NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

Ang Information Service Corner na nasa 3rd floor ay nagbibigay serbisyo bukod sa Japanese, tulad ng English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Filipino, Vietnamese, at Nepali. Kabilang ang pamumuhay sa Japan, mga pasyalan, at mga pahayag sa international exchange event ng komunidad.

Kalimitang pakikipag-ugnayan dito ay ukol sa Japanese language schools, volunteer Japanese language classes, status of residence (visas), tax, health insurance, tungkol sa trabaho, pasilidad para sa medikal at may serbisyong salin sa wikang banyaga, at sa mga tourist at mga impormasyon sa trapiko. Maaari po kayong gabayan ng aming staff ayon sa inyong wika para sa pakikipag-ugnayan sa Information counter.

Ang serbisyo para sa Japanese at English ay bukas ng alas 9:00 hanggang 19:00, Martes hanggang Linggo.
Oras ng serbisyo bukod sa iba pang wika ay narito sa ibaba.

*Maaaring i-iscroll ang talahayan sa gilid

Martes~Biyernes Sabado・Linggo
10:00 - 12:00 13:00 - 17:00 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Japanese 9:00~ ○ ○ ~19:00 9:00~ ○ ○ ~19:00
English
Portuguese
Spanish
Chinese ×
Korean × ○(Huwebes) ×
Filipino × ○(Huwebes) ×
Vietnamese × ○(Miyerkules) × ○(Linggo)
Nepali × ○(Miyerkules) × ×

* Mga araw ng konsultasyon ay nag iiba,depende sa uri ng konsultasyon.Mangyari lamang sumangguni sa mga detalye ng bawat konsultasyon para sa mga araw at oras.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.