NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Disaster information link page

"Link" o impormasyon mula sa internet na may kaugnayan sa mga disaster

Ang evacuation information / Impormasyon sa Ebakwasyon o Paglikas

Impormasyon sa Panahon

Madaling Nihongo/Multilingual na Balita (Pangkalahatan/Kalamidad)

Smartphone Apps

Social Networking Service

Lifeline o suporta para sa ikabubuhay

Medikal na atensyon o paggagamot

Impormasyon sa Trapiko

Iba pang impormasyon

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.