NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

【20230205】Ukol sa Sakit na "Pneumonia" na May Kinalaman sa Bagong Uri ng "Coronavirus"(新型コロナウイルス感染症に関連する情報)

2020.02.04

07【フィリピノ語】受診・検査の流れ図.jpg

Kapag may lagnat, at sakaling ikaw ay nag-aalala na baka nahawa ka ng impeksyon ng corona virus

  • Tumawag at kumonsulta sa regular o palagiang pinupuntahang ospital o sa ospital na malapit sa inyo. Kailangan munang tumawag bago pumunta ng ospital.
  • Sakaling wala namang regular o palagiang pinupuntahang ospital at hindi alam kung saang ospital dapat kumonsulta, ay sumangguni sa「Konsultasyon・Consultation Center」.

Kung Nag-aalala sa Paglabas ng Sintomas Gaya ng Lagnat(PDF)

〈Tungkol sa Test Kit na Gagamitin sa oras ng Sariling Pagsusuri〉

Mangyari lamang na gamitin ang mga Test Kit na 「第一類医薬品」 [DiaIchi-rui Iyakuhin / a Category 1 Drug] o 「体外診断用医薬品」 [Taigai Shindanyou Iyakuhin / In-vitro Diagnostic] na aprubado ng pamahalaan.

URL https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000151025.html

※Kung walang sintomas at nag-aalala tungkol sa impeksyon

Ang mga taong walang sintomas at hindi isang "close contact person" ng covid-19, ay maaaring masuri ng walang bayad / libre. 

URL https://www.aichi-pcrfree.jp/ (Wikang Hapon lamang)

 

 

Sa oras na "positibo" ang naging resulta ng pag-susuri, pakitingnan lamang ang webpage sa ibaba.

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/422-2-1-0-0-0-0-0-0-0.html

 

 

Tungkol sa 「名古屋市陽性者登録センター / Nagoya COVID-19 Patient Registration Center

 Sa mga taong may mababang tsansa na maging malala ang sakit at napag-alamang "positibo" sa pag-susuri, Mangyari lamang na tumawag sa Health Center. Magparehistro sa [Nagoya COVID-19 Patient Registration Center]. Mayroong serbisyong maaaring magamit tulad ng food delivery at akomodasyon sa mga matutuluyan upang magpagaling.

https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000155366.html


<Konsultasyon・Consultation Center>
Sakaling angkop sa mga sumusunod, ay mangyaring sumangguni sa Konsultasyon・Consultation Center:
・Hindi alam kung saang ospital dapat pumunta
・Sakaling gustong ikonsulta ang mga pamamaraan sa pagsusuri at sintomas ng impeksyon sa corona virus, at paraan sa pag-iwas para hindi mahawa, at paraan ng pag-disinfect.
Oras ng Tanggapan: 24 oras
TEL 050-3614-0741 FAX 050-8882-9703
E-mail nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com

※Ang indibidwal na positibo sa impeksyon ng corona virus at ang indibidwal na nakahalubilo nito, ay mangyaring sumangguni sa Health Center ng inyong tinitirahang lugar.
Health Center na tatawagan para sa mga Impormasyon(PDF

※Maaari kang kumonsulta sa Consultation Center at sa Health Center ng bawat ward sa wikang Tagalog.

Mga sinusuportahang wika ay:English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korea, Tagalog, Vietnamese, Nepalese, Thai,Indonesian, Malay, French, Russian, German, Italian, Myanmar, Khmer, Mongolian, Sinhalese (wika ng Sri Lanka).


【Marso 1 Update】

Kung Sakaling ang Kakilala ay Positibo ~Paghahanda laban sa COVID-19~

「知人が陽性」その時どうする?~新型コロナウイルス感染症の備え~


【 Nobyembre 27 Update


【 Nobyembre 10 Update
(Reference o Reperensya)
Gabay na Impormasyon sa Medikal na Institusyon Para sa Mga Banyagang Pasahero Ukol sa Bagong Uri ng
"Coronavirus"
■Aichi Multilingual Call Center
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/ Maaring tumawag mula sa smart phone ※ Hindi maaaring tumawag mula sa personal computer
Wika: Ingles, Instik, Koreano, Thailand, Vietnam, Pilipino, Espanol, Portuges, Pransya
Oras: 24 na oras para sa mga wikang Ingles, Instik, Koreano o "Hangul", at pakibasa ang website para sa iba pang wika.
Babayarang Halaga: Walang bayad para sa banyagang pasahero

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.