paghawak ng door knob ay may posibilidad ring mahawaan ng sakit ang ibang tao. Para sa mga taong may sintomas ng pag-ubo, isagawa ang "Cough etiquette" .
※Kapag umubo at bumahin, gumamit ng mask, tissue, panyo, o braso upang takpan ang bibig at ilong.

Ang mga taong may sakit at mga matatanda ay higit na kailangang mag-ingat at kung maaari ay iwasan muna ang matataong lugar.

※Mahalagang Bagay na Dapat Pag-ingatan:

・ Kapag may lagnat mula 37.5 degrees Celcius pataas, ubo, at iba pang sintomas ng "colds" o trangkaso, ay huwag kayong pumasok sa paaralan o sa inyong pinagtatrabahuan, at iwasan ang lumabas ng bahay.

・ Kapag may lagnat mula 37.5 ゜C pataas, ubo at iba pang sintomas ng "colds" o trangkaso, tiyakin ang temperatura ng katawan araw-araw at irekord ito.
(Reference o Reperensya)
Gabay na Impormasyon sa Medikal na Institusyon Para sa Mga Banyagang Pasahero Ukol sa Bagong Uri ng
"Coronavirus"
■Aichi Multilingual Call Center
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/ Maaring tumawag mula sa smart phone ※ Hindi maaaring tumawag mula sa personal computer
Wika: Ingles, Instik, Koreano, Thailand, Vietnam, Pilipino, Espanol, Portuges, Pransya
Oras: 24 na oras para sa mga wikang Ingles, Instik, Koreano o "Hangul", at pakibasa ang website para sa iba pang wika.
Babayarang Halaga: Walang bayad para sa banyagang pasahero

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.