Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Đăng thử nghiệm thông tin lánh nạn.(避難情報のテスト配信をします)

2023.05.10

Đăng thử nghiệm thông tin lánh nạn.

Khi thành phố Nagoya phát lệnh lánh nạn, NIC sẽ đăng những thông tin về lánh nạn bằng nhiều ngôn ngữ trên website của NIC, Facebook và Twitter.

Để có thể truyền tải thông tin lánh nạn một cách thuận lợi khi thiên tai thật sự xảy ra, NIC sẽ tổ chức tập huấn truyền tải thông tin lánh nạn.
Nếu ở phần [Thông tin lánh nạn] trên Website viết 【Thử nghiệm】 thì có nghĩa đây là tin đăng thử, không phải là tin lánh nạn thật. Mong mọi người lưu ý.

<Tiêu đề thông tin lánh nạn đăng thử>
【Thử nghiệm】 Đăng thử thông tin lánh nạn

<Ngày và thời gian đăng thử thông tin lánh nạn> (Dự kiến)
Thời gian: 16:00~17:00
Ngày: Năm 2023: Ngày 24/5 (Thứ 4)
Ngày 28/6 (Thứ 4)
Ngày 26/7 (Thứ 4)
Ngày 23/8 (Thứ 4)
Ngày 27/9 (Thứ 4)
Ngày 25/10 (Thứ 4)
Ngày 22/11 (Thứ 4)
Ngày 27/12 (Thứ 4)
Năm 2024: Ngày 24/1 (Thứ 4)
Ngày 28/2 (Thứ 4)
Ngày 27/3 (Thứ 4)

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.