NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Disaster information link page

  "Link" o impormasyon mula sa internet na may kaugnayan sa mga disaster

  Ang evacuation information / Impormasyon sa Ebakwasyon o Paglikas

  Impormasyon sa Panahon

  Madaling Nihongo/Multilingual na Balita (Pangkalahatan/Kalamidad)

  Smartphone Apps

  Social Networking Service

  Lifeline o suporta para sa ikabubuhay

  Medikal na atensyon o paggagamot

  Impormasyon sa Trapiko

  Iba pang impormasyon

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.