NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

【20210302】Ukol sa Sakit na "Pneumonia" na May Kinalaman sa Bagong Uri ng "Coronavirus"

2020.02.04

【 Marso 2 Update

 • Nai-angat na ang State of Emergency Declaration. (Aichi Prefecture)

Ngunit may posibilidad pa rin ang paglaganap ng Impeksyon ng bagong uri ng Coronavirus, kaya't upang maiwasan ang paglaganap nito, ating ipagpatuloy ang pag-iingat sa ating mga kilos at gawi.

Mga Pakiusap sa Lahat

・Kung hindi rin lang kinakailangan , mangyaring huwag nang lumabas ng bahay. Lalo na pag lampas ng alas 9 ng gabi, huwag nang lalabas .
※ Maaaring makapamili ng mga kailangan sa pang araw-araw, pagkain at mga gamot.
※ Maaaring pumasok sa trabaho at paaralan.

・Ang mga lolo, lola, ang mga taong mayroon kalakip na karamdaman, mga buntis, ay mas malamang na magiging malubha kapag nahawaan. Upang mapigilan na mahawaan ang mga taong katulad nila, "dapat kang gumawa ng aksyon upang maiwasan na hindi mahawaan ang sarili at maiwasan na makahawa ng iba" tulad ng pag-iingat sa distansya sa bawat isa at pagsusuot ng facemask.

・Mangyaring huwag nang magsagawa ng home party kasama ang taong hindi kasamang naninirahan sa bahay.

・Mangyaring huwag kumain, uminom o makipag tea time sa restoran o kainan na kasama ang taong hindi kasamang naninirahan sa bahay (Kahit na anong oras sa maghapon).

・Ang mga kainan at restoran ay magsasara ng alas 9 ng gabi.

※ Ang paaralan ay hindi magsasara (subalit, kapag mayroon hindi magandang nararamdaman ay maaaring lumiban).
※ Maaaring sumakay ng bus at tren (subalit, iwasan makipag-usap ng malakas ang boses).
※ Bukas din ang mga hospital.
※ Maaari ka din pumunta at mag withdraw ng pera sa banko o sa mga ATM.
※ Maaari ka din maglakad sa lugar na wala gaanong tao, maaari ka din magpahinga sa parke na wala gaanong tao

・Mag-download at gamitin ang appli na "COCOA" upang matiyak ninyo kung nagkaroon kayo ng contact sa taong mayroon virus.

・Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
 ・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
 ・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
 ・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

 Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

 ・Kung Nag-aalala sa Paglabas ng Sintomas Gaya ng Lagnat(PDF)


【 Disyembre 27 Update

 • Kapag may lagnat, at sakaling ikaw ay nag-aalala na baka nahawa ka ng impeksyon ng corona virus

・Tumawag at kumonsulta sa regular o palagiang pinupuntahang ospital o sa ospital na malapit sa inyo. Kailangan munang tumawag bago pumunta ng ospital.

・Sakaling wala namang regular o palagiang pinupuntahang ospital at hindi alam kung saang ospital dapat kumonsulta, ay sumangguni sa「Konsultasyon・Consultation Center」.

Kung Nag-aalala sa Paglabas ng Sintomas Gaya ng Lagnat(PDF)

<Konsultasyon・Consultation Center>
Sakaling angkop sa mga sumusunod, ay mangyaring sumangguni sa Konsultasyon・Consultation Center:
・Hindi alam kung saang ospital dapat pumunta
・Sakaling gustong ikonsulta ang mga pamamaraan sa pagsusuri at sintomas ng impeksyon sa corona virus, at paraan sa pag-iwas para hindi mahawa, at paraan ng pag-disinfect.
・Sakaling nalaman mong positibo sa impeksyon ng corona virus ang taong iyong nakahalubilo na nasa contact appli ng「COCOA」.
Oras ng Tanggapan: 24 oras
TEL 052-249-3703 FAX 052-265-2349
E-mail nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com

※Ang indibidwal na positibo sa impeksyon ng corona virus at ang indibidwal na nakahalubilo nito, ay mangyaring sumangguni sa Health Center ng inyong tinitirahang lugar.
Health Center na tatawagan para sa mga Impormasyon(PDF

※Maaari kang kumonsulta sa Consultation Center at sa Health Center ng bawat ward sa wikang Tagalog.

Pagsisimula ng multilingual na serbisyo: Disyembre 29 (Martes) 2020

Mga sinusuportahang wika ay:English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korea, Tagalog, Vietnamese, Nepalese, Thai,Indonesian, Malay, French, Russian, German, Italian, Myanmar, Khmer, Mongolian, Sinhalese (wika ng Sri Lanka).


【 Nobyembre 27 Update


【 Nobyembre 10 Update


【 Nobyembre 7 Update

 • Para sa mga dating overseas students na hindi nakabalik sa sariling bansa dahil sa pagkalat ng impeksyon ng bagong uri ng Corona virus:

1 Kung papasok sa Japanese language school, vocational school o university, o iba pang paaralan ay maaaring makapasok sa Japanese language school, at iba pang paaralan kung inyong ire-renew ang bisa ng panahon ng inyong "Zairyushikaku" ("Ryugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status".
※Maaari ring mag-renew ng bisa ng panahon ng "Zairyushikaku" o ang "Resident Status" halimbawa rin na papasok sa paaralan na iba sa pinapasukan sa ngayon.
※Ang mga pumasok sa Japanese Language School sa nakalipas na 2 taon ay maaaring ring magpa-renew ng bisa ng panahon ng "Zairyushikaku" o ang "Resident Status".

2 Kung hindi papasok sa Japanese language school, vocational school, university, o iba pang paaralan

(1) Maari itong baguhin at gawing "Zairyushikaku" ("Tokutei Katsudo" (6 kagetsu)) o ang ("Special Designated Activity" (6 na buwan)) "Resident Status", kung magsasabi na hindi makakabalik sa bansa ang taong mayroong "Zairyushikaku" ("Ryugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status".
※Maaaring magkaroon ng "arubaito" o part-time job ng hanggang 28 oras sa loob ng 1 linggo kahit na hindi binigyan ng permiso para sa "shikakugai katsudo kyoka" o ang pagsasagawa ng aktibidad maliban sa pinapayagang aktibidad sa kasalukuyang status.
※Simula sa ika-19 ng Oktubre, ay tinanggal na ang kondisyon ng pagbibigay ng petsa o panahon ng pagtatapos at kung nagtapos man o hindi sa pag-aaral.

(2) Ang overseas student na nagtapos nitong taong 2020 sa Japanese language school, ay maaaring magkaroon ng "arubaito" o part-time job ng hanggang 28 oras sa loob ng 1 linggo, kahit na tapos na siya sa pag-aaral, kung siya ay magsasabi na hindi siya makakabalik sa sariling bansa.
※Ito ay para sa mayroong "Zairyushikaku" ("Ryugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status" na binigyan ng permiso para sa "shikakugai katsudo kyoka" o ang pagsasagawa ng aktibidad maliban sa pinapayagang aktibidad sa kasalukuyang status.

3 Kapag mayroon ng siguradong papasukang trabaho pagkatapos ng pag-aaral, at kung magtutugma ang mga kondisyon, ay maaari itong baguhin at palitan ng "Zairyushikaku" ("Gijyutsu/ Jinbun Chishiki/ Kokusai Gyoumu") o ang ("Technology/ Humanities/ International Business") "Resident Status", o iba pa.

4 Kung papasok sa trabaho kahit na makatapos na sa pag-aaral, at kung ito ay babaguhin at gagawing "Zairyushikaku" ("Tokutei Katsudo") o ang ("Special Designated Activity") "Resident Status", ay maaaring magtrbaho sa loob ng 1 taon.
Ang taong na binago at ginawang ("Tokutei Katsudo" ) o ang ("Special Designated Activity") mula sa "Zairyushikaku" ("Ryuugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status", at lumipas na ito ng 1 taon, at kung magpapatuloy pa ng pagtatrabaho, ay maaaring baguhin "Zairyukikan" o ang bisa ng panahon ng estado ng pagtigil sa bansa.
Kung mabibigyan ng permiso para sa "shikakugai katsudokyoka" o ang pagsasa-gawa ng aktibidad maliban sa pinapayagang aktibidad sa kasalukuyang status, ay maaaring magkaroon ng "arubaito" o part-time job ng hanggang 28 oras sa loob ng 1 linggo.


【 Septiyembre 3 Update

 • Para sa mga empleyado ng mga Small and Medium Enterprises / Companies na isinara sa utos ng Company Owner dahil sa impluwensya ng COVID-19

Kung hindi nakatanggap ng Leave Allowance, ito ay isang sistema kung saan maaari tumanggap ng 80% ng sahod noong bago magsara ang kumpanya.

Pinansiyal na suporta para sa temporaryong pagsasara ng negosyo bilang aksyon sa pag-iwas sa bagong uri ng Corona virus (Ministry ng Health, Labour at Welfare・Prefectural Labour Bureaus)


Agosto 18 Update

 • Hinggil sa sistema ng pagpapaliban sa Bayarin sa Tubig

Bilang pagtugon sa epekto ng COVID-19 para sa pamumuhay ng mga residente at sa mga aktibidad sa negosyo at proteksyon sa pagsasagawa ng paghuhugas ng kamay, upang makapagbigay tulong ay ibababa ang singil sa tubig. At para naman sa mga bumaba ang sahod o bumaba ang kita sa negosyo at pinoproblema ang bayarin sa tubig, base sa inyong kalagayan ay maaaring habaan ang pagpapaliban sa bayarin hanggang December 2020.

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Nagoya City Waterworks & Sewerage Bureau office sa lugar kung saan ang serbisyo ng iyong tubig.


Agosto 15 Update

 • Sa Mga Residente ng Nagoya City

Mayroon ng Call Center Para sa "Temporaryong Espesyal na Benepisyo Para sa Mga Single Parents (Hitori oya setai Rinji Tokubetsu Kyufukin)" (052-325-3956).

Magkakaiba ang situwasyon, ang kuwalipikasyon upang makatanggap at detalye ng benepisyong ito. Mayroon ring pagkakataon na kinakailangang magsumite ng aplikasyon.
Huwag mag-atubiling tumawag sa call center para sa anumang katanungan.

Nagoya City Hall Call Center Para sa "Temporaryong Espesyal na Benepisyo Para sa Mga Single Parents (052-325-3956)
Oras ng Pagtanggap ng Tawag: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

(Maaaring tumawag sa telepono araw-araw hanggang sa Sept. 30 (Miyerkules)
Wikang Gagamitin sa Pakikipag-usap: Nihongo, English
※Bukod sa wikang binanggit, sa mga nagnanais gumamit ng interpreter, maaari ninyong gamitin ang triophone ng NIC.(052-581-6112)
Durasyon ng aplikasyon: Agosto 3, 2020 (Lunes) hanggang Pebrero 2, 2021 (Linggo).

Gabay ng Espesyal na Benepisyo para sa mga Single Parents (Hitori oya setai Rinji Tokubetsu Kyūfukin)


Agosto 8 Update

 • Ipinahayag ang Emergency Declaration sa Aichi Prefecture (ito ay tatagal hanggang Agosto 24 (lunes)).
  Ang mga sumusunod ay pakiusap mula sa gobernador ng Aichi Prefecture upang mapigilan ang pagdami ng mahahawaan ng sakit dala ng Novel Corona Virus.

(1)Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

(2) Isagawa nang wasto ang prebensiyon mula sa impeksiyon.
・Una sa lahat, mahalaga ang paghuhugas ng kamay. Maghugas ng kamay gamit ang sabon o alcohol disinfectant kapag uuwi ng bahay, bago at matapos magluto, at bago kumain.
・Kapag kamay ang ginamit pantakip ng bibig sa pag-ubo at pagbahin ay magkakaroon rin ng virus ang kamay. Kung uubo at babahing ay gumamit ng mask, tissue, panyo, o gamitin ang inyong braso upang takpan ang inyong bibig at ilong.

(3) Iwasan ang pagkain sa labas o pagsasagawa ng party ang maraming bilang ng adulto (5 katao at mahigit pa). (Walang problema kahit kumain ang magkakapamilya na magkakasamang naninirahan sa isang tahanan.)

(4) Iwasan ang paglabas ng prepektura ng Aichi kung hindi rin lang kinakailangan at kung hindi naman ito emergency.

(5) Mag-download at gamitin ang appli na "COCOA" upang matiyak ninyo kung nagkaroon kayo ng contact sa taong mayroong virus.

【Pakiusap mula sa NIC】
Upang maiwasan ang pakikisalamuha at paglabas ng bahay,
ipinapakiusap ng Nagoya International Center (NIC) na ang lahat ng konsultasyon ay isagawa sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.
TEL: 052-581-0100
Email: filipino@nic-nagoya.or.jp


【Hulyo 26 Update

 • Mahalagang balita para sa mga single parents.

Upang makatulong sa mga single parents, itinatag ang sistema ng espesyal na benepisyo para sa kanila.

Tiyakin ang detalye mula sa ibaba.
Gabay ng Espesyal na Benepisyo para sa mga Single Parents (Hitori oya setai Rinji Tokubetsu Kyūfukin)

※ Para sa mga naninirahan sa Nagoya
Ang paraan ng aplikasyon sa Nagoya City ay ipapaalam sa website sa oras na napagpasyahan na ito.


【Hunyo 26 Update

 • Para sa mga dayuhang nagbago ang kwalipikasyon sa paninirahan o tagal ng pamamalagi pagkatapos ng
  Abril April 27
  Paliwanag ng espesyal na tinukoy na halaga ng benepisyo (100,000 yen kada tao)

  ・PDF

  ・Form ng kahilingan


Mayo 29 Update

 • Ang application form para sa Special Cash Handouts (100,000 yen) ay matatanggap mula sa Nagoya sa pamamagitan ng koreo.

Ang araw ng pagtanggap ay depende sa lugar kung saan kayo nakatira. (Sa buwan ng Hunyo ito matatanggap)

Ang aplikasyon ay sa wikang Hapon lamang.
Mangyaring sumangguni sa website na nakasulat sa ibaba para sa paraan ng pagsulat ng aplikasyon.

PDF

website


Mayo 17 Update

 • Nai-angat na ang State of Emergency Declaration.
  Ngunit may posibilidad pa rin ang paglaganap ng Impeksyon ng bagong uri ng Coronavirus, kaya't upang maiwasan ang paglaganap nito, ating ipagpatuloy ang pag-iingat sa ating mga kilos at gawi.

Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).


Mayo 14 Update

 • Consultaton Center Para sa Mga Taong Bumalik sa Japan o Taong Nagkaroon ng Direktang Kontak sa Taong May Impeksyon: Binago ang mga pamantayan para sa pagpakonsulta o pagpatingin sa duktor

Tumawag agad ang sinumang mayroong sintomas gaya ng hirap sa paghinga, sobrang panlalata at bigat ng pakiramdam, mataas na lagnat, at iba pang sintomas

Tumawag agad ang taong may edad na 65 anyos pataas, may karamdaman (diabetes, heart failure, respiratory disease, o iba pang sakit), taong nagpapa-"dialysis" at umiinom ng "immunosuppressant" na gamot, gamot para sa "anticancer", o iba pang gamot, taong nagbubuntis na mayroong mild na sintomas ng colds (may lagnat, ubo, o iba pang sintomas)

Ang taong patuloy na mayroong mild na sintomas ng colds (may lagnat, ubo, o iba pang sintomas) (Siguraduhing tumawag ang taong nagpapatuloy ang mga sintomas ng 4 na araw o higit pa)

Konsulta:Consultaton Center Para sa Mga Taong Bumalik sa Japan o Taong Nagkaroon ng Direktang Kontak sa Taong May Impeksyon


Mayo 10 Update】


Mayo 7 Update

 • Extended Ang "State of Emergency Declaration". (Hanggang sa ika-31 ng Mayo.)

Ang "State of Emergency Declaration" ay inextend ng pamahalaan ng Japan hanggang sa ika-31 ng Mayo.
Ang Aichi Prefecture, ay ang prepektura na nangangailangan ng mas higit na pag-iingat.
Patuloy pa ring ipinakikiusap na hangga't maaari ay iwasang lumabas ng bahay (maliban sa kung talagang kinakailangan) kung hindi ito kailangan o emergency.

① Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

② Huwag lumabas ng bahay. Subalit maaaring mamili ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan sa pamumuhay.


【Mayo 2 Update】


【Abril 12 Update】

Ipinahayag ang Emergency Declaration sa Aichi Prefecture (ito ay tatagal hanggang Mayo 6 (miyerkules)).


【Marso 17 Update】

Maaaring hindi maganda ang takbo ng kalagayan ng inyong kumpanya sanhi ng Novel Corona Virus. Mayroong posibilidad na dahil sa ikaw ay banyaga, maaaring hindi patas ang trato sa inyo ng kumpanya kung ikukumpara sa mga Hapon at ito ay hindi nararapat.

Pakibasa ang website ng gobyerno para sa mga detalye.

Mayroon ding Q&A para sa mga manggagawa o empleyado.

 • Mga dapat pag-ingatan kung mayroong hinihinalang nahawaan ng Novel Corona Virus Infection sa kapamilya(Nagoya)

  I-click Dito Para sa Mga Detalye


【Pebrero 23 Update】

Mga dapat pag-ingatan sa pang araw-araw na pamumuhay


・ Una sa lahat, mahalaga ang paghuhugas ng kamay. Maghugas ng kamay gamit ang sabon o alcohol disinfectant kapag uuwi ng bahay, bago at matapos magluto, at bago kumain.

・ Kapag kamay ang ginamit pantakip ng bibig sa pag-ubo at pagbahin ay magkakaroon rin ng virus ang kamay. Kaya naman mula sa paghawak ng door knob ay may posibilidad ring mahawaan ng sakit ang ibang tao. Para sa mga taong may sintomas ng pag-ubo, isagawa ang "Cough etiquette" .
※Kapag umubo at bumahin, gumamit ng mask, tissue, panyo, o braso upang takpan ang bibig at ilong.

Ang mga taong may sakit at mga matatanda ay higit na kailangang mag-ingat at kung maaari ay iwasan muna ang matataong lugar.

※Mahalagang Bagay na Dapat Pag-ingatan:

・ Kapag may lagnat mula 37.5 degrees Celcius pataas, ubo, at iba pang sintomas ng "colds" o trangkaso, ay huwag kayong pumasok sa paaralan o sa inyong pinagtatrabahuan, at iwasan ang lumabas ng bahay.

・ Kapag may lagnat mula 37.5 ゜C pataas, ubo at iba pang sintomas ng "colds" o trangkaso, tiyakin ang temperatura ng katawan araw-araw at irekord ito.
(Reference o Reperensya)
Gabay na Impormasyon sa Medikal na Institusyon Para sa Mga Banyagang Pasahero Ukol sa Bagong Uri ng
"Coronavirus"
■Aichi Multilingual Call Center
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/ Maaring tumawag mula sa smart phone ※ Hindi maaaring tumawag mula sa personal computer
Wika: Ingles, Instik, Koreano, Thailand, Vietnam, Pilipino, Espanol, Portuges, Pransya
Oras: 24 na oras para sa mga wikang Ingles, Instik, Koreano o "Hangul", at pakibasa ang website para sa iba pang wika.
Babayarang Halaga: Walang bayad para sa banyagang pasahero

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.