NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

【20220312】Impormasyon Ukol sa Bakuna Laban sa Covid-19 (新型コロナウイルスワクチンの接種についてのお知らせ)

2021.03.05

【Pebrero 27 Update

Tungkol sa Bakuna laban sa Covid-19 para sa mga Batang nasa edad 5-11(5歳から11歳の方への 新型コロナワクチン接種について)


【Pebrero 27 Update

Para sa Vaccination Voucher ng walang rehistro bilang residente sa Japan(日本に住民登録がない場合のクーポン券申請について)


【Pebrero 6 Update

Ukol sa Booster Shot ng Bagong Uri ng Covid-19 Vaccine (Pangatlong Beses na Pagbabakuna)(新型コロナウイルスワクチン追加接種(3回目接種)について)


【Oktubre 23 Update】

Sa helpdesk ng Foreign Residents Support Center (FRESC) ay tumatanggap ng reserbasyon sa Bakuna laban sa Covid-19.(外国人在留支援センターFRESCヘルプデスクでの新型コロナウイルスワクチン接種予約)

Oktubre 15 Update】

Para sa ika-1 beses pa lamang magpapabakuna laban sa Covid-19(今後の新型コロナウイルスワクチン1回目接種の予定について)

【Hulyo 01 Update】

Bilang prebensiyon sa malawakang pagkalat ng Covid-19 ay magsasagawa ng dalawang beses na pagbabakuna sa lungsod ng Nagoya.

●Makakatanggap ng Bakuna: Ang residenteng rehistrado sa Lungsod ng Nagoya sa araw ng bakuna.
※ Subalit, ang matagal nang naka-admit sa ospital at may hindi maiiwasang dahilan ay bibigyang konsiderasyon at maaaring tumanggap ng bakuna sa ibang lungsod.

●Bayad: Libre

Ang Nagoya International Center ay tutulong sa paghahanap ng lugar at pagpapareserba sa pagpapabakuna.

★Maaari namin kayong matulungan sa paghahanap ng medikal na pasilidad o lugar na nagsasagawa ng grupong pagbabakuna na maaari kayong makatanggap ng bakuna.
★Maaari namin kayong matulungan sa online reservation sa pamamagitan ng website ng lugar na nagsasagawa ng grupong pagbabakuna. Mahirap ang magbigay ng paliwanag sa pamamagitan ng telepono kung kaya't, pumunta na lamang kayo sa Nagoya International Center dala ang inyong coupon para sa pagtanggap ng bakuna.
★Kami ay magbibigay ng gabay na impormasyon ukol sa mga ospital na makakapagbigay ng bakuna. Pakigamit po ninyo ang serbisyo ng "trio phone" ng Nagoya International Center, kung sakaling kayo ay mangangailangan ng interpreter sa oras ng inyong papareserba sa pagtanggap ng bakuna.
TEL: 052-581-6112  

Mga Wika at Araw ng Linggo

※Ang bakuna ay isasagawa lamang sa mga indibiduwal na nagbigay ng kanilang consent o pagpayag matapos tumanggap ng paliwanag ng mga impormasyon ukol dito.

※Pakibasa ang PDF na ito hinggil sa mga detalye ng "underlying disease" (chronic, dinaramdam na sakit).

ふぃリピンわくちん1.jpg

Ang Order o Pagkakasunud-sunod Hanggang sa Araw ng Inyong Pagtanggap ng
Covid-19 Vaccine

(1) Bawat isa ay makakatanggap ng coupon.
[Ang sobre kung saan nakapaloob ang coupon.]

Envelope1.jpg

Envelope2.jpg

(2) Magpa-appointment para sa pagpapabakuna

【Pagbabakuna sa Institusyong Medikal】
Direktang tumawag sa pinili na institusyong medikal at magpa-appointment.

Mangyaring tiyakin lamang ang mga ospital kung saan maaaring magpabakuna sa General Information Website ng Ministry of Health, Labour and Welfare na tinatawag na "Korona Wakuchin Nabi" (コロナワクチンナビ | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)).
※PAALALA: Ang website o serbisyong ito ay para lamang sa paghahanap ng pasilidad at pagkumpirma sa status ng inyong reserbasyon.
※Ang pamamaraan ng pagkuha ng appointment ay depende sa ospital.

(3) Mga Dadalhin:
Coupon para sa bakuna at medical pre-examination form na ipinadala ng Lungsod ng Nagoya at personal ID ninyo na mapagkikilanlan.

【Paano punan ang Medical Pre-examination Form】
Tiyakin ito sa Tagalog website at saka punan ang Japanese Medical Pre-examination Form.
タガログ語<フィリピン>(Tagalog) [PDF:200KB]
英語(English) [PDF:128KB]  
アラビア語(Arabic) [PDF:211KB]
中国語(簡体字)(Simplified Chinese) [PDF:144KB] 
中国語(繁体字)(Traditional Chinese) [PDF:214KB]
フランス語(French) [PDF:251KB]
インドネシア語(Indonesian) [PDF:240KB]
クメール語<カンボジア>(Khmer) [PDF:175KB]
ネパール語(Nepali) [PDF:370KB]
韓国語(Korean) [PDF:173KB]
モンゴル語(Mongolian) [PDF:342KB]
ミャンマー語(Myanmar) [PDF:1,442KB]
ポルトガル語(Portuguese) [PDF:171KB]
ロシア語(Russian) [PDF:180KB] 
スペイン語(Spanish) [PDF:152KB]
タイ語(Thai) [PDF:1,138KB]
ベトナム語(Vietnamese) [PDF:362KB]

●<Ang Call Center ng Ministry of Health, Labor at Welfare para sa Bakuna sa Covid-19>
TEL: 0120-761770
Oras:
○ Japanese / English / Chinese / Korean / Portuguese / Spanish 9:00~21:00
○ Thai 9:00~18:00
○ Vietnamese 10:00~19:00

●<Nagoya City website "Hinggil sa Bakuna sa Covid-19">
名古屋市:新型コロナウイルスワクチンの接種について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)


【Marso 12 Update】

Ukol sa Pag-isyu ng Sertipiko sa Bakuna ng COVID-19 (para sa mga residente ng lungsod ng Nagoya)

新型コロナウイルスワクチン接種 証明書の発行について(名古屋市に住んでいる人)

Isasagawa ang pag-isyu ng "Sertipiko sa Bakuna ng COVID-19 /新型コロナウイルスワクチン接種証明書" para sa mga taong nasa Japan at pupunta ng ibang bansa na nangangailangan ng katibayan na magpapatunay na tumanggap na ng bakuna. Sa loob ng Japan ay hindi na kailangan ang sertipikong ito dahil ang "Vaccination certificate /接種済証" ay sapat na katibayan na tumanggap na ng bakuna.

※Ang sertipiko sa bakuna ay isang parte sa natanggap na vaccine coupon. (sample)

I-click Dito Para sa Mga Detalye(PDF)

(1) Sa pamamagitan ng koreo

◎Dokumento sa aplikasyon

Vaccination Certificate Application Form (word)

Vaccination Certificate Application Form (PDF)

Proxy (Word)

Proxy (PDF)

(2) Para sa pagpapa-isyu ng sertipiko sa bakuna ng COVID-19 sa tanggapan ng Certificate Issuance Center

Sakaling wala ng oras at nalalapit na ang pag-alis papunta sa ibang bansa, o kung hindi na aabot kapag ipapadala pa sa pamamagitan ng koreo, gawin ang aplikasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng reserbasyon bago puntahan ang tanggapan, at maaari nang isyuhan ang sertipiko.

Tandaan: Sa oras na hindi kumpleto ang mga kinakailangang dokumento, mayroong posibilidad na maaaring hindi isyuhan ang sertipiko sa araw na ito.

◎ Lugar

名古屋市中区錦三丁目15番30号 (Nagoya-shi Naka-ku Nishiki 3-15-30)

APA HOTEL Nagoya Nishiki EXCELLENT 4F

TKP Garden City Nagoya

◎ Access

Subway Higashiyama Line / Meijo Line "Sakae" Station Exit No. 2 mula dito 1 minutong lakad

https://goo.gl/maps/kyK9D5nYKA8Zg8UN8

◎ Oras ng Tanggapan

9:00~17:00 (Sabado / Linggo / sarado sa araw ng Pista Opisyal)

◎ Paraan ng Reserbasyon

Mangyaring gawin ang reserbasyon online mula sa "Nagoya City Net"

https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya/booth-reserve/pages/7186510963261456814/reservation-time

※ Hindi maaaring kumuha ng reserbasyon sa mismong araw

◎ Kinakailangang Dokumento

Katulad ng proseso sa koreo (PDF)


◎Para sa mga katanungan

Ministry of Health, Labour and Welfare Covid-19 Vaccine Call Center

TEL 0120-761-770

Oras ng tanggapan: 9am ~ 9pm (araw-araw)

Nagoya Vaccination of Covid-19 Call Center

TEL 050-3135-2252

Oras ng tanggapan: 9:00am ~ 5:30pm (karaniwang araw lamang)

Ang dokumento ay kailangang isulat sa Nihongo.

Kung sakaling hindi alam gawin ang pagsulat ay pumunta sa Nagoya International Center.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.