NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

【20211015】Impormasyon Ukol sa Bakuna Laban sa Covid-19 (新型コロナウイルスワクチンの接種についてのお知らせ)

2021.03.05

Oktubre 15 Update】

Para sa ika-1 beses pa lamang magpapabakuna laban sa Covid-19(今後の新型コロナウイルスワクチン1回目接種の予定について)

Oktubre 12 Update】

Sa helpdesk ng Foreign Residents Support Center (FRESC) ay tumatanggap ng reserbasyon sa Bakuna laban sa Covid-19.(外国人在留支援センターFRESCヘルプデスクでの新型コロナウイルスワクチン接種予約)
Para sa mga Taong Nahihirapang Makakuha ng Vaccination Coupon dahil Hindi Rehistrado Bilang Residente sa Japan at Ipa pang Dahilan(住民登録がない方のクーポン申請方法)

【Hulyo 01 Update】

Bilang prebensiyon sa malawakang pagkalat ng Covid-19 ay magsasagawa ng dalawang beses na pagbabakuna sa lungsod ng Nagoya.

●Makakatanggap ng Bakuna: Ang residenteng rehistrado sa Lungsod ng Nagoya sa araw ng bakuna.
※ Subalit, ang matagal nang naka-admit sa ospital at may hindi maiiwasang dahilan ay bibigyang konsiderasyon at maaaring tumanggap ng bakuna sa ibang lungsod.

●Bayad: Libre

Ang Nagoya International Center ay tutulong sa paghahanap ng lugar at pagpapareserba sa pagpapabakuna.

★Maaari namin kayong matulungan sa paghahanap ng medikal na pasilidad o lugar na nagsasagawa ng grupong pagbabakuna na maaari kayong makatanggap ng bakuna.
★Maaari namin kayong matulungan sa online reservation sa pamamagitan ng website ng lugar na nagsasagawa ng grupong pagbabakuna. Mahirap ang magbigay ng paliwanag sa pamamagitan ng telepono kung kaya't, pumunta na lamang kayo sa Nagoya International Center dala ang inyong coupon para sa pagtanggap ng bakuna.
★Kami ay magbibigay ng gabay na impormasyon ukol sa mga ospital na makakapagbigay ng bakuna. Pakigamit po ninyo ang serbisyo ng "trio phone" ng Nagoya International Center, kung sakaling kayo ay mangangailangan ng interpreter sa oras ng inyong papareserba sa pagtanggap ng bakuna.
TEL: 052-581-6112  

Mga Wika at Araw ng Linggo

※Ang bakuna ay isasagawa lamang sa mga indibiduwal na nagbigay ng kanilang consent o pagpayag matapos tumanggap ng paliwanag ng mga impormasyon ukol dito.

【Agosto 12 Update】Ukol sa Order o Pagkakasunud-sunod ng Pagtanggap ng Covid-19 Vaccine Coupon at Pagpapareserba (Kung tatanggap sa Lungsod ng Nagoya)

Ang Maaaring Magpabakuna: Ang Panahon ng Pagdating ng Coupon Panahon ng Pagsisimula ng Reserbasyon:
Mga taong walang "underlying disease" (chronic, dinaramdam na sakit) Mga taong mayroong "underlying disease" (chronic, dinaramdam na sakit)
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1957 hanggang Abril 1, 1962 Hulyo 12 Hulyo 12 Hulyo 12

Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1962 hanggang Abril 1, 1967

Hulyo 19 Hulyo 26

Simula sa araw na dumating ang inyong Coupon

Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1967 hanggang Abril 1, 1972 Hulyo 26 Agosto 2
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1972 hanggang Abril 1, 1977 Hulyo 26 Agosto 10
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1977 hanggang Abril 1, 1982 Hulyo 26 Agosto 17
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1982 hanggang Abril 1, 1987 Agosto 2 Agosto 23
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1987 hanggang Abril 1, 1998 Agosto 2 Agosto 30
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1998 hanggang Hulyo 1, 2005 Agosto 2 Septyembre 6
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Hulyo 2, 2005 hanggang Agosto 1, 2009 Agosto 10 Septyembre 6

※Ang mga batang tutuntong ng edad na 12 taong gulang matapos ang ika-1 ng Agosto, ay padadalhan ng vaccination coupon sa simula ng buwan na kasunod ng kanilang buwan ng kapanganakan.

Alamin ninyo ang panahon ng pagsisimula ng inyong reserbasyon, at mag-antay hanggang sa dumating ang nakatalagang araw para sa inyo.

※Pakibasa ang PDF na ito hinggil sa mga detalye ng "underlying disease" (chronic,

dinaramdam na sakit).

ふぃリピンわくちん1.jpg

●Ang Order o Pagkakasunud-sunod Hanggang sa Araw ng Inyong Pagtanggap ng
Covid-19 Vaccine

(1) Bawat isa ay makakatanggap ng coupon.
[Ang sobre kung saan nakapaloob ang coupon.]

Envelope1.jpg

Envelope2.jpg

(2) Magpa-appointment para sa pagpapabakuna

A) Pagpapabakuna sa Pampublikong Pasilidad
Magpa-appointment sa call center o sa website, at alamin kung saan ang mga pampublikong pasilidad para sa pagbabakuna

Mga call center na dapat tawagan hinggil sa Bakuna sa Covid-19.
(Japanese, English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean, Tagalog, Vietnamese, Nepalese)
TEL: 050-3135-2252
WEB:https://s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/reserve/offerList_initDisplay.action(Nihongo)

Pampublikong Pasilidad para sa Pagbabakuna: (PDF)

B) Pagbabakuna sa Institusyong Medikal
Direktang tumawag sa pinili na institusyong medikal at magpa-appointment.

Mangyaring tiyakin lamang ang mga ospital kung saan maaaring magpabakuna sa General Information Website ng Ministry of Health, Labour and Welfare na tinatawag na "Korona Wakuchin Nabi" (コロナワクチンナビ | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)).
※PAALALA: Ang website o serbisyong ito ay para lamang sa paghahanap ng pasilidad at pagkumpirma sa status ng inyong reserbasyon.
※Ang pamamaraan ng pagkuha ng appointment ay depende sa ospital.

(3) Mga Dadalhin:
Coupon para sa bakuna at medical pre-examination form na ipinadala ng Lungsod ng Nagoya at personal ID ninyo na mapagkikilanlan.

【Paano punan ang Medical Pre-examination Form】
Tiyakin ito sa Tagalog website at saka punan ang Japanese Medical Pre-examination Form.
タガログ語<フィリピン>(Tagalog) [PDF:200KB]
英語(English) [PDF:128KB]  
アラビア語(Arabic) [PDF:211KB]
中国語(簡体字)(Simplified Chinese) [PDF:144KB] 
中国語(繁体字)(Traditional Chinese) [PDF:214KB]
フランス語(French) [PDF:251KB]
インドネシア語(Indonesian) [PDF:240KB]
クメール語<カンボジア>(Khmer) [PDF:175KB]
ネパール語(Nepali) [PDF:370KB]
韓国語(Korean) [PDF:173KB]
モンゴル語(Mongolian) [PDF:342KB]
ミャンマー語(Myanmar) [PDF:1,442KB]
ポルトガル語(Portuguese) [PDF:171KB]
ロシア語(Russian) [PDF:180KB] 
スペイン語(Spanish) [PDF:152KB]
タイ語(Thai) [PDF:1,138KB]
ベトナム語(Vietnamese) [PDF:362KB]

●<Ang Call Center ng Ministry of Health, Labor at Welfare para sa Bakuna sa Covid-19>
TEL: 0120-761770
Oras:
○ Japanese / English / Chinese / Korean / Portuguese / Spanish 9:00~21:00
○ Thai 9:00~18:00
○ Vietnamese 10:00~19:00

●<Nagoya City website "Hinggil sa Bakuna sa Covid-19">
名古屋市:新型コロナウイルスワクチンの接種について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)


Ukol sa Pag-isyu ng Sertipiko sa Bakuna ng COVID-19 (para sa mga residente ng lungsod ng Nagoya)

新型コロナウイルスワクチン接種 証明書の発行について(名古屋市に住んでいる人)

Isasagawa ang pag-isyu ng "Sertipiko sa Bakuna ng COVID-19 /新型コロナウイルスワクチン接種証明書" para sa mga taong nasa Japan at pupunta ng ibang bansa na nangangailangan ng katibayan na magpapatunay na tumanggap na ng bakuna. Sa loob ng Japan ay hindi na kailangan ang sertipikong ito dahil ang "Vaccination certificate /接種済証" ay sapat na katibayan na tumanggap na ng bakuna.

※Ang sertipiko sa bakuna ay isang parte sa natanggap na vaccine coupon. (sample)

◎Simula ng Pag-isyu:

mula Hulyo 26, 2021 (Lunes)

◎Paraan ng aplikasyon:

Mangyaring ipadala ang aplikasyon sa pamamagitan ng koreo (may bayad)

(1)Ipadala ang kailangang dokumento sa Nagoya City Hall.

【Address】

〒460-8508

名古屋市中区三の丸3-1-1

名古屋市役所健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室ワクチン接種証明書担当

Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-1-1

Nagoya Shiyakusho Kenkofukushi-kyoku Shingata Koronauirusu Kansensho Taisakushitsu Wakuchin Sesshu Shomeisho Tanto

(2) Susuriin ng Nagoya city hall ang nilalaman ng dokumento.

(3) Ipapadala ng city hall ang sertipiko.

※ Kapag natanggap na ang application form ay aabutin ng 3~4 na araw para magawa ang sertipiko at ipapadala ito ng Nagoya City Hall sa inyo. At kung sakaling dumami ang aplikante at kapag may mali o may kulang na dokumento ay maaaring matagalan bago maipadala ang sertipiko.

※ Kapag nakaplano nang agaran ang pagluwas sa Japan, at gipit na sa oras ay mangyaring makipag-ugnayan sa call center (050-3135-2252).

◎Mga kailangang dokumento

・application form

・xerox copy ng passport

・xerox copy ng vaccine coupon ng ibabang bahagi

  1. vaccine coupon number
  2. vaccination certificate

※Maaaring pagsamahin ang kopya sa isang papel ang parehas na parte.

・return envelope (kailangan lamang na dikitan ng stamp sa halagang 84yen ang sobre at isulat ang address at pangalan)

・xerox copy ng ID o pagkakakilanlan ng taong padadalhan (my number card, residence card, driver's license)

※ Kung sakaling proxy ang mag-aapply ay kailangan ng pirma ng taong dapat mag-aapply nito.

◎Dokumento sa aplikasyon

Vaccination Certificate Application Form (Word)

Vaccination Certificate Application Form (PDF)

Proxy (Word)

Proxy (PDF)

◎Para sa mga katanungan

Ministry of Health, Labour and Welfare Covid-19 Vaccine Call Center

TEL 0120-761-770

Oras ng tanggapan: 9am ~ 9pm (araw-araw)

Nagoya Vaccination of Covid-19 Call Center

TEL 050-3135-2252

Oras ng tanggapan: 9:00am ~ 5:30pm (karaniwang araw lamang)

Ang dokumento ay kailangang isulat sa Nihongo.

Kung sakaling hindi alam gawin ang pagsulat ay pumunta sa Nagoya International Center.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.