NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

【20210413】Impormasyon Ukol sa Bakuna Laban sa Covid-19 (新型コロナウイルスワクチンの接種についてのお知らせ)

2021.03.05

【Abril 13 Update】

Bilang prebensiyon sa malawakang pagkalat ng Covid-19 ay magsasagawa ng dalawang beses na pagbabakuna sa lungsod ng Nagoya.

●Makakatanggap ng Bakuna: Ang residenteng rehistrado sa Lungsod ng Nagoya sa araw ng bakuna.
※ Subalit, ang matagal nang naka-admit sa ospital at may hindi maiiwasang dahilan ay bibigyang konsiderasyon at maaaring tumanggap ng bakuna sa ibang lungsod.

●Bayad: Libre

※Ang bakuna ay isasagawa lamang sa mga indibiduwal na nagbigay ng kanilang consent o pagpayag matapos tumanggap ng paliwanag ng mga impormasyon ukol dito.

ふぃリピンわくちん1.jpg

(1) Bawat isa ay makakatanggap ng coupon.
[Ang sobre kung saan nakapaloob ang coupon.]

Envelope1.jpg

Envelope2.jpg

(2) Magpa-appointment para sa pagpapabakuna

A) Pagpapabakuna sa Pampublikong Pasilidad
Magpa-appointment sa call center o sa website, at alamin kung saan ang mga pampublikong pasilidad para sa pagbabakuna

Mga call center na dapat tawagan hinggil sa Bakuna sa Covid-19.
(Japanese, English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean, Tagalog, Vietnamese, Nepalese)
TEL: 050-3135-2252
WEB:https://s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/reserve/offerList_initDisplay.action(Nihongo)

Pampublikong Pasilidad para sa Pagbabakuna: ske2.pdf (city.nagoya.jp)

B) Pagbabakuna sa Institusyong Medikal
Direktang tumawag sa pinili na institusyong medikal at magpa-appointment.

Mangyaring tiyakin lamang ang mga ospital kung saan maaaring magpabakuna sa General Information Website ng Ministry of Health, Labour and Welfare na tinatawag na "Korona Wakuchin Nabi" (コロナワクチンナビ | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)).
※PAALALA: Ang website o serbisyong ito ay para lamang sa paghahanap ng pasilidad at pagkumpirma sa status ng inyong reserbasyon.
※Ang pamamaraan ng pagkuha ng appointment ay depende sa ospital.

(3) Mga Dadalhin:
Coupon para sa bakuna at medical pre-examination form na ipinadala ng Lungsod ng Nagoya at personal ID ninyo na mapagkikilanlan.

【Paano punan ang Medical Pre-examination Form】
Tiyakin ito sa Tagalog website at saka punan ang Japanese Medical Pre-examination Form.
タガログ語<フィリピン>(Tagalog) [PDF:200KB]
英語(English) [PDF:128KB]  
アラビア語(Arabic) [PDF:211KB]
中国語(簡体字)(Simplified Chinese) [PDF:144KB] 
中国語(繁体字)(Traditional Chinese) [PDF:214KB]
フランス語(French) [PDF:251KB]
インドネシア語(Indonesian) [PDF:240KB]
クメール語<カンボジア>(Khmer) [PDF:175KB]
ネパール語(Nepali) [PDF:370KB]
韓国語(Korean) [PDF:173KB]
モンゴル語(Mongolian) [PDF:342KB]
ミャンマー語(Myanmar) [PDF:1,442KB]
ポルトガル語(Portuguese) [PDF:171KB]
ロシア語(Russian) [PDF:180KB] 
スペイン語(Spanish) [PDF:152KB]
タイ語(Thai) [PDF:1,138KB]
ベトナム語(Vietnamese) [PDF:362KB]

●Ang Pagkakasunud-sunod ng Pagpapabakuna Laban sa Covid-19
1. Taong nagtatrabaho sa ospital o institusyong medikal.
2. Taong may edad na 65 taong gulang pataas.
※Ipamamahagi ang coupon mula Abril 19.
3. Taong may mga karamdaman (maliban sa matatanda) at mga facility worker sa care center o pasilidad para sa mga matatanda, at iba pa
4. At iba pang tao bukod sa mga binanggit.

●<Ang Call Center ng Ministry of Health, Labor at Welfare para sa Bakuna sa Covid-19>
TEL: 0120-761770
Oras:
○ Japanese / English / Chinese / Korean / Portuguese / Spanish 9:00~21:00
○ Thai 9:00~18:00
○ Vietnamese 10:00~19:00

●<Nagoya City website "Hinggil sa Bakuna sa Covid-19">
名古屋市:新型コロナウイルスワクチンの接種について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.