site top

Pag-kansela ng mga klase

Kanselado lahat ng klase sa oras na maitaas ang mga Cautionary Notice (Chuii Jouhou), Prediction Notice (Yochi Jyouhou), at Earthquake Warning (Keikai Sengen) para sa lindol na inaahasang mangyari anumang oras, katulad ng Tokai Jishin o Malaking Lindol sa rehiyon ng Tokai.
Kanselado rin ang klase kung maitaas ang Storm Warning (Boufuu keihou) dahil sa paparating na bagyo.
Kung ang warning na ito ay hindi pa naibaba 2 oras bago magsimula ang klase, awtomatik na kanselado na ang mga klase. Magkakaroon na lamang ng mga make-up classes sa ibang araw.
Kung mayroon pa kayong iba pang mga katanungan, makipag-ugnayan lamang sa Nagoya International Center.


Nagoya International Center, Exchange and Cooperation Project Division
Tel: 052-581-5689
e-mail: vol@nic-nagoya.or.jp