NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

Pampublikong Serbisyo para sa nangangailangan ng Interpreter

Trio-Phone Civic Interpreter Service


Kung nangangailangan na kumonsulta kayo sa opisina ng gobyerno, tulad ng lokal na opisina, municipal health center, o sa tax office, subalit hindi makapagsalita ng Japanese, tumawag po lamang sa aming Trio-Phone service at kayo po ay aming isasaayos sa tatluhagn tawag mula sa inyo, mula sa opisinang pang gobyerno at isang tagpagsalin mula sa NIC.


Trio-Phone Civic Interpreter Service: 052-581-6112

Ang serbisyo para sa English ay bukas ng araw ng Martes hanggang Linggo mula alas 9:00 hanggang 19:00, at sa iba pang mga lengwahe sa nakatakdang oras.

Martes hanggang Biyernes

Sabado・Linggo

10:00-12:00

13:00-17:00

10:00-12:00

13:00-17:00

Portugese

Spanish

Chinese

×

Korean

×

〇(Huwebes)

×

Filipino

×

〇(Huwebes)

×

Vietnamese

×

〇(Huwebes)

×

〇(Linggo)

Nepali

×

〇(Huwebes)

×

×

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.