Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Đánh thuế và nộp thuế cư trú (Jūminzei) (住民税の課税・徴収について)

2022.06.16

Thuế cư trú (jūminzei / 住民税) là một loại thuế địa phương được tính riêng với thuế thu nhập (shotokuzei / 所得税) là thuế nộp cho nhà nước. Thuế cư trú gồm thuế thành phố (shiminzei / 市民税) và thuế tỉnh (kenminzei / 県民税), được tính bằng cách cộng thuế bình quân theo đầu người (kintōwari / 均等割) và thuế tính theo thu nhập (shotokuwari / 所得割). Thuế thành phố và thuế tỉnh của từng cá nhân sẽ được thành phố đánh thuế và thu cùng nhau.

Nếu bạn là người nước ngoài và có địa chỉ tại Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 (ngày tính thuế), thì bạn sẽ phải nộp thuế cư trú dựa trên thu nhập của bạn trong năm trước đó cho thành phố nơi bạn sinh sống vào ngày 1 tháng 1.

Ngoài ra, tại thời điểm ngày 1 tháng 1, những người có trụ sở, văn phòng hoặc nhà đất trên địa bàn phường mà không có địa chỉ sống tại phường đó thì chỉ bị đánh thuế bình quân đầu người.

Thuế cư trú thường được chia đóng thành bốn lần vào tháng 6, 8, 10 và tháng 1 của năm sau, sử dụng Giấy thông báo nộp thuế (nōzei tsūchisho / 納税通知書) hoặc Giấy nộp thuế (nōfusho / 納付書) do Sở thuế thành phố gửi để nộp.

Nếu bạn là nhân viên của công ty và nhận lương hàng tháng, căn cứ theo thông báo từ thành phố, bạn có thể đóng thuế bằng cách khấu trừ tiền thuế từ tiền lương hàng tháng của mình theo 12 lần từ tháng 6 đến tháng 5 năm sau.

Nếu bạn sống ở Nhật vào ngày 1 tháng 1 hàng năm và có thu nhập trong năm trước đó, hãy chuẩn bị tờ khai thuế cư trú (jūminzei no shinkokusho / 住民税の申告書) và nộp cho văn phòng thuế thành phố phụ trách phường nơi bạn sống trước ngày 15 tháng 3 hàng năm. Tuy nhiên, nếu thu nhập của bạn trong năm trước chỉ là thu nhập từ tiền lương và bạn đã làm điều chỉnh thu nhập (nenmatsu chōsei / 年末調整) tại công ty, hoặc nếu bạn đã làm khai thuế thu nhập (kakutei shinkoku / 確定申告) trước ngày 15 tháng 3 cho tất cả thu nhập trong năm trước, thì không cần nộp tờ khai thuế cư trú này.

Giấy nộp thuế sẽ được gửi tới qua đường bưu điện, vì vậy hãy để ý kỹ bưu phẩm được gửi tới.

* Bạn có thể đọc phần giải thích về thông báo nộp thuế từ mã QR sau đây.

住民税QR.png

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.