NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Life Support Special Benefits Para sa Mga Low Income Parenting Household (Para sa mga sambahayang hindi Single Parent)(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外))

2021.08.12

Life Support Special Benefits Para sa Mga Low Income Parenting Household (Para sa mga sambahayang hindi Single Parent)(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外))

Magbibigay ng Life Support Special Benefits sa mga parenting household upang masuportahan ang kabuhayan ng Low Income Single Parent Household.

※Maaari kayong kumonsulta sa consultation corner ng Life Support Special Benefits ng bawa't ward office sa lungsod ng Nagoya.

< Ang makakatanggap ng Benepisyong Pinansyal >

Mga Indibidwal na tumutugma sa kundisyon na 1 at 2

  1. Mga magulang na nagpapalaki ng mga anak na nasa ilalim ng 18 taong gulang (ilalim ng 20 taong gulang para sa mga batang may kapansanan) nitong Marso 31,2021
  • Para din sa mga batang ipapanganak bago matapos ang Pebrero 2022.
  • Sa kasong ito, ang batang may kapansanan ay ang kinikilalang sertipikadong tumatanngap ng Allowance for Special Child
  1. Ang mga taong hindi kasama sa buwis sa paninirahan noong 2021, o ang kita ay nabawasan pagkatapos ng Enero 1,2021, ang mga nakakakuha ng kita na katumbas ng exemption mula sa buwis sa paninirahan.

Ang mga tumatanggap ng Allowance for Special Child para pagpapalaki ng bata para sa Abril 2021, Ang mga taong Tax Exempted sa taong 2021( maliban sa mga empleyado ng gobyerno na tatanggap ng allowance para sa mga bata)

(1)Ang mga taong naninirahan sa Nagoya Enero 1,2021

Paraan ng Pag-aapply: Hindi kinakailangang mag-apply.

Darating ang impormasyon pagkatapos ng ika-7 ng Hulyo.

Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ 1 Bata

Panahon ng Pagbibigay ng Tulong: Bandang Hulyo 19,2021

Paraan ng Pagtanggap ng Tulong:

Ihuhulog ito sa bank account na nakatalaga para sa Child Allowance.

(2)Ang mga taong lumipat sa Nagoya matapos ang Enero 2, 2021

Paraan ng Pag-aapply: Hindi kinakailangang mag-apply.

Darating ang impormasyon matapos ang ika-16 ng Hulyo.

Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ 1 Bata

Panahon ng Pagbibigay ng Tulong: Bandang Hulyo 29, 2021

Paraan ng Pagtanggap ng Tulong:

Ihuhulog ito sa bank account na nakatalaga para sa Child Allowance.

Ang mga makakatanggap ng bagong child allowance tulad ng mga may inaalagaang mga bata na ipinanganak mula Abril 2 2021 hanggang Pebrero 28 2022, mga Tax exempted na tao (maliban sa mga empleyado ng gobyerno na tatanggap ng allowance para sa mga bata)

Paraan ng Pag-aapply: Hindi kinakailangang mag-apply

Darating ang impormasyon matapos ang ika-16 ng Hulyo

Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ 1 Bata o

Panahon ng Pagbibigay ng Tulong: Bandang Hulyo 29, 2021

Paraan ng Pagtanggap ng Tulong: Ihuhulog ito sa bank account na nakatalaga para sa Child Allowance .

Ang mga taong nag-aalaga ng mga batang ipinanganak mula noong Abril 2, 2003 hanggang Abril 2, 2006 lamang at mga empleyado ng gobyerno na tumatanggap ng child allowance at Tax exempted

Paraan ng Pag-aaply:

Kailangang punan lahat ng kailangang impormasyon ang application form, idikit ang kopya ng Identity Verification Documents (Drivers' License, Health Insurance Card,Passport ,etc) at mangyaring ipadala kasama ng iba pang mga kainakailangang mga dokumento. Ang application form ay maaaring mai-download saNagoya City Website. (wikang Hapon lamang)

Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ 1 Bata

Panahon ng Pagbibigay ng Tulong:Kapag nakumpirma na ang mga application form, ipapadala ito ayon sa pagkakasunod-sunod

Paraan ng Pagtanggap ng Tulong:Ipapadala ito sa Bank Account na nakasulat sa Application Form.

Naapektohan ng pandemya na COVID-19 at mulang Enero 1, 2021 ay bumaba ang kita at mga taong kumite g katumbas ng resident tax exempt.

Paraan ng pag-apply:

Kailangang punan lahat ng kailangang impormasyon ang application form, idikit ang kopya ng Identity Verification Documents (Drivers' License, Health Insurance Card,Passport ,etc) at mangyaring ipadala kasama ng iba pang mga kainakailangang mga dokumento. Ang application form ay maaaring mai-download saNagoya City Website. (wikang Hapon lamang)

Halaga ng Ibibigay na Tulong: \ 50,000/ 1 Bata

Panahon ng Pagbibigay ng Tulong:Kapag nakumpirma na ang mga application form, ipapadala ito ayon sa pagkakasunod-sunod

Paraan ng Pagtanggap ng Tulong:Ipapadala ito sa Bank Account na nakasulat sa Application Form.

Pagsumite ng application form

〒461-8799

Nagoya Higashi-ku Post office / 名古屋市東区郵便局留

(6th floor, 1st Fuji Building, 35-16 Daikancho, Higashi-ku, Nagoya / 名古屋市東区代官町35-161富士ビル6階)

Nagoya City Hall "Life Support Special Benefits (Excluding Single-parent Households)" window / 名古屋市役所「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」窓口

Panahon ng Tanggapan: Hanggang Pebrero 28, 2022

Para sa pakikipag-ugnayan

Nagoya Cityhall "Life Support Special Benefits (Excluding Single-parent Households)" in-charge (call center)

Tell:052-979-2415

 ※Kung kailangan ng interpreter, mangyaring gamitin ang triophone ng Nagoya International Center (052-581-6112).

Fax:052-933-1118

Mail address:tokai-jimukyoku@xqb.biglobe.ne.jp

Oras ng Tanggapan: 9:00 a.m hanggang 5:30 p.m

(hanggang Septyembre 30, 2021, ay bukas ng sabado at linggo, pista opisyal, araw-araw)

Nagoya City Website: https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000139515.html

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.