NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

【20211019】Ukol sa Sakit na "Pneumonia" na May Kinalaman sa Bagong Uri ng "Coronavirus"(新型コロナウイルス感染症に関連する情報)

2020.02.04

【Oktubre 19 Update

Tatapusin na ang Strict Precautionary Measures sa Aichi Prefecture. (mula Oktubre 18~)(愛知県厳重警戒措置が解除されます。)

Ang Strict Precautionary Measures sa Aichi Prefecture ay tinapos na.
Upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon o COVID-19, mangyari lamang na palaging isaloob ang aksyon na "Hindi magpapahawa at hindi manghahawa ng ibang tao".

Mga bagay na ipinapakiusap sa lahat

 • Iwasan ang mga masikip at mataong lugar o oras, at mangyaring kumilos sa kakaunting bilang ng tao.
 • Gawin ang pangunahing pamaraan para maiwasan ang impeksyon
  - maghugas at magdisinfect ng kamay
  - magsuot ng mask
 • Mag-download at gamitin ang appli na "COCOA" upang matiyak ninyo kung nagkaroon kayo ng contact sa taong mayroon virus.
 • Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
  -Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
  -Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
  -Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

Kung Nag-aalala sa Paglabas ng Sintomas Gaya ng Lagnat(PDF)


【Agosto 25 Update

Gabay na Impormasyon ukol sa "Temporary Loan Emergency Funds" o "Isang Beses na Pagpapautang ng Salaping Pinansyal" (緊急小口資金・総合支援資金)

Panahon ng Tanggapan: Hanggang Nobyembre 30

COVID-19 Independence Support Benefit / Benepisyong Pinansyal para sa mga Taong Nangangailangan
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

【Iskedyul ng Aplikasyon】
Hulyo 1 ~ Nobyembre 30

【Maaring mag-apply ang mga sumusunod】

・Mga sambahayang natapos na ang muling nahiram/nautang na General Support Funds o mga sambahayang nagpapanatili ng kabuhayan na matatapos na ang nahiram/nautang sa buwan ng Agosto.

・Mga sambahayang nagpapanatili ng kabuhayan na hindi naaprubahan ang muling makahiram/makautang ng General Support Funds.

※ Ang mga taong muling nakahiram ng General Support Fund nitong Hulyo 2021 at ang nakahiram ay sa buwan nitong Hulyo, para naman sa mga taong nakahiram ng Agosto 2021 ay padadalhan ng abiso mula sa Nagoya Independence Support Benefit Center sa Agosto.

【Mga Kondisyon sa Pag-apply】

Mga taong tumutugma mula ①~③ na sumusunod.

①Ang taong nagpapanatili ng kabuhayan ng sambahayan

②Sa buwan ng aplikasyon, ang kabuuang halaga ng kita ng aplikante o ng mga taong naninirahan kasama ng aplikante sa parehong lugar ay dapat mas mababa sa Standard Income Amount. Bukod roon, dapat na ang kabuuang halaga ng deposito o ipon ay kinakailangang mas mababa o katumbas ng Standard Income Amount.

 ○ Standard Income Amount atbp.(kapag ang bilang ng tao sa isang sambahayan ay 1~5) 

BILANG NG SAMBAHAYAN STANDARD INCOME AMOUNT

STANDARD ASSET AMOUNT

1 katao 121,000 Yen 504,000 Yen
2 katao 174,000 Yen 780,000 Yen
3 katao 220,000 Yen 1,000,000 Yen
4 katao 262,000 Yen
5 katao 303,000 Yen

③Ang aplikante o mga kasamang naninirahan ng aplikante sa parehong lugar na hindi dapat tumatanggap ng mga mga benepisyo mula sa National Employment Program (hal. job training benefit) o kapareho ng benepisyo na inilalaan ng mga lokal na pamahalaan.

※Habang nasa kalagitnaan ng aplikason sa Livelihood Protection (seikatsu hougo/生活保護) at hindi pa lumalabas ang resulta, ay maaaring mag-apply ng Independence Support Benefit para sa mga Taong Nangangailangan (jiritsu shi-en kin/自立支援金). Ngunit hindi maaaring pagsabayin ang pagtanggap ng benepisyo sa Livelihood Protection (seikatsu hougo/生活保護) at Independence Support Benefit para sa mga Taong Nangangailangan (jiritsu shi-en kin/自立支援金).

【Halaga ng Independence Support Benefit para sa mga Taong Nangangailangan】
○ Halaga (Sa pangkaraniwang patakaran, mabibigyan ng 3 buwan)
1 katao na sambahayan 60,000 yen/buwan
2 katao na sambahayan 80,000 yen/buwan
3 o higit na katao na sambahayan 100,000 yen/buwan

【Kinakailangang Dokumento】
(1) Application Form sa Independence Support Benefit para sa mga Taong Nangangailangan
(2) Consent/Confirmation Form
(3) Kopya ng Residence Register (juminhyou/住民票) ng bawat miyembro ng sambahayan
(4) Financial Assistance Loan Agreement para sa mga walang trabaho (kopya) o Loan Application Acceptance Notification 
(5) Kopya ng Bankbook ng bawat miyembro ng kasamang naninirahan
<Mga Pahinang Kinakailangan ng Kopya>
 ・Pahinang makikita ang Account Number, Pangalan at Account Balance
 ・Pahina ng Bankbook ng aplikante na nagpapakita ng Account ng Loan para sa Transfer ng Financial Assistance sa taong walang trabaho.
(6) Dokumento na nagpapakita ng estado ng kinita(wages, pension, unemployment allowance iba pang public assistance
 ・Kopya ng wage payments o salary slips, Pension Certificate, Certificate of Qualification para sa employment insurance atbp.
 ・Kung walang payments slips, kailangan maghanda ng kopya ng pahina ng inyong bankbook na nagpapakita ng estado ng mga deposito sa inyong account.
※ Kapag WEB banking, maaaring makapag-apply kung nakasaad ang mga kakailanganing data kahit na kopya ng inyong ugnayan sa banko.
(7) Kopya ng job application slip (hellowork card) na natanggap mula sa hellowork

※ Para sa sambahayang tumanggap ng Housing Security Payment Assistance, ang (1) at (2) lamang ang maaaring makapag-apply.

【Kontakin ang sumusunod para sa Detalye o Aplikasyon】

City of Nagoya Independence Support Benefit Center
〒462-8558 Nagoya-shi, Kita-ku, Shimizu 4-17-1, Nagoya-shi Sogo Shakai Fukushi Kaikan 5F
TEL 052-919-2310
Oras ng Pagtanggap ng Tawag: Lunes - Biyernes (Maliban sa piyesta opisyal) 9:00 A.M. - 5:00 P.M.
※ Sa oras na kinakailangan ng interpreter, maaaring gamitin ang trio-phone ng NIC (052-581-6112). Para sa magagamit na wika at iskedyul, tingnan dito.


【Hulyo 21 Update

Life Support Special Benefits Para sa Mga Low Income Parenting Household (Para sa mga sambahayang hindi Single Parent)(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外))

Magbibigay ng Life Support Special Benefits sa mga parenting household upang masuportahan ang kabuhayan ng Low Income Single Parent Household.
※Maaari kayong kumonsulta sa consultation corner ng Life Support Special Benefits ng bawa't ward office sa lungsod ng Nagoya.

< Ang makakatanggap ng Benepisyong Pinansyal >
Mga Indibidwal na tumutugma sa kundisyon na 1 at 2
1. Mga magulang na nagpapalaki ng mga anak na nasa ilalim ng 18 taong gulang (ilalim ng 20 taong gulang para sa mga batang may kapansanan) nitong Marso 31,2021
※ Para din sa mga batang ipapanganak bago matapos ang Pebrero 2022.
※ Sa kasong ito, ang batang may kapansanan ay ang kinikilalang sertipikadong tumatanngap ng Allowance for Special Child
2. Ang mga taong hindi kasama sa buwis sa paninirahan noong 2021, o ang kita ay nabawasan pagkatapos ng Enero 1,2021, ang mga nakakakuha ng kita na katumbas ng exemption mula sa buwis sa paninirahan.

① Ang mga tumatanggap ng Allowance for Special Child para pagpapalaki ng bata para sa Abril 2021, Ang mga taong Tax Exempted sa taong 2021( maliban sa mga empleyado ng gobyerno na tatanggap ng allowance para sa mga bata)
(1)Ang mga taong naninirahan sa Nagoya Enero 1,2021
Paraan ng Pag-aapply: Hindi kinakailangang mag-apply.
Darating ang impormasyon pagkatapos ng ika-7 ng Hulyo.
Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ 1 Bata
Panahon ng Pagbibigay ng Tulong: Bandang Hulyo 19,2021
Paraan ng Pagtanggap ng Tulong:
Ihuhulog ito sa bank account na nakatalaga para sa Child Allowance.

(2)Ang mga taong lumipat sa Nagoya matapos ang Enero 2, 2021
Paraan ng Pag-aapply: Hindi kinakailangang mag-apply.
Darating ang impormasyon matapos ang ika-16 ng Hulyo.
Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ 1 Bata
Panahon ng Pagbibigay ng Tulong: Bandang Hulyo 29, 2021
Paraan ng Pagtanggap ng Tulong:
Ihuhulog ito sa bank account na nakatalaga para sa Child Allowance.

②Ang mga makakatanggap ng bagong child allowance tulad ng mga may inaalagaang mga bata na ipinanganak mula Abril 2 2021 hanggang Pebrero 28 2022, mga Tax exempted na tao (maliban sa mga empleyado ng gobyerno na tatanggap ng allowance para sa mga bata)
Paraan ng Pag-aapply: Hindi kinakailangang mag-apply
Darating ang impormasyon matapos ang ika-16 ng Hulyo
Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ 1 Bata o
Panahon ng Pagbibigay ng Tulong: Bandang Hulyo 29, 2021
Paraan ng Pagtanggap ng Tulong: Ihuhulog ito sa bank account na nakatalaga para sa Child Allowance .

③Ang mga taong nag-aalaga ng mga batang ipinanganak mula noong Abril 2, 2003 hanggang Abril 2, 2006 lamang at mga empleyado ng gobyerno na tumatanggap ng child allowance at Tax exempted
Paraan ng Pag-aaply:
Kailangang punan lahat ng kailangang impormasyon ang application form, idikit ang kopya ng Identity Verification Documents (Drivers' License, Health Insurance Card,Passport ,etc) at mangyaring ipadala kasama ng iba pang mga kainakailangang mga dokumento. Ang application form ay maaaring mai-download saNagoya City Website. (wikang Hapon lamang)
Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ 1 Bata
Panahon ng Pagbibigay ng Tulong:Kapag nakumpirma na ang mga application form, ipapadala ito ayon sa pagkakasunod-sunod
Paraan ng Pagtanggap ng Tulong:Ipapadala ito sa Bank Account na nakasulat sa Application Form.

④ Naapektohan ng pandemya na COVID-19 at mulang Enero 1, 2021 ay bumaba ang kita at mga taong kumite g katumbas ng resident tax exempt.
Paraan ng pag-apply:
Kailangang punan lahat ng kailangang impormasyon ang application form, idikit ang kopya ng Identity Verification Documents (Drivers' License, Health Insurance Card,Passport ,etc) at mangyaring ipadala kasama ng iba pang mga kainakailangang mga dokumento. Ang application form ay maaaring mai-download saNagoya City Website. (wikang Hapon lamang)
Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ 1 Bata
Panahon ng Pagbibigay ng Tulong:Kapag nakumpirma na ang mga application form, ipapadala ito ayon sa pagkakasunod-sunod
Paraan ng Pagtanggap ng Tulong:Ipapadala ito sa Bank Account na nakasulat sa Application Form.

Pagsumite ng application form
〒461-8799
Nagoya Higashi-ku Post office / 名古屋市東区郵便局留
(6th floor, 1st Fuji Building, 35-16 Daikancho, Higashi-ku, Nagoya / 名古屋市東区代官町35-16第1富士ビル6階)
Nagoya City Hall "Life Support Special Benefits (Excluding Single-parent Households)" window / 名古屋市役所「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」窓口
Panahon ng Tanggapan: Hanggang Pebrero 28, 2022

Para sa pakikipag-ugnayan
Nagoya Cityhall "Life Support Special Benefits (Excluding Single-parent Households)" in-charge (call center)
Tell:052-979-2415
 ※Kung kailangan ng interpreter, mangyaring gamitin ang triophone ng Nagoya International Center (052-581-6112).
Fax:052-933-1118
Mail address:tokai-jimukyoku@xqb.biglobe.ne.jp
Oras ng Tanggapan: 9:00 a.m hanggang 5:30 p.m
(hanggang Septyembre 30, 2021, ay bukas ng sabado at linggo, pista opisyal, araw-araw)
Nagoya City Website:
https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000139515.html


【Hulyo 15 Update

Life Support Special Benefits Para sa Mga Low Income Parenting Household (Single Parent Household)
(低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯))

Magbibigay ng Life Support Special Benefits sa mga parenting household upang masuportahan ang kabuhayan ng Low Income Single Parent Household.
※Maaari kayong kumonsulta sa consultation corner ng Life Support Special Benefits ng bawa't ward office sa lungsod ng Nagoya.

① Ang Mga Nabigyan ng Child Dependent Allowance Para sa Abril, 2021:
Paraan ng Pag-apply: Hindi kinakailangang mag-apply
Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ Bata (※) 1 Tao
Panahon ng Pagbibigay ng Tulong: Mayo 11, 2021
Paraan ng Pagtanggap ng Tulong: Ihuhulog ito sa bank account ng taong nakatalagang tumanggap ng Child Dependent Allowance.

② Ang Mga Hindi Makakatanggap ng Child Dependent Allowance Para sa Abril,2021 sa dahilang sila ay tumatanggap ng Pampublikong Pensyon:
Paraan ng Pag-apply: 
Mangyaring punan sa application form ang mahahalagang bagay sa pagkakakilanlan (Driver's license, Health insurance, Passport, atbp.) i-xerox copy ito at idikit sa kalakip na papel kasama ang mahahalagang dokumento at ipadala ito sa pamamagitan ng koreo. Maaaring i-download ang application form sa website ng lungsod ng Nagoya (Nihongo lamang)
Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ Bata (※) 1 Tao
Panahon ng Pagbibigay ng Tulong: Kalagitnaan ng Hunyo 14, 2021
Paraan ng Pagtanggap ng Tulong: Ihuhulog ito sa bank account na nakasulat sa application form.

③ Ang Mga Taong Bumaba ang Kinikita na Halos Katulad sa Mga Taong Tumatanggap ng Child Dependent Allowance Dahil sa Epekto ng COVID-19:
Paraan ng Pag-apply:
Mangyaring punan sa application form ang mahahalagang bagay sa pagkakakilanlan (Driver's license, Health insurance, Passport, atbp.) i-xerox copy ito at idikit sa kalakip na papel kasama ang mahahalagang dokumento at ipadala ito sa pamamagitan ng koreo. Maaaring i-download ang application form sa website ng lungsod ng Nagoya (Nihongo lamang)
Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ Bata(※) 1 Tao
Panahon ng Pagbibigay ng Tulong: Kalagitnaan ng Hunyo14, 2021
Paraan ng Pagtanggap ng Tulong: Ihuhulog ito sa bank account na nakasulat sa application form.

※ Ang Mga Requirements Para sa Bata・・・
・Kabataang nasa 18 taong gulang pababa (Kapag ang inyong anak ay may 18 taong gulang, siya ay mabibigyan mula sa araw ng kaniyang kaarawan hanggang sa Marso 31)
・Kabataang wala pang 20 taong gulang at mayroong kapansanan

Pagsumite ng application form

〒461-8799
Nagoya Higashi-ku Post office / 名古屋市東区郵便局留
(6th floor, 1st Fuji Building, 35-16 Daikancho, Higashi-ku, Nagoya / 名古屋市東区代官町35-16第1富士ビル6階)
Nagoya City Hall "Life Support Special Benefits" window / 名古屋市役所「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口
Panahon ng Tanggapan: Hanggang Pebrero 28, 2022

Para sa pakikipag-ugnayan
Nagoya Cityhall "Life Support Special Benefits" in-charge (call center)
Tell:052-930-5850
 ※Kung kailangan ng interpreter, mangyaring gamitin ang triophone ng Nagoya International Center (052-581-6112).
Fax:052-933-1118
Mail address:tokai-jimukyoku@xqb.biglobe.ne.jp
Oras ng Tanggapan: 9:00 a.m hanggang 5:30 p.m
(hanggang Agosto 31, 2021, ay bukas ng sabado at linggo, pista opisyal, araw-araw)
Nagoya City Website:
https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000139515.html


【Hulyo 6 Update

Nai-angat na ang State of Emergency Declaration.
Mas mahigpit na Anti- Coronavirus measures sa Aichi Prefecture (Hunyo 21 ~ Hulyo 11)

Ito ay upang maiwasan ang pagdami ng mga taong mahahawaan ng bagong uri ng coronavirus o COVID-19
Pakiusap at mangyaring lamang na "gumawa ng aksyon upang maiwasan na hindi mahawaan ang sarili at maiwasan na makahawa ng ibang tao".

Target na lugar:
Nagoya City, Toyohashi City, Okazaki City, Handa City, Kasugai City, Tsushima City, Kariya City, Inuyama City, Komaki City, Takahama City, Kiyosu City, Toyoyama Town, Oguchi Town, Oharu Town

Pakiusap sa lahat
・Kung wala rin lang mahalagang lakad, huwag nang lumabas ng bahay.
Lalo na sa gabi, iwasang lumabas ng bahay.

Target na lugar: Huwag lumabas paglagpas ng alas-8:00 ng gabi.
Ibang lugar: Huwag lumabas paglagpas ng alas-9:00 ng gabi.
※ Maaaring makapamili ng mga kailangan sa pang araw-araw, pagkain at mga gamot.
※ Maaaring pumasok sa trabaho・Maaaring pumasok sa eskuwela.

・Iwasang lumabas ng Aichi Prefecture.
※ Maaaring pumasok sa trabaho・Maaaring pumasok sa eskuwela.

・Ang mga lolo, lola, ang mga taong mayroon kalakip na karamdaman, mga buntis, ay mas malamang na magiging malubha kapag nahawaan. Upang mapigilan na mahawaan ang mga taong katulad nila, "dapat kang gumawa ng aksyon upang maiwasan na hindi mahawaan ang sarili at maiwasan na makahawa ng iba" tulad ng pag-iingat sa distansya sa bawat isa at pagsusuot ng facemask.

・Hanggang sa 4 nakatao lamang maaaring kumain o uminom ng tsaa/ alak kasama ang mga taong hindi namumuhay sa isang bahay.

・Iigsi muli ang operasyon ng mga restoran.
Target na lugar: Alas-5:00 ng umaga ~ alas- 8:00 ng gabi.
(ang probisyon ng alak ay hanggang alas-7:00 ng gabi)
Ibang Lugar: Alas-5:00 ng umaga ~ alas- 9:00 ng gabi.

※ Ang paaralan ay hindi magsasara (subalit, kapag mayroon hindi magandang nararamdaman ay maaaring lumiban).
※ Maaaring sumakay ng bus at tren (subalit, iwasan makipag-usap ng malakas ang boses).
※ Bukas din ang mga hospital.
※ Maaari ka din pumunta at mag withdraw ng pera sa banko o sa mga ATM.
※ Maaari ka din maglakad sa lugar na wala gaanong tao, maaari ka din magpahinga sa parke na wala gaanong tao

・Mag-download at gamitin ang appli na "COCOA" upang matiyak ninyo kung nagkaroon kayo ng contact sa taong mayroon virus.

・Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
 ・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
 ・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
 ・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

・Kung Nag-aalala sa Paglabas ng Sintomas Gaya ng Lagnat(PDF)


【 Mayo 29 Update

extended ang state of emergency declaration hanggang sa ika-20 ng hunyo

Ang "State of Emergency Declaration" ay inextend ng pamahalaan ng Japan hanggang sa ika-20 ng Hunyo.
Patuloy pa ring ipinakikiusap na hangga't maaari ay iwasang lumabas ng bahay (maliban sa kung talagang kinakailangan) kung hindi ito kailangan o emergency.

Pakiusap sa lahat
・Kung wala rin lang mahalagang lakad, huwag nang lumabas ng bahay.
Lalo na pag lampas ng alas 8 ng gabi, huwag nang lalabas.
※ Maaaring makapamili ng mga kailangan sa pang araw-araw, pagkain at mga gamot.
※ Maaaring pumasok sa trabaho・Maaaring pumasok sa eskuwela.

・Iwasang lumabas ng Aichi Prefecture.
※ Maaaring pumasok sa trabaho・Maaaring pumasok sa eskuwela.

・Ang mga lolo, lola, ang mga taong mayroon kalakip na karamdaman, mga buntis, ay mas malamang na magiging malubha kapag nahawaan. Upang mapigilan na mahawaan ang mga taong katulad nila, "dapat kang gumawa ng aksyon upang maiwasan na hindi mahawaan ang sarili at maiwasan na makahawa ng iba" tulad ng pag-iingat sa distansya sa bawat isa at pagsusuot ng facemask.

・Mangyaring huwag nang magsagawa ng home party kasama ang taong hindi kasamang naninirahan sa bahay.

・Mangyaring huwag kumain o uminom ng alcohol sa parke o sa daan.

・Mangyaring huwag kumain, uminom o makipag tea time sa restoran o kainan na kasama ang taong hindi kasamang naninirahan sa bahay (Kahit na anong oras sa maghapon).

・Iigsi muli ang operasyon ng mga restoran. (Alas-5:00 ng umaga ~ alas- 8:00 ng gabi)
Hindi maaari ang pag-inom ng alcohol drinks sa mga restoran.

・Hindi maaaring mag-karaoke sa kahit ano mang tindahan.

※ Ang paaralan ay hindi magsasara (subalit, kapag mayroon hindi magandang nararamdaman ay maaaring lumiban).
※ Maaaring sumakay ng bus at tren (subalit, iwasan makipag-usap ng malakas ang boses).
※ Bukas din ang mga hospital.
※ Maaari ka din pumunta at mag withdraw ng pera sa banko o sa mga ATM.
※ Maaari ka din maglakad sa lugar na wala gaanong tao, maaari ka din magpahinga sa parke na wala gaanong tao

・Mag-download at gamitin ang appli na "COCOA" upang matiyak ninyo kung nagkaroon kayo ng contact sa taong mayroon virus.

・Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
 ・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
 ・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
 ・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

・Kung Nag-aalala sa Paglabas ng Sintomas Gaya ng Lagnat(PDF)


【Abril 22 Update

Mas mahigpit na Anti- Coronavirus measures sa Aichi Prefecture (Abril 20 ~ Mayo 11)(愛知県で「まん延防止等重点措置」を実施します。(4月20日~5月11日))

Ito ay upang maiwasan ang pagdami ng mga taong mahahawaan ng bagong uri ng coronavirus o COVID-19
Pakiusap at mangyaring lamang na "gumawa ng aksyon upang maiwasan na hindi mahawaan ang sarili at maiwasan na makahawa ng ibang tao".

Pakiusap sa lahat
●Kung wala rin lang mahalagang lakad, huwag nang lumabas ng bahay.
Lalo na sa gabi, iwasang lumabas ng bahay.
Nagoya City: Huwag lumabas paglagpas ng alas-8:00 ng gabi.
Iba pang lungsod bukod sa Nagoya: Huwag lumabas paglagpas ng alas-9:00 ng gabi.
※ Maaaring makapamili ng mga kailangan sa pang araw-araw, pagkain at mga gamot.
※ Maaaring pumasok sa trabaho・Maaaring pumasok sa eskuwela.

●Iwasang lumabas ng Aichi Prefecture. Iwasang maglakbay lalo na sa Golden Week.
※ Maaaring pumasok sa trabaho・Maaaring pumasok sa eskuwela.

●Ang mga lolo, lola, ang mga taong mayroon kalakip na karamdaman, mga buntis, ay mas malamang na magiging malubha kapag nahawaan. Upang mapigilan na mahawaan ang mga taong katulad nila, "dapat kang gumawa ng aksyon upang maiwasan na hindi mahawaan ang sarili at maiwasan na makahawa ng iba" tulad ng pag-iingat sa distansya sa bawat isa at pagsusuot ng facemask.

●Mangyaring huwag nang magsagawa ng home party kasama ang taong hindi kasamang naninirahan sa bahay.

●Mangyaring huwag kumain, uminom o makipag tea time sa restoran o kainan na kasama ang taong hindi kasamang naninirahan sa bahay (Kahit na anong oras sa maghapon).

●Iigsi muli ang operasyon ng mga restoran.
Nagoya City: Alas-5:00 ng umaga ~ alas- 8:00 ng gabi.
(ang probisyon ng alak ay hanggang alas-7:00 ng gabi)
Iba pang lungsod bukod sa Nagoya: Alas-5:00 ng umaga ~ alas- 9:00 ng gabi.

※ Ang paaralan ay hindi magsasara (subalit, kapag mayroon hindi magandang nararamdaman ay maaaring lumiban).
※ Maaaring sumakay ng bus at tren (subalit, iwasan makipag-usap ng malakas ang boses).
※ Bukas din ang mga hospital.
※ Maaari ka din pumunta at mag withdraw ng pera sa banko o sa mga ATM.
※ Maaari ka din maglakad sa lugar na wala gaanong tao, maaari ka din magpahinga sa parke na wala gaanong tao

●Mag-download at gamitin ang appli na "COCOA" upang matiyak ninyo kung nagkaroon kayo ng contact sa taong mayroon virus.

●Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
 ・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
 ・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
 ・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

●Kung Nag-aalala sa Paglabas ng Sintomas Gaya ng Lagnat(PDF)


【 Marso 2 Update

 • Nai-angat na ang State of Emergency Declaration. (Aichi Prefecture)

Ngunit may posibilidad pa rin ang paglaganap ng Impeksyon ng bagong uri ng Coronavirus, kaya't upang maiwasan ang paglaganap nito, ating ipagpatuloy ang pag-iingat sa ating mga kilos at gawi.

Mga Pakiusap sa Lahat

・Kung hindi rin lang kinakailangan , mangyaring huwag nang lumabas ng bahay. Lalo na pag lampas ng alas 9 ng gabi, huwag nang lalabas .
※ Maaaring makapamili ng mga kailangan sa pang araw-araw, pagkain at mga gamot.
※ Maaaring pumasok sa trabaho at paaralan.

・Ang mga lolo, lola, ang mga taong mayroon kalakip na karamdaman, mga buntis, ay mas malamang na magiging malubha kapag nahawaan. Upang mapigilan na mahawaan ang mga taong katulad nila, "dapat kang gumawa ng aksyon upang maiwasan na hindi mahawaan ang sarili at maiwasan na makahawa ng iba" tulad ng pag-iingat sa distansya sa bawat isa at pagsusuot ng facemask.

・Mangyaring huwag nang magsagawa ng home party kasama ang taong hindi kasamang naninirahan sa bahay.

・Mangyaring huwag kumain, uminom o makipag tea time sa restoran o kainan na kasama ang taong hindi kasamang naninirahan sa bahay (Kahit na anong oras sa maghapon).

・Ang mga kainan at restoran ay magsasara ng alas 9 ng gabi.

※ Ang paaralan ay hindi magsasara (subalit, kapag mayroon hindi magandang nararamdaman ay maaaring lumiban).
※ Maaaring sumakay ng bus at tren (subalit, iwasan makipag-usap ng malakas ang boses).
※ Bukas din ang mga hospital.
※ Maaari ka din pumunta at mag withdraw ng pera sa banko o sa mga ATM.
※ Maaari ka din maglakad sa lugar na wala gaanong tao, maaari ka din magpahinga sa parke na wala gaanong tao

・Mag-download at gamitin ang appli na "COCOA" upang matiyak ninyo kung nagkaroon kayo ng contact sa taong mayroon virus.

・Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
 ・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
 ・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
 ・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

 Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

 ・Kung Nag-aalala sa Paglabas ng Sintomas Gaya ng Lagnat(PDF)


【 Disyembre 27 Update

 • Kapag may lagnat, at sakaling ikaw ay nag-aalala na baka nahawa ka ng impeksyon ng corona virus

・Tumawag at kumonsulta sa regular o palagiang pinupuntahang ospital o sa ospital na malapit sa inyo. Kailangan munang tumawag bago pumunta ng ospital.

・Sakaling wala namang regular o palagiang pinupuntahang ospital at hindi alam kung saang ospital dapat kumonsulta, ay sumangguni sa「Konsultasyon・Consultation Center」.

Kung Nag-aalala sa Paglabas ng Sintomas Gaya ng Lagnat(PDF)

<Konsultasyon・Consultation Center>
Sakaling angkop sa mga sumusunod, ay mangyaring sumangguni sa Konsultasyon・Consultation Center:
・Hindi alam kung saang ospital dapat pumunta
・Sakaling gustong ikonsulta ang mga pamamaraan sa pagsusuri at sintomas ng impeksyon sa corona virus, at paraan sa pag-iwas para hindi mahawa, at paraan ng pag-disinfect.
・Sakaling nalaman mong positibo sa impeksyon ng corona virus ang taong iyong nakahalubilo na nasa contact appli ng「COCOA」.
Oras ng Tanggapan: 24 oras
TEL 052-249-3703 FAX 052-265-2349
E-mail nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com

※Ang indibidwal na positibo sa impeksyon ng corona virus at ang indibidwal na nakahalubilo nito, ay mangyaring sumangguni sa Health Center ng inyong tinitirahang lugar.
Health Center na tatawagan para sa mga Impormasyon(PDF

※Maaari kang kumonsulta sa Consultation Center at sa Health Center ng bawat ward sa wikang Tagalog.

Pagsisimula ng multilingual na serbisyo: Disyembre 29 (Martes) 2020

Mga sinusuportahang wika ay:English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korea, Tagalog, Vietnamese, Nepalese, Thai,Indonesian, Malay, French, Russian, German, Italian, Myanmar, Khmer, Mongolian, Sinhalese (wika ng Sri Lanka).


【 Nobyembre 27 Update


【 Nobyembre 10 Update


【 Nobyembre 7 Update

 • Para sa mga dating overseas students na hindi nakabalik sa sariling bansa dahil sa pagkalat ng impeksyon ng bagong uri ng Corona virus:

1 Kung papasok sa Japanese language school, vocational school o university, o iba pang paaralan ay maaaring makapasok sa Japanese language school, at iba pang paaralan kung inyong ire-renew ang bisa ng panahon ng inyong "Zairyushikaku" ("Ryugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status".
※Maaari ring mag-renew ng bisa ng panahon ng "Zairyushikaku" o ang "Resident Status" halimbawa rin na papasok sa paaralan na iba sa pinapasukan sa ngayon.
※Ang mga pumasok sa Japanese Language School sa nakalipas na 2 taon ay maaaring ring magpa-renew ng bisa ng panahon ng "Zairyushikaku" o ang "Resident Status".

2 Kung hindi papasok sa Japanese language school, vocational school, university, o iba pang paaralan

(1) Maari itong baguhin at gawing "Zairyushikaku" ("Tokutei Katsudo" (6 kagetsu)) o ang ("Special Designated Activity" (6 na buwan)) "Resident Status", kung magsasabi na hindi makakabalik sa bansa ang taong mayroong "Zairyushikaku" ("Ryugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status".
※Maaaring magkaroon ng "arubaito" o part-time job ng hanggang 28 oras sa loob ng 1 linggo kahit na hindi binigyan ng permiso para sa "shikakugai katsudo kyoka" o ang pagsasagawa ng aktibidad maliban sa pinapayagang aktibidad sa kasalukuyang status.
※Simula sa ika-19 ng Oktubre, ay tinanggal na ang kondisyon ng pagbibigay ng petsa o panahon ng pagtatapos at kung nagtapos man o hindi sa pag-aaral.

(2) Ang overseas student na nagtapos nitong taong 2020 sa Japanese language school, ay maaaring magkaroon ng "arubaito" o part-time job ng hanggang 28 oras sa loob ng 1 linggo, kahit na tapos na siya sa pag-aaral, kung siya ay magsasabi na hindi siya makakabalik sa sariling bansa.
※Ito ay para sa mayroong "Zairyushikaku" ("Ryugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status" na binigyan ng permiso para sa "shikakugai katsudo kyoka" o ang pagsasagawa ng aktibidad maliban sa pinapayagang aktibidad sa kasalukuyang status.

3 Kapag mayroon ng siguradong papasukang trabaho pagkatapos ng pag-aaral, at kung magtutugma ang mga kondisyon, ay maaari itong baguhin at palitan ng "Zairyushikaku" ("Gijyutsu/ Jinbun Chishiki/ Kokusai Gyoumu") o ang ("Technology/ Humanities/ International Business") "Resident Status", o iba pa.

4 Kung papasok sa trabaho kahit na makatapos na sa pag-aaral, at kung ito ay babaguhin at gagawing "Zairyushikaku" ("Tokutei Katsudo") o ang ("Special Designated Activity") "Resident Status", ay maaaring magtrbaho sa loob ng 1 taon.
Ang taong na binago at ginawang ("Tokutei Katsudo" ) o ang ("Special Designated Activity") mula sa "Zairyushikaku" ("Ryuugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status", at lumipas na ito ng 1 taon, at kung magpapatuloy pa ng pagtatrabaho, ay maaaring baguhin "Zairyukikan" o ang bisa ng panahon ng estado ng pagtigil sa bansa.
Kung mabibigyan ng permiso para sa "shikakugai katsudokyoka" o ang pagsasa-gawa ng aktibidad maliban sa pinapayagang aktibidad sa kasalukuyang status, ay maaaring magkaroon ng "arubaito" o part-time job ng hanggang 28 oras sa loob ng 1 linggo.


【 Septiyembre 3 Update

 • Para sa mga empleyado ng mga Small and Medium Enterprises / Companies na isinara sa utos ng Company Owner dahil sa impluwensya ng COVID-19

Kung hindi nakatanggap ng Leave Allowance, ito ay isang sistema kung saan maaari tumanggap ng 80% ng sahod noong bago magsara ang kumpanya.

Pinansiyal na suporta para sa temporaryong pagsasara ng negosyo bilang aksyon sa pag-iwas sa bagong uri ng Corona virus (Ministry ng Health, Labour at Welfare・Prefectural Labour Bureaus)


Agosto 18 Update

 • Hinggil sa sistema ng pagpapaliban sa Bayarin sa Tubig

Bilang pagtugon sa epekto ng COVID-19 para sa pamumuhay ng mga residente at sa mga aktibidad sa negosyo at proteksyon sa pagsasagawa ng paghuhugas ng kamay, upang makapagbigay tulong ay ibababa ang singil sa tubig. At para naman sa mga bumaba ang sahod o bumaba ang kita sa negosyo at pinoproblema ang bayarin sa tubig, base sa inyong kalagayan ay maaaring habaan ang pagpapaliban sa bayarin hanggang December 2020.

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Nagoya City Waterworks & Sewerage Bureau office sa lugar kung saan ang serbisyo ng iyong tubig.


Agosto 15 Update

 • Sa Mga Residente ng Nagoya City

Mayroon ng Call Center Para sa "Temporaryong Espesyal na Benepisyo Para sa Mga Single Parents (Hitori oya setai Rinji Tokubetsu Kyufukin)" (052-325-3956).

Magkakaiba ang situwasyon, ang kuwalipikasyon upang makatanggap at detalye ng benepisyong ito. Mayroon ring pagkakataon na kinakailangang magsumite ng aplikasyon.
Huwag mag-atubiling tumawag sa call center para sa anumang katanungan.

Nagoya City Hall Call Center Para sa "Temporaryong Espesyal na Benepisyo Para sa Mga Single Parents (052-325-3956)
Oras ng Pagtanggap ng Tawag: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

(Maaaring tumawag sa telepono araw-araw hanggang sa Sept. 30 (Miyerkules)
Wikang Gagamitin sa Pakikipag-usap: Nihongo, English
※Bukod sa wikang binanggit, sa mga nagnanais gumamit ng interpreter, maaari ninyong gamitin ang triophone ng NIC.(052-581-6112)
Durasyon ng aplikasyon: Agosto 3, 2020 (Lunes) hanggang Pebrero 2, 2021 (Linggo).

Gabay ng Espesyal na Benepisyo para sa mga Single Parents (Hitori oya setai Rinji Tokubetsu Kyūfukin)


Agosto 8 Update

 • Ipinahayag ang Emergency Declaration sa Aichi Prefecture (ito ay tatagal hanggang Agosto 24 (lunes)).
  Ang mga sumusunod ay pakiusap mula sa gobernador ng Aichi Prefecture upang mapigilan ang pagdami ng mahahawaan ng sakit dala ng Novel Corona Virus.

(1)Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

(2) Isagawa nang wasto ang prebensiyon mula sa impeksiyon.
・Una sa lahat, mahalaga ang paghuhugas ng kamay. Maghugas ng kamay gamit ang sabon o alcohol disinfectant kapag uuwi ng bahay, bago at matapos magluto, at bago kumain.
・Kapag kamay ang ginamit pantakip ng bibig sa pag-ubo at pagbahin ay magkakaroon rin ng virus ang kamay. Kung uubo at babahing ay gumamit ng mask, tissue, panyo, o gamitin ang inyong braso upang takpan ang inyong bibig at ilong.

(3) Iwasan ang pagkain sa labas o pagsasagawa ng party ang maraming bilang ng adulto (5 katao at mahigit pa). (Walang problema kahit kumain ang magkakapamilya na magkakasamang naninirahan sa isang tahanan.)

(4) Iwasan ang paglabas ng prepektura ng Aichi kung hindi rin lang kinakailangan at kung hindi naman ito emergency.

(5) Mag-download at gamitin ang appli na "COCOA" upang matiyak ninyo kung nagkaroon kayo ng contact sa taong mayroong virus.

【Pakiusap mula sa NIC】
Upang maiwasan ang pakikisalamuha at paglabas ng bahay,
ipinapakiusap ng Nagoya International Center (NIC) na ang lahat ng konsultasyon ay isagawa sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.
TEL: 052-581-0100
Email: filipino@nic-nagoya.or.jp


【Hulyo 26 Update

 • Mahalagang balita para sa mga single parents.

Upang makatulong sa mga single parents, itinatag ang sistema ng espesyal na benepisyo para sa kanila.

Tiyakin ang detalye mula sa ibaba.
Gabay ng Espesyal na Benepisyo para sa mga Single Parents (Hitori oya setai Rinji Tokubetsu Kyūfukin)

※ Para sa mga naninirahan sa Nagoya
Ang paraan ng aplikasyon sa Nagoya City ay ipapaalam sa website sa oras na napagpasyahan na ito.


【Hunyo 26 Update

 • Para sa mga dayuhang nagbago ang kwalipikasyon sa paninirahan o tagal ng pamamalagi pagkatapos ng
  Abril April 27
  Paliwanag ng espesyal na tinukoy na halaga ng benepisyo (100,000 yen kada tao)

  ・PDF

  ・Form ng kahilingan


Mayo 29 Update

 • Ang application form para sa Special Cash Handouts (100,000 yen) ay matatanggap mula sa Nagoya sa pamamagitan ng koreo.

Ang araw ng pagtanggap ay depende sa lugar kung saan kayo nakatira. (Sa buwan ng Hunyo ito matatanggap)

Ang aplikasyon ay sa wikang Hapon lamang.
Mangyaring sumangguni sa website na nakasulat sa ibaba para sa paraan ng pagsulat ng aplikasyon.

PDF

website


Mayo 17 Update

 • Nai-angat na ang State of Emergency Declaration.
  Ngunit may posibilidad pa rin ang paglaganap ng Impeksyon ng bagong uri ng Coronavirus, kaya't upang maiwasan ang paglaganap nito, ating ipagpatuloy ang pag-iingat sa ating mga kilos at gawi.

Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).


Mayo 14 Update

 • Consultaton Center Para sa Mga Taong Bumalik sa Japan o Taong Nagkaroon ng Direktang Kontak sa Taong May Impeksyon: Binago ang mga pamantayan para sa pagpakonsulta o pagpatingin sa duktor

Tumawag agad ang sinumang mayroong sintomas gaya ng hirap sa paghinga, sobrang panlalata at bigat ng pakiramdam, mataas na lagnat, at iba pang sintomas

Tumawag agad ang taong may edad na 65 anyos pataas, may karamdaman (diabetes, heart failure, respiratory disease, o iba pang sakit), taong nagpapa-"dialysis" at umiinom ng "immunosuppressant" na gamot, gamot para sa "anticancer", o iba pang gamot, taong nagbubuntis na mayroong mild na sintomas ng colds (may lagnat, ubo, o iba pang sintomas)

Ang taong patuloy na mayroong mild na sintomas ng colds (may lagnat, ubo, o iba pang sintomas) (Siguraduhing tumawag ang taong nagpapatuloy ang mga sintomas ng 4 na araw o higit pa)

Konsulta:Consultaton Center Para sa Mga Taong Bumalik sa Japan o Taong Nagkaroon ng Direktang Kontak sa Taong May Impeksyon


Mayo 10 Update】


Mayo 7 Update

 • Extended Ang "State of Emergency Declaration". (Hanggang sa ika-31 ng Mayo.)

Ang "State of Emergency Declaration" ay inextend ng pamahalaan ng Japan hanggang sa ika-31 ng Mayo.
Ang Aichi Prefecture, ay ang prepektura na nangangailangan ng mas higit na pag-iingat.
Patuloy pa ring ipinakikiusap na hangga't maaari ay iwasang lumabas ng bahay (maliban sa kung talagang kinakailangan) kung hindi ito kailangan o emergency.

① Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

② Huwag lumabas ng bahay. Subalit maaaring mamili ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan sa pamumuhay.


【Mayo 2 Update】


【Abril 12 Update】

Ipinahayag ang Emergency Declaration sa Aichi Prefecture (ito ay tatagal hanggang Mayo 6 (miyerkules)).


【Marso 17 Update】

Maaaring hindi maganda ang takbo ng kalagayan ng inyong kumpanya sanhi ng Novel Corona Virus. Mayroong posibilidad na dahil sa ikaw ay banyaga, maaaring hindi patas ang trato sa inyo ng kumpanya kung ikukumpara sa mga Hapon at ito ay hindi nararapat.

Pakibasa ang website ng gobyerno para sa mga detalye.

Mayroon ding Q&A para sa mga manggagawa o empleyado.

 • Mga dapat pag-ingatan kung mayroong hinihinalang nahawaan ng Novel Corona Virus Infection sa kapamilya(Nagoya)

  I-click Dito Para sa Mga Detalye


【Pebrero 23 Update】

Mga dapat pag-ingatan sa pang araw-araw na pamumuhay


・ Una sa lahat, mahalaga ang paghuhugas ng kamay. Maghugas ng kamay gamit ang sabon o alcohol disinfectant kapag uuwi ng bahay, bago at matapos magluto, at bago kumain.

・ Kapag kamay ang ginamit pantakip ng bibig sa pag-ubo at pagbahin ay magkakaroon rin ng virus ang kamay. Kaya naman mula sa paghawak ng door knob ay may posibilidad ring mahawaan ng sakit ang ibang tao. Para sa mga taong may sintomas ng pag-ubo, isagawa ang "Cough etiquette" .
※Kapag umubo at bumahin, gumamit ng mask, tissue, panyo, o braso upang takpan ang bibig at ilong.

Ang mga taong may sakit at mga matatanda ay higit na kailangang mag-ingat at kung maaari ay iwasan muna ang matataong lugar.

※Mahalagang Bagay na Dapat Pag-ingatan:

・ Kapag may lagnat mula 37.5 degrees Celcius pataas, ubo, at iba pang sintomas ng "colds" o trangkaso, ay huwag kayong pumasok sa paaralan o sa inyong pinagtatrabahuan, at iwasan ang lumabas ng bahay.

・ Kapag may lagnat mula 37.5 ゜C pataas, ubo at iba pang sintomas ng "colds" o trangkaso, tiyakin ang temperatura ng katawan araw-araw at irekord ito.
(Reference o Reperensya)
Gabay na Impormasyon sa Medikal na Institusyon Para sa Mga Banyagang Pasahero Ukol sa Bagong Uri ng
"Coronavirus"
■Aichi Multilingual Call Center
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/ Maaring tumawag mula sa smart phone ※ Hindi maaaring tumawag mula sa personal computer
Wika: Ingles, Instik, Koreano, Thailand, Vietnam, Pilipino, Espanol, Portuges, Pransya
Oras: 24 na oras para sa mga wikang Ingles, Instik, Koreano o "Hangul", at pakibasa ang website para sa iba pang wika.
Babayarang Halaga: Walang bayad para sa banyagang pasahero

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.