NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

【20210701】Impormasyon Ukol sa Bakuna Laban sa Covid-19 (新型コロナウイルスワクチンの接種についてのお知らせ)

2021.03.05

【Komprehensibong Konsultasyon ng Suporta para sa mga Banyaga】

Maaari po kaming makipagtulungan sa pagkuha ng reserbasyon at pagsuri ng lokasyon ng pagbabakunahan (pampublikong pasilidad para sa pagbabakuna at ospital), at kung mayroong alalahanin sa katayuan ng paninirahan, trabaho, tirahan, pamumuhay (tungkol sa pera), ay maaari pong kumonsulta sa mga espesyalista.

I-click Dito Para sa Mga Detalye

【Hulyo 01 Update】

Bilang prebensiyon sa malawakang pagkalat ng Covid-19 ay magsasagawa ng dalawang beses na pagbabakuna sa lungsod ng Nagoya.

●Makakatanggap ng Bakuna: Ang residenteng rehistrado sa Lungsod ng Nagoya sa araw ng bakuna.
※ Subalit, ang matagal nang naka-admit sa ospital at may hindi maiiwasang dahilan ay bibigyang konsiderasyon at maaaring tumanggap ng bakuna sa ibang lungsod.

●Bayad: Libre

Ang Nagoya International Center ay tutulong sa paghahanap ng lugar at pagpapareserba sa pagpapabakuna.

★Maaari namin kayong matulungan sa paghahanap ng medikal na pasilidad o lugar na nagsasagawa ng grupong pagbabakuna na maaari kayong makatanggap ng bakuna.
★Maaari namin kayong matulungan sa online reservation sa pamamagitan ng website ng lugar na nagsasagawa ng grupong pagbabakuna. Mahirap ang magbigay ng paliwanag sa pamamagitan ng telepono kung kaya't, pumunta na lamang kayo sa Nagoya International Center dala ang inyong coupon para sa pagtanggap ng bakuna.
★Kami ay magbibigay ng gabay na impormasyon ukol sa mga ospital na makakapagbigay ng bakuna. Pakigamit po ninyo ang serbisyo ng "trio phone" ng Nagoya International Center, kung sakaling kayo ay mangangailangan ng interpreter sa oras ng inyong papareserba sa pagtanggap ng bakuna.
TEL: 052-581-6112  

Mga Wika at Araw ng Linggo

※Ang bakuna ay isasagawa lamang sa mga indibiduwal na nagbigay ng kanilang consent o pagpayag matapos tumanggap ng paliwanag ng mga impormasyon ukol dito.

Ukol sa Order o Pagkakasunud-sunod ng Pagtanggap ng Covid-19 Vaccine Coupon at Pagpapareserba (Kung tatanggap sa Lungsod ng Nagoya)

Ang Maaaring Magpabakuna: Ang Panahon ng Pagdating ng Coupon Panahon ng Pagsisimula ng Reserbasyon:
Mga taong walang "underlying disease" (chronic, dinaramdam na sakit) Mga taong mayroong "underlying disease" (chronic, dinaramdam na sakit)
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1957 hanggang Abril 1, 1962 Hulyo 12 Hulyo 12 Hulyo 12

Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1962 hanggang Abril 1, 1967

Hulyo 19 Hulyo 26 Simula sa araw na dumating ang inyong Coupon
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1967 hanggang Abril 1, 1972 Hulyo 26 Agosto 2
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1972 hanggang Abril 1, 1977 Hulyo 26 Agosto 10
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1977 hanggang Abril 1, 1982 Hulyo 26 Agosto 17
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1982 hanggang Abril 1, 1987 Agosto 2 Agosto 23
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1987 hanggang Abril 1, 1998 Agosto 2 Agosto 30
Ang mga taong ipinanganak ng: simula Abril 2, 1998 hanggang Hulyo 1, 2005 Agosto 2 Septyembre 6

Alamin ninyo ang panahon ng pagsisimula ng inyong reserbasyon, at mag-antay hanggang sa dumating ang nakatalagang araw para sa inyo.

※Pakibasa ang PDF na ito hinggil sa mga detalye ng "underlying disease" (chronic,

dinaramdam na sakit).

ふぃリピンわくちん1.jpg

●Ang Order o Pagkakasunud-sunod Hanggang sa Araw ng Inyong Pagtanggap ng
Covid-19 Vaccine

(1) Bawat isa ay makakatanggap ng coupon.
[Ang sobre kung saan nakapaloob ang coupon.]

Envelope1.jpg

Envelope2.jpg

(2) Magpa-appointment para sa pagpapabakuna

A) Pagpapabakuna sa Pampublikong Pasilidad
Magpa-appointment sa call center o sa website, at alamin kung saan ang mga pampublikong pasilidad para sa pagbabakuna

Mga call center na dapat tawagan hinggil sa Bakuna sa Covid-19.
(Japanese, English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean, Tagalog, Vietnamese, Nepalese)
TEL: 050-3135-2252
WEB:https://s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/reserve/offerList_initDisplay.action(Nihongo)

Pampublikong Pasilidad para sa Pagbabakuna: ske2.pdf (city.nagoya.jp)

B) Pagbabakuna sa Institusyong Medikal
Direktang tumawag sa pinili na institusyong medikal at magpa-appointment.

Mangyaring tiyakin lamang ang mga ospital kung saan maaaring magpabakuna sa General Information Website ng Ministry of Health, Labour and Welfare na tinatawag na "Korona Wakuchin Nabi" (コロナワクチンナビ | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)).
※PAALALA: Ang website o serbisyong ito ay para lamang sa paghahanap ng pasilidad at pagkumpirma sa status ng inyong reserbasyon.
※Ang pamamaraan ng pagkuha ng appointment ay depende sa ospital.

(3) Mga Dadalhin:
Coupon para sa bakuna at medical pre-examination form na ipinadala ng Lungsod ng Nagoya at personal ID ninyo na mapagkikilanlan.

【Paano punan ang Medical Pre-examination Form】
Tiyakin ito sa Tagalog website at saka punan ang Japanese Medical Pre-examination Form.
タガログ語<フィリピン>(Tagalog) [PDF:200KB]
英語(English) [PDF:128KB]  
アラビア語(Arabic) [PDF:211KB]
中国語(簡体字)(Simplified Chinese) [PDF:144KB] 
中国語(繁体字)(Traditional Chinese) [PDF:214KB]
フランス語(French) [PDF:251KB]
インドネシア語(Indonesian) [PDF:240KB]
クメール語<カンボジア>(Khmer) [PDF:175KB]
ネパール語(Nepali) [PDF:370KB]
韓国語(Korean) [PDF:173KB]
モンゴル語(Mongolian) [PDF:342KB]
ミャンマー語(Myanmar) [PDF:1,442KB]
ポルトガル語(Portuguese) [PDF:171KB]
ロシア語(Russian) [PDF:180KB] 
スペイン語(Spanish) [PDF:152KB]
タイ語(Thai) [PDF:1,138KB]
ベトナム語(Vietnamese) [PDF:362KB]

●<Ang Call Center ng Ministry of Health, Labor at Welfare para sa Bakuna sa Covid-19>
TEL: 0120-761770
Oras:
○ Japanese / English / Chinese / Korean / Portuguese / Spanish 9:00~21:00
○ Thai 9:00~18:00
○ Vietnamese 10:00~19:00

●<Nagoya City website "Hinggil sa Bakuna sa Covid-19">
名古屋市:新型コロナウイルスワクチンの接種について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.