NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Aktibidad ng disaster prevention

Paghahanda sa Kalamidad ng Lungsod ng Nagoya - app ng Mapa gamit ang selpon kung saan maaaring magamit sa anumang oras (Nagoya City Prevention App) (いつでも見られる携帯版防災マップ - 名古屋市防災アプリ-)

2021.09.16

Ang app ng lungsod ng Nagoya upang mapaghandaan ang kalamidad ay magagamit para malaman ang mga impormasyon sa paghahanda sa kalamidad na may kinalaman sa lindol at pinsala ng baha para sa lungsod ng Nagoya, mapagkukuhanan din ito ng mga impormasyon upang alalayan ang mga commuter na maglakad pauwi kung sakaling titigilan ang pampublikong transportasyon dulot ng kalamidad, gamit ang inyong smartphone o tablet. Bilang karagdagan sa Nihongo, ang gamit na wika sa app na ito ay English at Chinese (wikang magagamit ayon sa setting ng inyong smartphone; at ang iba pang nilalamang mga detalye ay sa Nihongo lamang).

Makikita sa app na ito ang mga impormasyon kabilang ang estimadong lawak ng pinsala at mga pasilidad na maaaring lilikasan ayon sa inyong kinaroroonang lokasyon sa pamamagitan ng imaheng makikita mula sa kamera ng hawak na selpon, at ang direksyon o layo ng distansya ng pasilidad na inyong hanap.

Kapag binuksan ang app, ang ibabaw na kalahating parte ay magpapakita ng imahe mula sa kamera, habang ang gitnang kalahating parte ay magpapakita ng mapa, at ang impormasyon gaya ng seismic intensity at ulat sa pinsala gaya ng tsunami at lalim ng baha, mga impormasyong ukol sa lilikasang mga lugar ng pasilidad at lilikasang mga gusali kapag may tsunami ay makikita sa app na ito.

At sa pamagitan ng antemanong pag-download ng mapa, maaaring magamit ito kahit na walang akses sa network sa oras na mangyari ang kalamidad.

Dahil ang map na ito ay ginagamitan ng GPS, na maaaring gamitin sa regular na pamumuhay di lamang sa oras ng emerhensya, magagamit din ito sa emergency drills at para sanayin ang sarili sa mga pasilidad na pang emerhensya na nakapaligid sa kinaroroonang lugar.

Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang kalamidad. Kaya kailangang kabisaduhin ng sarili ang mga panganib na dala ng kalamidad at alamin ang mga pasilidad na maaaring lilikasan sa loob ng kinaroroonang lugar upang magawan ng aksyon at protektahan ang sarili at ng mga tao sa inyong paligid sa oras na mangyari ang kalamidad.

I-download ang libreng app mula sa app store o google play.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.