नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

जीिनयापन सम्बप्न्ध जानकारी

नागोया शहरमा उपलब्ध जापानी भाषा कक्षाहरुको सुची 名古屋市内の日本語教室リスト

2019.09.20

यो नागोया शहर भित्र संचालित जापानी भाषा कक्षाहरुको सुची हो। निशुल्क तथा सुलभ शुल्कमा जापानी भाषाको अध्यन गर्न सकिन्छा।

नेपाली भाषा

जापानी भाषा


अंग्रेजी भाषा

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.