NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Para sa mga Taong Nahihirapang Makakuha ng Vaccination Coupon dahil Hindi Rehistrado Bilang Residente sa Japan at Ipa pang Dahilan(住民登録がない方のクーポン申請方法)

2021.09.10

Kinakailangan ang vaccination coupon upang makatanggap ng bakuna para sa COVID-19.
Ini-isyu ang vaccination coupon base sa rehistrasyon bilang residente ngunit kahit na hindi rehistrado bilang residente sa Japan, sa pamamagitan ng aplikasyon sa ibaba, makakapag-isyu ng vaccination coupon sa mga taong nakatira sa Nagoya City at sa mga dayuhang pumasok sa bansa sa ilalim ng status of residence tulad ng short-term stay/technical intern/exchange student atbp. na napilitang mag-renew ng kanilang period of stay sa ilalim ng status of residence na short-term stay.

Talaan ng mga nilalaman
1. Mga taong hindi rehistrado bilang residente sa Japan ngunit nakatira sa Nagoya City
2. Mga dayuhang pumasok sa bansa sa ilalim ng status of residence tulad ng short-term stay/technical intern/exchange student atbp. na napilitang mag-renew ng kanilang period of stay sa ilalim ng status of residence na short-term stay

1.Mga taong hindi rehistrado bilang residente sa Japan ngunit nakatira sa Nagoya City

Kahit na hindi sila rehistrado bilang residente sa Japan, ang mga taong nakatira sa Nagoya City ay makakapag-isyu ng vaccination coupon.
* Mangyaring mag-apply ang mga taong hindi rehistrado bilang residente sa kahit saang munisipalidad sa munisipilidad kung saan sila nakarehistro bilang residente.
* Para sa mga taong maaaring magparehistro bilang residente, mangyaring isagawa ito.

[Paano mag-apply]
Ilakip ang 2 dokumento sa ibaba kasama ng "Application Form para sa Pag-isyu ng Vaccination Coupon (COVID-19) [Para sa taong hindi rehistrado bilang residente]," at ipadala sa destinasyon ng aplikasyon sa pamamagitan ng postal mail. Pagkatapos itong matanggap, mai-isyu ang inyong vaccination coupon sa loob ng humigit-kumulang 2 linggo.
* Kung ang inyong kinatawan ang magsusumite ng aplikasyon, mangyaring ilakip ang kopya ng dokumentong magpapatunay ng pagkakakilanlan ng kinatawan.
* Hindi na isasauli sa inyo ang dokumentong isinumite.

Application Form para sa Pag-isyu ng Vaccination Coupon (COVID-19) [Para sa taong hindi rehistrado bilang residente] word
Application Form para sa Pag-isyu ng Vaccination Coupon (COVID-19) [Para sa taong hindi rehistrado bilang residente] pdf

[Ilalakip na dokumento]
1. Kopya ng dokumentong magpapatunay ng pagkakakilanlan ng mismong taong nag-apply
(kopya ng lisensya ng pagmamaneho, My Number Card (Individual Number Card), passport (pasaporte), residente card, lahat ng klase ng health insurance card, atbp.)
* Kung maglalakip ng kopya ng My Number Card, mangyaring isumite lamang ang harapan nito.
* Kung maglalakip ng kopya ng health insurance card, mangyaring burahin (i-black out) ang code/numero at insurer number.
2. Kopya ng dokumento kung saan makukumpirma na naninirahan sa Nagoya City
(kopya ng resibo ng public utilities, kontrata ng inuupahang bahay, sertipikasyon ng akomodasyon, postal mail na may postmark at nakapangalan sa mismong taong nag-apply.)

[Destinasyon ng aplikasyon]
〒460-8508
Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-1-1
Nagoya Shiyakusho Kenkofukushi-kyoku Shingata Koronauirusu Kansensho Taisakushitsu
Coupon -ken Hakko Shinsei Tanto

2. Mga dayuhang pumasok sa bansa sa ilalim ng status of residence tulad ng short-term stay/technical intern/exchange student atbp. na napilitang mag-renew ng kanilang period of stay sa ilalim ng status of residence na short-term stay

Para sa mga taong pumasok sa bansa sa ilalim ng status of residence na short-term stay/technical intern/exchange student atpb. na napilitang mag-renew ng kanilang period of stay sa ilalim ng status of residence na short-term stay at nananatili sa Japan sa loob ng 3 buwan o higit pa, makakapag-isyu ng vaccination coupon sa pamamagitan ng nakasulat sa ibaba kahit na hindi rehistrado bilang residente kung kasalukuyang nakatira sa Nagoya City at maaaring magpabakuna nang 2 beses sa loob ng kanilang period of stay.
* Mangyaring alalahanin na hindi nito saklaw ang mga taong may period of stay na 3 buwan o mas mababa pa.

[Paano mag-apply]
Ilakip ang 3 dokumento sa ibaba kasama ng "Application Form para sa Pag-isyu ng Vaccination Coupon (COVID-19) [Para sa taong hindi rehistrado bilang residente]," at ipadala sa destinasyon ng aplikasyon sa pamamagitan ng postal mail. Pagkatapos itong matanggap, mai-isyu ang inyong vaccination coupon sa loob ng humigit-kumulang 2 linggo.
* Kung ang inyong kinatawan ang magsusumite ng aplikasyon, mangyaring ilakip ang kopya ng dokumentong magpapatunay ng pagkakakilanlan ng kinatawan.
* Hindi na isasauli sa inyo ang dokumentong isinumite.

Application Form para sa Pag-isyu ng Vaccination Coupon (COVID-19) [Para sa taong hindi rehistrado bilang residente] word
Application Form para sa Pag-isyu ng Vaccination Coupon (COVID-19) [Para sa taong hindi rehistrado bilang residente] pdf

[Ilalakip na dokumento]
1. Kopya ng dokumentong magpapatunay ng pagkakakilanlan ng mismong taong nag-apply
(kopya ng pahina kung saan nakasulat ang mga item ng pagkilala sa passport (pasaporte) (pangalan, passport number, nasyonalidad, kaarawan, kasarian, atbp.)
2. Kopya ng dokumento kung saan malalaman na nakatira sa Japan sa loob ng 3 buwan o higit pa
(kopya ng pahina ng passport (pasaporte) kung saan nakadikit ang verification sticker(*))
* Ang verification sticker na idinidikit ng Immigration Services Agency of Japan sa pasaporte kapag nagbibigay ng extension of visa permit
3. Kopya ng dokumento kung saan makukumpirma na naninirahan sa Nagoya City
(kopya ng resibo ng public utilities, kontrata ng inuupahang bahay, sertipikasyon ng akomodasyon, postal mail na may postmark at nakapangalan sa mismong taong nag-apply.)

[Destinasyon ng aplikasyon]
〒460-8508
Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-1-1
Nagoya Shiyakusho Kenkofukushi-kyoku Shingata Koronauirusu Kansensho Taisakushitsu
Coupon -ken Hakko Shinsei Tanto

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.