NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Notipikasyon sa Muling Pagbubukas ng NIC LIBRARY(NICライブラリー開館のお知らせ)

2020.06.04

Ang library ay muling nagbukas nitong ika-2 ng Hunyo (Martes).
Maaari nang makahiram ng mga libro.
Oras:9:00-19:00

*Sarado tuwing Lunes
*Ang mga silya, mesa, DVD players, at copy machines ay hindi maggamit.
*Tingnan dito ang tungkol sa pagpapareserba, paghiram at pagsauli ng libro.


Sa mga taong may hawak o dalang hiniram na libro ng library sa kasalukuyan:
Maaari pa ninyo itong hiramin hanggang sa ika-16 ng Hunyo (Martes).
*Maaari ding isauli na ito sa loob ng "Return Box".

**** 「Pakiusap sa Oras ng Paggamit ng Library」 *****

Mga Hakbang Upang Mapigilan ang Paglaganap ng Impeksyon ng Bagong Uri ng Coronavirus (COVID-19):

  • Pakihugasan ang mga kamay at pakigamit ng "disinfectant" bago kayo pumasok sa loob ng library.
  • Pakikabit ang inyong mask.
  • Tatanungin ang inyong pangalan, tirahan at telepono.


** ≪Hindi maaaring gumamit ng library ang mga taong nabanggit sa ibaba≫ **

  • Ang taong may lagnat na mula37.5degrees pataas
  • Ang taong may lagnat at sintomas ng impeksyon, nagpapatingin sa ospital at umiinom ng gamot
  • Ang taong nangibang bansa o nagkaroon ng kontak sa taong nangibangbansa, sa loob nitong nakalipas na 2 linggo

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.