नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

जीिनयापन सम्बप्न्ध जानकारी

यो नागोया शहर भित्र संचालित जापानी भाषा कक्षाको सुची हो। (名古屋市内の日本語教室リスト)

2021.04.16

निशुल्क अथवा सुलभ शुल्कमा जापानी भाषा अध्ययन गर्न सकिन्छा।
एक्सलको सूची अवस्था छनौट गरेर खोज्न सकिन्छ।
एक्सलको सूची, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटमा उपलब्ध नहुन सक्छ।

नेपाली:【PDF】【Excel】 

जापानी:【PDF】【Excel

अंग्रेजी:【PDF】【Excel

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.