NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

【20220322】Ukol sa Sakit na "Pneumonia" na May Kinalaman sa Bagong Uri ng "Coronavirus"(新型コロナウイルス感染症に関連する情報)

2020.02.04

【Marso 22, 2022 Update】

Ang Aichi Prefecture Strict Warning ay sisimulang ipatupad. (mula Mayo 22, 2022)
愛知県厳重警戒措置が実施されます

Mas mahigpit na Anti- Coronavirus measures ay tinanggal na noong Marso 21, 2022.
Upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon o COVID-19, mangyari lamang na palaging isaloob ang aksyon na "Hindi magpapahawa at hindi manghahawa ng ibang tao".

Mga bagay na ipinapakiusap sa lahat

 • Iwasan ang mga masikip at mataong lugar o oras, at mangyaring kumilos sa kakaunting bilang ng tao.
 • Sa oras na pupunta sa labas ng Aichi Prefecture, mangyaring gumawa ng hakbang upang maiwasan ang COVID-19.
 • Hanggang sa 4 na katao lamang maaaring kumain o uminom ng tsaa/ alak kasama ang mga taong hindi namumuhay sa isang bahay.

 • Mag-download at gamitin ang app na "COCOA" upang matiyak kung kayo ba ay nagkaroon ng direct contact sa taong mayroong covid.
 • Mag-ingat sa 3 lugar gaya ng mga sumusunod:
  ・Mga lugar na kulob at hindi wasto ang pagdaloy ng hangin (kanki no warui mippei sareta basho-密閉).
  ・Mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao (misshu no basho-密集).
  ・Mga lugar kung saan kinakailangan makipag-usap nang malapitan sa mga tao (missetsu no basho-密接).

Kapag may lagnat, at sakaling ikaw ay nag-aalala na baka nahawa ka ng impeksyon ng corona virus

 • Tumawag at kumonsulta sa regular o palagiang pinupuntahang ospital o sa ospital na malapit sa inyo. Kailangan munang tumawag bago pumunta ng ospital.
 • Sakaling wala namang regular o palagiang pinupuntahang ospital at hindi alam kung saang ospital dapat kumonsulta, ay sumangguni sa「Konsultasyon・Consultation Center」.

Kung Nag-aalala sa Paglabas ng Sintomas Gaya ng Lagnat(PDF)

<Konsultasyon・Consultation Center>
Sakaling angkop sa mga sumusunod, ay mangyaring sumangguni sa Konsultasyon・Consultation Center:
・Hindi alam kung saang ospital dapat pumunta
・Sakaling gustong ikonsulta ang mga pamamaraan sa pagsusuri at sintomas ng impeksyon sa corona virus, at paraan sa pag-iwas para hindi mahawa, at paraan ng pag-disinfect.
・Sakaling nalaman mong positibo sa impeksyon ng corona virus ang taong iyong nakahalubilo na nasa contact appli ng「COCOA」.
Oras ng Tanggapan: 24 oras
TEL 050-3614-0741 FAX 050-8882-9703
E-mail nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com

※Ang indibidwal na positibo sa impeksyon ng corona virus at ang indibidwal na nakahalubilo nito, ay mangyaring sumangguni sa Health Center ng inyong tinitirahang lugar.
Health Center na tatawagan para sa mga Impormasyon(PDF

※Maaari kang kumonsulta sa Consultation Center at sa Health Center ng bawat ward sa wikang Tagalog.

Mga sinusuportahang wika ay:English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korea, Tagalog, Vietnamese, Nepalese, Thai,Indonesian, Malay, French, Russian, German, Italian, Myanmar, Khmer, Mongolian, Sinhalese (wika ng Sri Lanka).


【Marso 12, 2022 Update】

Ukol sa Probisyon ng Ekstraordinaryong Espesyal na Benepisyo Para sa Mga Pamilyang Hindi Kabilang sa Pagbabayad ng Residential Tax(住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給について)

Magbibigay ng \ 100,000 para sa bawa't pamilya na hindi kabilang sa pagbabayad ng Residential Tax o sa pamilya na malaki ang ibinaba ng kita/ sahod dulot ng impeksyon ng bagong Covid-19.

 1. Mga Pamilyang Hindi Kabilang sa Pagbabayad ng Residential Tax

1) Sa unang linggo ng Pebrero, 2022 ay makakatanggap kayo ng notipikasyon (sobre).

Ang mga laman ng sobre:

Notice ng Ekstraordinaryong Espesyal na Benepisyo

Confirmation Card

Nakasulat sa hagaki o postcard na ito ang iyong pangalan, mga pangalan ng iyong kapamilya o kasambahay, at ang pangalan ng pagpapadalahang bangko ng iyong bank account (ang lalabas o makikitang karakter para sa huling 4 na digits ng iyong bank account number ay may markang "*" para maprotektahan ang iyong personal na impormasyon). Kung nais baguhin ang bank account, ay tumawag lamang sa call center (050-3135-3260).

 ③ Sticker para pantakip upang di mabasa ※ Idikit sa Confirmation Card.

④ Papel na may instruksyon sa paraan ng pagsusulat ng Confirmation Card (Ito ay tinatawag sa : 確認書記入要領 (Kakuninsyo Kinyuyoryo) (flyer Postcard)

(2)Basahin ang nakasulat sa Confirmation Card, isulat ang mga sumusunod, at ipadala ito sa

Nagoya City.

① Ang inyong pirma o lagda (Siguraduhin na bago ito lagdaan, ay basahing mabuti ang "Letter of Consent (Kasulatan ng Panunumpa at Pagpayag) "

② Petsa ng araw na nilagdaan ito

③Numero ng inyong Telepono (Maaari kayong tawagan kapag may kakulangan sa mga dokumento)

Deadline ng Pagpasa: Mayo 31, 2022

※ Pakitingnan ang guidelines ng pagsusulat sa Confirmation Card (sa Nihongo na 確認書記入要領).

3)Panahon ng Pagtanggap ng Pinansiyal na Tulong:

Simula sa araw na maipadala o maipasa ninyo ang Confirmation Card ay ita-transfer sa inyong bank account ang halagang \ 100,000 pagkalipas ng 1 ~ 2 buwan.

Dapat po ninyong alalahanin at pag-ingatan na sa oras na malamang hindi kayo kasama sa mga dapat tumanggap ng pinansiyal na tulong sa dahilang sa may koreksyon sa inyong Tax Declaration o may pagkakamali sa inyong tax pagkatapos ng pagsusuri ng tax office, ay ipababalik sa inyo ang halagang \ 100,000 sa Lungsod ng Nagoya.

2.Ang pamilya na malaki ang ibinaba ng kita/ sahod (Ito ay tinatawag sa Nihongo na: 家計急変世帯 (Kakei kyuhen setai

(1) Tumawag sa 「Nagoya shi Rinji Tokubetsu Kyuufukin (Temporary Special Benefits) Call Center (050-3135-3260)」 at ipagbigay alam ang tungkol sa pagbaba ng kita/sahod gawa ng Covid.

(2) Matatanggap mula sa lungsod ng Nagoya ang application form na nakasulat ang inyong pangalan.

(3) Mangyari lamang na isumite sa lungsod ng Nagoya sa paraan ng koreo ang application form na may kalakip na kopya ng ID na mapapagkilanlan ng inyong sarili, salary slip na magpapakita ng inyong kita/sahod atbp..

<Address na papadalhan>

〒460-8779 名古屋中郵便局留(名古屋市中区三の丸三丁目1番1号)

名古屋市臨時特別給付金事務処理センター

※ Pumunta sa Nagoya International Center sa oras na hindi alam kung paano punan ang form.

(4) Susuriin ito sa lungsod ng Nagoya, at ang espesyal na benepisyo ay ipapadala sa inyong itinalagang bank account.

3. Para sa taong lumikas dahil sa domestic violence/DV atbp.

Ang taong lumikas dahil sa domestic violence/DV atbp., kapag hindi kabilang sa pagbabayad ng residential tax, kayo ay makakatanggap ng espesyal na benepisyo. Kakailanganin ang aplikasyon para dito kaya't makigpag-ugnayan sa call center (050-3135-3260).

4.Para sa taong diborsyado

・Kahit na tumatanggap ng salapi sa dating asawa, kapag ang sambahayan ay hindi kabilang sa residential tax ng taong 2021, ay sakop ito sa makakatanggap ng espesyal na benepisyo.

・Makakatanggap ang taong bumaba ang kita/sahod mula Enero 2021, na kapag ang residential tax ay sakop sa basehang 「家計急変世帯(Kakei kyuhen setai)」 ng espesyal na benepisyo. Kakailanganin ang aplikasyon.

5. Para sa mga taong lumipat sa lungsod ng Nagoya mula Enero 2, 2021

Ang sambahayan na hindi kabilang sa residential tax ng taong 2021, ay makipag-ugnayan sa call center (050-3135-3260).

Ang Tatawagan:

Nagoya shi Rinji Tokubetsu Kyuufukin (Temporary Special Benefits) Call Center

TEL 050-3135-3260

Sasagot Gamit ang Mga Wikang: Nihonggo, Ingles, Portugues, Espanyol, Chinese, Korean, Tagalog, Vietnamese, Nepalese

Petsa at Oras ng Tanggapan:

Hanggang Marso 6, 2022 (Ordinaryong araw ng Lunes ~ Biyernes - 9:00~19:30, Sabado, Linggo, Pista Opisyal - 9:00~17:00)

Simula Marso 7, 2022 (Ordinaryong araw ng Lunes ~ Biyernes lamang - 9:00~17:00)


【Marso 1 Update】

Kung Sakaling ang Kakilala ay Positibo ~Paghahanda laban sa COVID-19~

「知人が陽性」その時どうする?~新型コロナウイルス感染症の備え~


【Agosto 25 Update】

Gabay na Impormasyon ukol sa "Temporary Loan Emergency Funds" o "Isang Beses na Pagpapautang ng Salaping Pinansyal" (緊急小口資金・総合支援資金)

Panahon ng Tanggapan: Hanggang Hunyo 30 2022


【Disyembre 22 Update】

COVID-19 Independence Support Benefit / Benepisyong Pinansyal para sa mga Taong Nangangailangan (新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について)

【Iskedyul ng Aplikasyon】
Hulyo 1 ~ Hunyo 30 2022

【Maaring mag-apply ang mga sumusunod】

・Mga sambahayang natapos na ang muling nahiram/nautang na General Support Funds o mga sambahayang nagpapanatili ng kabuhayan na matatapos na ang nahiram/nautang sa buwan ng Nobyembre.

・Mga sambahayang nagpapanatili ng kabuhayan na hindi naaprubahan ang muling makahiram/makautang ng General Support Funds.

※Ang mga taong nagkapag-loan bago mag-Nobyembre 2021 sa muling pagpapahiram ng Comprehensive Support Funds, ay napadalhan na ng notipikasyon.
Sa mga tao naman na muling nakapag-loan mula Disyembre 2021 hanggang Marso 2022 ay padadalhan ng notipikasyon matapos makahiram.

【Mga Kondisyon sa Pag-apply】

Mga taong tumutugma mula ①~③ na sumusunod.

①Ang taong nagpapanatili ng kabuhayan ng sambahayan

②Sa buwan ng aplikasyon, ang kabuuang halaga ng kita ng aplikante o ng mga taong naninirahan kasama ng aplikante sa parehong lugar ay dapat mas mababa sa Standard Income Amount. Bukod roon, dapat na ang kabuuang halaga ng deposito o ipon ay kinakailangang mas mababa o katumbas ng Standard Income Amount.

 ○ Standard Income Amount atbp.(kapag ang bilang ng tao sa isang sambahayan ay 1~5) 

BILANG NG SAMBAHAYAN STANDARD INCOME AMOUNT

STANDARD ASSET AMOUNT

1 katao 121,000 Yen 504,000 Yen
2 katao 174,000 Yen 780,000 Yen
3 katao 220,000 Yen 1,000,000 Yen
4 katao 262,000 Yen
5 katao 303,000 Yen

③Ang aplikante o mga kasamang naninirahan ng aplikante sa parehong lugar na hindi dapat tumatanggap ng mga mga benepisyo mula sa National Employment Program (hal. job training benefit) o kapareho ng benepisyo na inilalaan ng mga lokal na pamahalaan.

※Habang nasa kalagitnaan ng aplikason sa Livelihood Protection (seikatsu hougo/生活保護) at hindi pa lumalabas ang resulta, ay maaaring mag-apply ng Independence Support Benefit para sa mga Taong Nangangailangan (jiritsu shi-en kin/自立支援金). Ngunit hindi maaaring pagsabayin ang pagtanggap ng benepisyo sa Livelihood Protection (seikatsu hougo/生活保護) at Independence Support Benefit para sa mga Taong Nangangailangan (jiritsu shi-en kin/自立支援金).

【Halaga ng Independence Support Benefit para sa mga Taong Nangangailangan】
○ Halaga (Sa pangkaraniwang patakaran, mabibigyan ng 3 buwan)
1 katao na sambahayan 60,000 yen/buwan
2 katao na sambahayan 80,000 yen/buwan
3 o higit na katao na sambahayan 100,000 yen/buwan

【Kinakailangang Dokumento】
(1) Application Form sa Independence Support Benefit para sa mga Taong Nangangailangan
(2) Consent/Confirmation Form
(3) Kopya ng Residence Register (juminhyou/住民票) ng bawat miyembro ng sambahayan
(4) Financial Assistance Loan Agreement para sa mga walang trabaho (kopya) o Loan Application Acceptance Notification 
(5) Kopya ng Bankbook ng bawat miyembro ng kasamang naninirahan
<Mga Pahinang Kinakailangan ng Kopya>
 ・Pahinang makikita ang Account Number, Pangalan at Account Balance
 ・Pahina ng Bankbook ng aplikante na nagpapakita ng Account ng Loan para sa Transfer ng Financial Assistance sa taong walang trabaho.
(6) Dokumento na nagpapakita ng estado ng kinita(wages, pension, unemployment allowance iba pang public assistance
 ・Kopya ng wage payments o salary slips, Pension Certificate, Certificate of Qualification para sa employment insurance atbp.
 ・Kung walang payments slips, kailangan maghanda ng kopya ng pahina ng inyong bankbook na nagpapakita ng estado ng mga deposito sa inyong account.
※ Kapag WEB banking, maaaring makapag-apply kung nakasaad ang mga kakailanganing data kahit na kopya ng inyong ugnayan sa banko.
(7) Kopya ng job application slip (hellowork card) na natanggap mula sa hellowork

※ Para sa sambahayang tumanggap ng Housing Security Payment Assistance, ang (1) at (2) lamang ang maaaring makapag-apply.

【Kontakin ang sumusunod para sa Detalye o Aplikasyon】

City of Nagoya Independence Support Benefit Center
〒462-8558 Nagoya-shi, Kita-ku, Shimizu 4-17-1, Nagoya-shi Sogo Shakai Fukushi Kaikan 5F
TEL 052-919-2310
Oras ng Pagtanggap ng Tawag: Lunes - Biyernes (Maliban sa piyesta opisyal) 9:00 A.M. - 5:00 P.M.
※ Sa oras na kinakailangan ng interpreter, maaaring gamitin ang trio-phone ng NIC (052-581-6112). Para sa magagamit na wika at iskedyul, tingnan dito.


【 Nobyembre 27 Update


【 Nobyembre 10 Update


【 Nobyembre 7 Update

   • Para sa mga dating overseas students na hindi nakabalik sa sariling bansa dahil sa pagkalat ng impeksyon ng bagong uri ng Corona virus:

1 Kung papasok sa Japanese language school, vocational school o university, o iba pang paaralan ay maaaring makapasok sa Japanese language school, at iba pang paaralan kung inyong ire-renew ang bisa ng panahon ng inyong "Zairyushikaku" ("Ryugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status".
※Maaari ring mag-renew ng bisa ng panahon ng "Zairyushikaku" o ang "Resident Status" halimbawa rin na papasok sa paaralan na iba sa pinapasukan sa ngayon.
※Ang mga pumasok sa Japanese Language School sa nakalipas na 2 taon ay maaaring ring magpa-renew ng bisa ng panahon ng "Zairyushikaku" o ang "Resident Status".

2 Kung hindi papasok sa Japanese language school, vocational school, university, o iba pang paaralan

(1) Maari itong baguhin at gawing "Zairyushikaku" ("Tokutei Katsudo" (6 kagetsu)) o ang ("Special Designated Activity" (6 na buwan)) "Resident Status", kung magsasabi na hindi makakabalik sa bansa ang taong mayroong "Zairyushikaku" ("Ryugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status".
※Maaaring magkaroon ng "arubaito" o part-time job ng hanggang 28 oras sa loob ng 1 linggo kahit na hindi binigyan ng permiso para sa "shikakugai katsudo kyoka" o ang pagsasagawa ng aktibidad maliban sa pinapayagang aktibidad sa kasalukuyang status.
※Simula sa ika-19 ng Oktubre, ay tinanggal na ang kondisyon ng pagbibigay ng petsa o panahon ng pagtatapos at kung nagtapos man o hindi sa pag-aaral.

(2) Ang overseas student na nagtapos nitong taong 2020 sa Japanese language school, ay maaaring magkaroon ng "arubaito" o part-time job ng hanggang 28 oras sa loob ng 1 linggo, kahit na tapos na siya sa pag-aaral, kung siya ay magsasabi na hindi siya makakabalik sa sariling bansa.
※Ito ay para sa mayroong "Zairyushikaku" ("Ryugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status" na binigyan ng permiso para sa "shikakugai katsudo kyoka" o ang pagsasagawa ng aktibidad maliban sa pinapayagang aktibidad sa kasalukuyang status.

3 Kapag mayroon ng siguradong papasukang trabaho pagkatapos ng pag-aaral, at kung magtutugma ang mga kondisyon, ay maaari itong baguhin at palitan ng "Zairyushikaku" ("Gijyutsu/ Jinbun Chishiki/ Kokusai Gyoumu") o ang ("Technology/ Humanities/ International Business") "Resident Status", o iba pa.

4 Kung papasok sa trabaho kahit na makatapos na sa pag-aaral, at kung ito ay babaguhin at gagawing "Zairyushikaku" ("Tokutei Katsudo") o ang ("Special Designated Activity") "Resident Status", ay maaaring magtrbaho sa loob ng 1 taon.
Ang taong na binago at ginawang ("Tokutei Katsudo" ) o ang ("Special Designated Activity") mula sa "Zairyushikaku" ("Ryuugaku") o ang ("Overseas Study") "Resident Status", at lumipas na ito ng 1 taon, at kung magpapatuloy pa ng pagtatrabaho, ay maaaring baguhin "Zairyukikan" o ang bisa ng panahon ng estado ng pagtigil sa bansa.
Kung mabibigyan ng permiso para sa "shikakugai katsudokyoka" o ang pagsasa-gawa ng aktibidad maliban sa pinapayagang aktibidad sa kasalukuyang status, ay maaaring magkaroon ng "arubaito" o part-time job ng hanggang 28 oras sa loob ng 1 linggo.


【 Septiyembre 3 Update

   • Para sa mga empleyado ng mga Small and Medium Enterprises / Companies na isinara sa utos ng Company Owner dahil sa impluwensya ng COVID-19

Kung hindi nakatanggap ng Leave Allowance, ito ay isang sistema kung saan maaari tumanggap ng 80% ng sahod noong bago magsara ang kumpanya.

Pinansiyal na suporta para sa temporaryong pagsasara ng negosyo bilang aksyon sa pag-iwas sa bagong uri ng Corona virus (Ministry ng Health, Labour at Welfare・Prefectural Labour Bureaus)


Agosto 18 Update

   • Hinggil sa sistema ng pagpapaliban sa Bayarin sa Tubig

Bilang pagtugon sa epekto ng COVID-19 para sa pamumuhay ng mga residente at sa mga aktibidad sa negosyo at proteksyon sa pagsasagawa ng paghuhugas ng kamay, upang makapagbigay tulong ay ibababa ang singil sa tubig. At para naman sa mga bumaba ang sahod o bumaba ang kita sa negosyo at pinoproblema ang bayarin sa tubig, base sa inyong kalagayan ay maaaring habaan ang pagpapaliban sa bayarin hanggang December 2020.

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Nagoya City Waterworks & Sewerage Bureau office sa lugar kung saan ang serbisyo ng iyong tubig.


Mayo 14 Update

   • Consultaton Center Para sa Mga Taong Bumalik sa Japan o Taong Nagkaroon ng Direktang Kontak sa Taong May Impeksyon: Binago ang mga pamantayan para sa pagpakonsulta o pagpatingin sa duktor

Tumawag agad ang sinumang mayroong sintomas gaya ng hirap sa paghinga, sobrang panlalata at bigat ng pakiramdam, mataas na lagnat, at iba pang sintomas

Tumawag agad ang taong may edad na 65 anyos pataas, may karamdaman (diabetes, heart failure, respiratory disease, o iba pang sakit), taong nagpapa-"dialysis" at umiinom ng "immunosuppressant" na gamot, gamot para sa "anticancer", o iba pang gamot, taong nagbubuntis na mayroong mild na sintomas ng colds (may lagnat, ubo, o iba pang sintomas)

Ang taong patuloy na mayroong mild na sintomas ng colds (may lagnat, ubo, o iba pang sintomas) (Siguraduhing tumawag ang taong nagpapatuloy ang mga sintomas ng 4 na araw o higit pa)

Konsulta:Consultaton Center Para sa Mga Taong Bumalik sa Japan o Taong Nagkaroon ng Direktang Kontak sa Taong May Impeksyon


【Mayo 2 Update】


【Marso 17 Update】

Maaaring hindi maganda ang takbo ng kalagayan ng inyong kumpanya sanhi ng Novel Corona Virus. Mayroong posibilidad na dahil sa ikaw ay banyaga, maaaring hindi patas ang trato sa inyo ng kumpanya kung ikukumpara sa mga Hapon at ito ay hindi nararapat.

Pakibasa ang website ng gobyerno para sa mga detalye.

Mayroon ding Q&A para sa mga manggagawa o empleyado.

   • Mga dapat pag-ingatan kung mayroong hinihinalang nahawaan ng Novel Corona Virus Infection sa kapamilya(Nagoya)

  I-click Dito Para sa Mga Detalye


【Pebrero 23 Update】

Mga dapat pag-ingatan sa pang araw-araw na pamumuhay


・ Una sa lahat, mahalaga ang paghuhugas ng kamay. Maghugas ng kamay gamit ang sabon o alcohol disinfectant kapag uuwi ng bahay, bago at matapos magluto, at bago kumain.

・ Kapag kamay ang ginamit pantakip ng bibig sa pag-ubo at pagbahin ay magkakaroon rin ng virus ang kamay. Kaya naman mula sa paghawak ng door knob ay may posibilidad ring mahawaan ng sakit ang ibang tao. Para sa mga taong may sintomas ng pag-ubo, isagawa ang "Cough etiquette" .
※Kapag umubo at bumahin, gumamit ng mask, tissue, panyo, o braso upang takpan ang bibig at ilong.

Ang mga taong may sakit at mga matatanda ay higit na kailangang mag-ingat at kung maaari ay iwasan muna ang matataong lugar.

※Mahalagang Bagay na Dapat Pag-ingatan:

・ Kapag may lagnat mula 37.5 degrees Celcius pataas, ubo, at iba pang sintomas ng "colds" o trangkaso, ay huwag kayong pumasok sa paaralan o sa inyong pinagtatrabahuan, at iwasan ang lumabas ng bahay.

・ Kapag may lagnat mula 37.5 ゜C pataas, ubo at iba pang sintomas ng "colds" o trangkaso, tiyakin ang temperatura ng katawan araw-araw at irekord ito.
(Reference o Reperensya)
Gabay na Impormasyon sa Medikal na Institusyon Para sa Mga Banyagang Pasahero Ukol sa Bagong Uri ng
"Coronavirus"
■Aichi Multilingual Call Center
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/ Maaring tumawag mula sa smart phone ※ Hindi maaaring tumawag mula sa personal computer
Wika: Ingles, Instik, Koreano, Thailand, Vietnam, Pilipino, Espanol, Portuges, Pransya
Oras: 24 na oras para sa mga wikang Ingles, Instik, Koreano o "Hangul", at pakibasa ang website para sa iba pang wika.
Babayarang Halaga: Walang bayad para sa banyagang pasahero

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.