NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Ukol sa NIC

Paglalathala

Pagpapahayag/Advertise


Isinasapubliko ng Nagoya International Center ang mga pahayag na balita ng NIC (Nihongo) at Nagoya Calendar (Ingles). Makukuha ito sa 3rd floor ng Information

Counter at sa kahon ng pamphlet,sa mga library ng munisipyo, sa mga ward office

at sa iba pang lugar na nakapaligid sa Nagoya. Para sa mga mayroong katanungan at nagnanais na makakuha ng pahayag na ito ay mangyari lamang na tumawag.


Public Relations and Information Services Division

Phone: 052-581-0100 / Fax: 052-571-4673

E-mail: info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.